Amaphupho ngomcimbi womshado

Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo. Kuyinhlanhla kuphela uma umuntu wesifazane eziphupha eshada nekhehla.

44 thoughts on “Amaphupho ngomcimbi womshado”

 1. Sanibona ngicel ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ushada bt kungekho nantu abathamele umshado ngiqgokw isidwaba eside neskibha bese Kuba yimbatha ngaphezu kweskibha umkhwenyan eziqgokel izimpahla njekodwa Uma sesimbeswa kumbathiswe yen kuphel

  Reply
 2. Sanibona bengicela ukubuza ukuphupha usekhaya komalume kunomcimbi bese ubona ugogo ongamazi ogqokise okwe koi koi,ubona nabafana ongabazi benqunu…kufike umuntu owawuthandana naye ecele umhado bese akugcobe into emunweni wokuqala.

  Reply
 3. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho nihamba naye ngemoto bese akhiphe ugwayi wakho nowakhe athi bhemani kodwa wahamba engabhemi bese akuxoxele izindaba ezimbi ngabantu abasaphila bazihlobo zakho

  Reply
 4. Kuchaza ukuthin ukuphupha kunomcimbi kini omkhulu kukhona nama bus wena kodwa ungavumelelile ukungena

  Reply
 5. Cela ukubuza ukuthi kuqonde ukuthini uma ugogo wakho ekutshela ukuthi uphuphe ushadela ebukhosini

  Reply
 6. Cela ukbuza xa uphupha ngath my ex boyfriend ukhangela iring to propose kum then ayikhangele angayiboni but abe ethetha kamnandi kutsho ukuthini?

  Reply
 7. Sanibonani

  Ngicela ukubuza ukuth kuchazani ukuphupha abantu abaningi bekujabulela futh bekubongela

  Reply
 8. Sanibona

  Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ulotsholwa, ngibone amadoda amathathu ephusheni nowesifazane oyedwa imali lekade ilethiwe ibisesiqephini iningi envilophin. Bekukhona nomah wam osadlula emhlaben

  Reply
 9. Sanibona izolo ngphuphe ngletgelwe umembeso kukhona umkhwenyana nabantu abathathu obhutibakhe…bambesa baqeda kodw ekhaya wonke umuntu epheka elungsela abantu abafikile…..kuthangi ngaphupha yena lona enghlekisana naye ehleliwe ekhaya ecaleni elinde ukungithatha sihambe

  Reply
 10. Sanibonani.Ngiphuphe sengathi ngiya emcimbini emcimbini wasesihlobeni sami.Abantu bengihalalisela kepha mina ngingazi ukuthi kwenzakalani.Emva kwalokho amakhehla aboka muntu wami engihlekisana naye angithela ngenyongo. Kwagcina sekuyumshado wami nomuntu wami.Kepha abomndeni wami bebengaveli,bekuvela abangani bami.

  Reply
 11. Ngiphuphe ubaba wengane yam eshada nomunye usisi anengane naye. Bayathanda, kodwa njalo ngibaphupha beshada

  Reply
 12. Ngiphuphe ngigqoke ingubo engathi isagolide noma yellow kungeyomushado kodwa ngingshadi inembobo ingenzela amahloni

  Reply
 13. sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuzibona ushada u gqoke ingubo emhlophe kodwa uma uphuma ngiphuma nebhokisi lomncwabo eduze nami ingabe lisho ukuthini leliphupho

  Reply
 14. As a woman ngiphuphe ngilotsholwa indoda engike ngathandana nayo kudala esahlukana kabuhlungu nayo kodwa ebese iloku ingincenga ukuba sibuyelane

  Reply
 15. Sanibonani ngicela ninghlaziyele or ningichazele ukuthi leliphupho engliphuphile lichazani,ngiphupha nginomuntu wami silele umasiqala sithi senza inkonzo yasekameleni ngivele ngophe kube bomvu yonke into zimpahla engizigqokile ngisho nombhede ngicela ningicacisele ukuthi ngabe lichazani

  Reply

Leave a Reply