Amaphupho ngomuntu ongasekho

Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke, asho izinto eziningi ezihlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho ephusheni lakho.

Ukumuphupha ekucela umgeze – Kusho ukuthi wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapho ekhona ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Lokhu kukhomba ukuba usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumuhlambulula bese niyamushwelezela

Ukumuphupha ekhala – Kusho ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho noma ngendlela ophila ngayo eyakho impilo, ngakho kusuke kufanele ushintshe indlela ophila , oziphethe ngayo okanye owenza ngayo izinto. Kungenjalo lokho kungalulethela amabhadi amakhulu.

Ukumuphupha ekupha izithelo – Loku kusho ukuphiwa umntwana (inzalo). Kungekudala usuke uzothola umntwana oyisipho esivela ngesandla sakhe sisuka kumdali. Kuyefana nokuphupha amanzi angcolile.

175 thoughts on “Amaphupho ngomuntu ongasekho”

 1. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha umngani wakho osashona ebukeka ehlupheka engathi usesele yedwa kubo

  Reply
 2. Ngphuphe ngkhuluma nobhuti ngkhuluma naye ngikhala wath uzonginika something plus izimali zakhe azikakaphum

  Reply
 3. Kuchazani ukuphupha umama wakho osashona ekuthethisa ethi ukhulelwe ekubeni ungakhulelwe,uphinde uziphuphe ulele ngengubo ebaleni bese eyaqhamuke akushaya ethi wenzani lapho ekushaye

  Reply
 4. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngikhala u gogo wami ongasekho athi Kimi ngingakhali konke kuzolunga ngelinye ilanga

  Reply
 5. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthi I ukuphupha umama wakho osashona elele phansi eduze kimbhede ebheke ezansi

  Reply
 6. Kusho ukuthini ukuphuphupha ubaba wakho ongasekho ewumfundisi kodwa wayengasiyena umfundisi esaphila, mina bengiphethe imali engango R100 ngiyonikela kuyena?

  Reply
 7. Kuthetha ukuthini ma uphupha umntu ongasekhoyo ekubonga, ekubamba ngesandla ethi ndiyabonga, babanjalo

  Reply
 8. Ngicele ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu ongasekho ebuyile kodwa esagula ekubhalela imagama akhe nesibongo ethi hamba uyekudokotela thizeni e office lakhe uyokhuluma naye ngezimali zakhe azishiyile?

  Reply
 9. Ukuphupha umuntu wakini ongasekho ekuphephethe ngomoya kungathi uhamba emoyeni, umoya uyakudonsa ukuthi uze kuyena.

  Reply
 10. Hi there,

  Ngicela incazelo ngiphuphe uMama wami ongasekho egjla ngimnakekela ngimupha ne massage ezinyaweni. Into vele anganviyenza esphila egula ngimnakekela.

  Reply
 11. Ngicela ukubuza ukuba kusho ukuthini ukuphupha umama wakho efika kuwe ngephupho kodwa ajike aphenduke ahambe engakhulumanga lutho kuwe

  Reply
 12. Ukuphupha umuntu ongasekho ehlezi namadodakazi akhe, bese kufika Umana ethi dala ngikufuna wozombatha beyekamerweni bese evele ehambe uBaba esegqokile kiyena umufi lana

  Reply
 13. Kusho ukuthini ukuphupha ogogo wakho osewashona kanye nomama osewashona……kodwa engathi kwashona umama kuqala ugogo usaphila…..uthi ngoba akasekho umama wakho obesondla laykhaya kuncono ungithengele izinto ngidayise ngivule tuckshop esophila ngayo

  Reply
 14. Kusho ukuthini ukuphupha umganiwakho engathi niyahambha niya ekhaya niphuma kuhambo nje menisahambha kuqhamuke umuntu engimaziyo u cousin wami .masethi umganami ongasekho yazi wothi ngihambhe bengakangi boni .ngoba angifine muntu ozokwazi ukuty bengikhona noma angibone ukuty bengilana so Angeke ngisangena ekhaya kusanjalo sibone ezihlobeni sidlula bedlinyama ebovu mase ethi umganami abasishiyele sizobuya sizoyidla lenyama. Kusho ukuthini .ngiyabonga

  Reply
 15. Sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini mawu phupha ubaba wakho engasekho emhlabeni ekuthethisa qeda akushaye ngesi jumbha se Mphepho athi suka lapho emekhona umeleni

  Reply
 16. Ngicela ukubuza kusho ukuthini Ukuphupha ubaba wakho ongasekho eshaya umawakho kabuhlungu aze abe nama bruises umzimba wonke

  Reply
 17. Philile
  Ngicela ukubuza ngiphuphe ugogo ongasekho owayelapha umtanami ephila mangimbona ngathuka wshleka wathi ubani ongitsgele amanga ukuthi akasekho waqeda wathi nginomtana womfana wasethi angibhale list yezinto zetiye ngaphaphama

  Reply
 18. Sanibona
  Kusho ukuthini ukuphupha umama wakho ongasekh ekubona ekujabulela kuhle komunt okade wamugcine bese ekunika izinto zokupheka athi muphekele

  Reply
 19. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ushawa izulu, bese ubona ugogo ozala umama wakho, ethi haw kanti balithumele lapha lelizulu

  Reply
 20. Sanibona cela kubuza kuchazan kuphupha uguba mese utho amathambo wenkomo islwane then uthole namathambo wobuso bomuntu

  Reply
 21. Ngicela iseluleko lana.
  Ubaba ubengumuntu ongahlali ekhay nokho ke ubefika kuzolungisa izinto zasekhaya mekunesidingo and udlule ngo 2020 July,

  Nakhuke okungixakayo, ngimphupha ewumuntu osebuye ngokugcwele ekhaya futhi ube busy emba itrench ngathi uzoxhuma ikhaya futhi ubebukeka ewumuntu ojabulile nami bengimlekelela nomfana wami omdala simncedisa, ubepheke umbila ekhishini, ngixakeka lapho Umawami no sisiwami omdala sebecasulwa ukwazi kuthi ubuyile sebeduba ke bethetha ekahaya bephuma behamba ngale kwengxabano ke.

  Makudlula lapho kufike owesifazane obelethe ingane, ehamba nendodakazi sebengilwisa bekhuluma ulimi engingaluzwa futhi engingalwazi noma isivenda or swati ila kuvele khona ke ugogo wami naye sadlula wangidonsela eceleni kulabantu.

  Ichazani yonke lento…

  Reply
 22. Kusho ukuthini ukuphupha wenza amalungiselelo omncwabo womuntu osewadlula emhlabeni.

  Baba wami washona 2009 but ezinsukwini ngiphuphe kungathi Uganda kushona n silungiselela ukumncwaba. Bengiqala nokuphupha into emayelana naye

  Reply
 23. Sanibonani ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha umama wakho ehlezi ngase myango ngaphakathi endlini esehlalweni sakhe wheelchair? Ngaso lesisikhathi kukhona umzala wami osewadlula emhlabeni nobaba wakhe kunezimbuzi ezimbili esezinhlinziwe umalume wami athi kimi angiqedele ukukhipha isikhumba embuzini bese iyalengiswa iconse igazi ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 24. Sanibona ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umuntu osanda kudlula emhlabeni ethi ufuna izembatho zakhe zesonto kade ehamba zingafakwanga

  Reply
 25. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaze ukuthini ukuphupha uMamncane wakho wawuzwana naye osewashona engathi uyagula mawufika ukadade wabo okuzalayo …kungathi bamufunza iphalishi…ufunzwa uMawakhe noDade wabo. Ngalesosikhathi ngivela njengomuntu odakiwe ephuphweni

  Reply
 26. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ubaba wakho osewashona umphuphe engath usaphila ugwaziwe ekhanda egwazelwa phakath endlin yasekhaya, Sifike enenxeba sifune ukumthoba, ngabe kuchaza ukuthini

  Reply
 27. Ngcela ukubuza ukuthi kuqondeni ukuphupha ninikwa izikibha ezibomvu kanye namabhakede abomvu

  Reply
 28. Ukuphupha umuntu owashona nisebudlelwaneni kodwa manje ngimuphupha njalo silwisana noma engidinelwe

  Reply
 29. Sawubona,ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uhamba nomngani kuvele umuntu (umfana ongamazi) akudubule bese kuvela uMkhulu ( ongasekho emhlabeni) akuthatha akubeka endaweni enamatshe amhlophe bese akufaka i sponge la olimele khona nasemlomen bese athi uzoba right

  Reply
 30. ukuphupha umamakho owasho ababaza impempo uyishisayo kusho ukuthini like uthi ” eish nalempepho”

  Reply
 31. Ukuphupha umuntu ongasekho kodwa nimlungiselela ukumngcwaba ukhala kakhulu ngcela ukbuza ubuchazani?

  Reply

Leave a Reply