isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngokuhamba

Asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. …

Amaphupho ngokuhamba ngezinyawo

…ngokuhamba Kusho ukuthini ukuphupha ukulayini kodwa uncina ungafikanga Kutshoni ukuphupha uhamba egangeni lapho kulamanzi iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi Vusi Ngocela ukubuza kudho ukuthini ukuphupha…

Izisho

…into enhle Ukugodla ubisi – Ukungehlisi ubisi kwenkomazi. Ukugubhazela uthotholwane – Ukujabula kakhulu Ukuguda inkomo – Ukusenga inkomo engasenankonyane. Ukugxaza amanzi njengencuba – Ukuhlupheka, ukuba mpofu. Ukuhamba ulifake isiphandla –…

Isiphandla

Amasiko esintu ayashintsha ngokuhamba kweminyaka nangokushintsha kwezizukulwane. Ngisho amasiko ayisisekelo njengesiko lokulobola aseshintshile njengoba kuqala kwakuphiwana izipho, kwalandela ukulobola ngezinkomo abanumnzane besafuyile benemfuyo, kanti manje sekulotsholwa ngemali esikhundleni sezinkomo. Phakathi…

Amaphupho ngemoto

…Ingabe kushoni lokhu iAfrika Cofa lapha ukuthola ulwazi https://iafrika.org/amaphupho-ngokuhamba-ngezinyawo/ Smangaliso1981@gmail.com Mina ngihlezi ngiphupha ngemoto esekukade ngayithengisa. Ngiphupha ngihamba ngayo. Mazwane Kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngemonto ishayelwa usisi wakho ongasekho emhlabeni…

Amaphupho ngendlela

Uma uphupha ukuthi uhamba ezindleleni zasendle kusho ukuthi uzoba nempilo futhi uzophila isikhathi eside. Kepha uma ulahleka noma uhamba ngapha nangapha uzoba nebhadi.

Umlando ngeLembe

…abhekane neLembe, ayinambithisiseki impela nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabe wathambisa inhliziyo wakuvumela lokho. UShaka wabe esenikela ehlane, eyobhekana noLembe. Kuthiwa zathathana izinqothonto impela, kwaba ongaphansi nongaphezulu. Kwathi ngokuhamba kwesikhashana uShaka…

Ukungcwaba/Ukufihla

Ukuhamba komuntu emhlabeni kuba isilonda esingapholi kubantu bakubo abamthandayo kanye nezihlobo zakhe. Ngisho nakade kungabantu abephila nabo ngesikhathi sokuphila kwakhe basala begqemeke ingozi engeqiwa ntwana ngokudlula kwakhe emhlabeni. Uma ke…

Ukucimela

…namasiko kuhamba isikhathi zigcine sezishintsha, emandulo bekwaziwa ukuthi intombi ayikhishwa ingacimelanga, kepha manje sekuyenzeka ngoba sesiphila nangakho ukufaka isilungu ezintweni zesintu sakithi. Uma ke intombi icimela kuyaziwa ukuthi iqala lapha…

Izikhali zakwaZulu

…olubanzi ngokudla noma ngaphambili la ololwe ngakhona. Kuqalwa bekulolwa itshe lize licije ngaphambili bese liboshwa endukwini ezoba isibambo somkhonto, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwagcina kusetshenziswa insimbi, ilolwe kahle icije bese iboshelwa…

iGwili

…uma kuwumuzi ongenazinja. Ziningi-ke izinkoleloze mayelana nale silwanyana, abadala bakholelwa ukuthi ukubona uchakide kwesinye isikhathi kubika inhlanhla kuphinde kubike ishwa, ishobolo lokugcina. Kuthiwa uma uhamba emgwaqeni noma endleni wahlangana nochakide…

Amaphupho ngokulwa

Asho ukuthini amaphupho ngokulwa? Lokhu kuhlanganisa amabutho, ukuphikisana, izitha, ukulwa, ukuboshwa, ukukhuthuza, ukushaya ngengqindi, ukubangisana, ukuntshontsha nempi….

Ubungoma

…kuze kuyophethwa noma kuphothulwe. Amathongo Amathongo lawa ehlukahlukene. Kukhona idlozi; okusho ukuthi uyise wethwasa. Kukhona indiki; okusho ukuthi uyisemkhulu wethwasa. Indiki livama ukuhamba kanye nendawe; okunguninakhulu wethwasa. Kukhona futhi namathongo…

Amaphupho ngehlathi

Uma uphupha ubona ihlathi elincane eduze kwendlu yakho kusho ukuthi umshado wakho uyoba nenjabulo futhi uyoba nezingane eziningi. Uma uphupha uhamba ehlathini kusho ukuthi kuzoba noshitsho empilweni, kungaba ukuthi kukhona…

Amaphupho ngesihlahla

…obuhamba nabo uhlangane nabanye ucele kuthi bakusize bavume ubatshele kuthi zobakhokhela bathi bafuna ishumi nje kuophela kodwa wena ungabathembi iAfrika Cofa lapha uthole impendulo, https://iafrika.org/tag/ukuhamba/ Sawubona ngicela ukubuza ukuthi kuzani…

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

…ezivamile. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo. Ukuphupha ngamanzi agelezayo kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okubonayo sonke isikhathi. Amanzi aconsayo angasho isimo esiyinkinga esiqala ukuvela. Ukuphupha ngokuhamba phezu kwamanzi kumela…

Amaphupho ngamanzi

…ezintsha Mbongeni Lichazani leliphupho? “Ngiphuphe ulwandle luthukuthele futhi lumdaka, lapho kwamele ngime ngilinde ngoba indlela ihambakhona sekugcwela wona amanzi. Kuthe ngesikade lwabohla ngasengikwazi ukuhamba” iAfrika Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho