Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngokufa

Ukufa yinto eyoyikwa ngumntu wonke ingakumbi ke ngoku xa kuzakuvelela ebuthongweni. Kungako xa uphuphe ngokufa kumele ucele ukucaciselwa ngabantu abakwaziyo ukulawula amaphupha.

Ukuphupha kusifa wena

Ukuphupha usifa ephupheni kungathetha izinto ezininzi. Kodwa okubalulekileyo ukujonge kukuba eso ingasisilumkiso sokuba uphelise umkhwa owenzayo ongafaka ubomi bakho esichengeni. Xa uphupha usifa ngenxa yokudutyulwa, oku kunokuthetha ukuba ukho lowo ungakunqweneleli buhle kwaye ukusebenzisela amayeza. Ngamanye amaxesha kungathetha nesichitho. Kwakhona ukuphupha usifa kungathetha ukuba ulangazelela ukuba abantu bayibone imizamo obenzela yona kuba soloko uncama izinto zakho.

Ukufa komntu osondeleyo kuwe

Xa uphupha kusweleke umntu osondeleyo kuwe eloo phupha lingathetha ukuba unexhala lokuphulukana naye. Ngamanye amaxesha ukuphupha umntwana wakho eswelekile kungenzeka ukuba unexhala lokuba badala bakhulile kwaye bazakuphuma bayokuzihlalela kungekudala.

Ukuphupha umntwana wakho evuka ekufeni kungathetha ukuba urhalela okanye ulangazelela ukuba abe usaphila ukuba sele elandulele eli. Kodwa ukuba usaphila oko kungathetha ukuba awuchithi xesha laneyo naye ulangazelela ukuhlala naye.

Ukuphupha ngomntu oswelekileyo ephinda esweleka kwakhona, oku kuthetha ukuba awukaxoli ngokuphulukana naye loo mntu kungako kufuneka umkhulule ngokomoya.

Leave a Reply