Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngabantu abangasekhoyo

Singabantu sikholelwa ekubeni abangasekhoyo emhlabeni abasishiyanga kwaphela basekunye nathi ngokomoya. Amaxesha amaninzi sibonana nabo emaphupheni. Nangona kunjalo xa sidibana nabo ngokomoya emaphupheni kuxhomekeka ukuba sibaphuphe besenzani ntoni na kwaye besithini. Kwakhona kuyakufuneka siqaphele ukuba amaphupha ngabantu abangasekhoyo alawulwa okanye asenokuchazwa ngokwahlukileyo.

Xa uphupha abantu bakokwenu abangasekhoyo, ngamanye amaxesha bafuna izinto kuwe.
Ngamanye amaxesha sukuba befuna ukukulumkisa ngezinto ezithile. Ngamanye amaxesha xa uphupha umntu wakokwenu equmbile sukuba ikho into ongayenzi kakuhle, ngako oko ke kumele udibane nosiyazi ozakukucacisela kakuhle ukuba kumele kwenzeke ntoni na.

Amaxesha amaninzi ke xa uphupha umntu osele walandulelayo ihlabathi uye athethe ukuba ufuna ntoni apha ephupheni. Ngamanye amaxesha sukuba umcinga kakhulu lowo ulanduleleyo kodwa ke impendulo ibesekubeni uthini.

Leave a Reply