Amaphupho ngamakhaya

Kusho okuhle ukuphupha ikhaya owazalelwa kulona futhi waphinda wakhulela kulona, futhi uphupha ulibona lelokhaya wenza nezinto owawuzenza khona; ngokwesibonelo, uma uphupha usekhaya elidala kukhona nezingane okhule nazo nidlala ndawonye. Uma uphupha ikhaya ube ungumuntu osemathandweni kukhona ohlekisana naye, lokho kusho ukuthi uthole umuntu oqotho, buzoba buhle ubudlelwane benu futhi bungaphetha ngomshado ozoba nenjabulo. Uma indoda eganiwe  iphupha ikhaya, lokho kungaba yibika lokuthi leyo ndoda izoba nabantwana abaningi futhi bayophila kahle bonke. Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho, kanti ungumuntu osemusha, lokho kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma ephusheni ikhaya libukeka ithuthukile, lokho kungachaza ukuthi uzoba nezimali kodwa uma ephusheni lakho ikhaya libukeke linganakeleliwe, lokho kungachaza ukuthi uzohlupheka ngokwezimali, ikakhulukazi uma abantu abakulelokhaya bengakuphathi kahle. Uma uphupha uzakhela umuzi, kusho ukuthi uzothuthuka empilweni, futhi uzothola umsebenzi omuhle nogculisayo.

▪️ Izindawo zokubeka impahla ekhaya.

Amadlozi Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

10 thoughts on “Amaphupho ngamakhaya”

 1. Ngiyabingelela sacela uhlaziyelwa nanti iphupho engivuke nalo kusho ukuthini ukuphupha usekhaya kini ushanela endlini

  Reply
 2. Mna ngiphupha ingathi kuyatsha komnye umzi.futhi ngiphuphe komnye umuzi kuyatsha kutshisa abahlali belali ikhona into abayisolayo.futhi namhlanje ngiphuphe ndiphe the iphepha ngoku ndililahle phantsi ndilinyathele alacima kakuhle yavutha ingca yatshisa nemizi nam ndiyabaleka ndicela ucaciselwa eliphupho

  Reply
 3. Ngike ngaphupha engathi ngbona umuntu osashona ngamjabulela kodwa ngathi uma ngimubuza ukuthi wala angithi usewashona nje wathi akaze ashone hyena uyaphila ngisizeni ngilazi leli phupho lichazani ngiyafisa ukulazi

  Reply
 4. Ngake ngaphupha engathi ngisekhaya koMalume. Uma ngifika khona ngafika ngilambile kodwa uma ngingena ekhishini ngibheka emabhodweni ngabona kuphekiwe ukudla nje okuningi kodwa kuthule endlini kungathi akukho muntu. Uma ngisaqalaza emagumbini amanye ukuthi ngabe kukhona bani,ngathi uma sengibuyela ekhishini ngafica engathi izingane ezincane seziphakele konke ukudla zakuqeda zashiya singcolisile nasekhishi. Ngathetha mina ngibuza ukuthi bangcolise leni,ngazi ngizayi yini lezi zingane ukuthi ugogo wami uthetha kanjani. Kodwa nje ngathi uma liqhubeka ngabona engathi sengisendaweni yomsebenzi nabantu engisabenza nabo,angisebenzi kodwa mina okwempela.Akucaci ke kahle ekuqhubekeni kwalo ukuthi kambe kwagcina kufikephi. Bengicela ukucacisela kuleli phupho. Ngiyabonga.

  Reply

Leave a Reply