isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngomgodi

Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi.

Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu.

Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa yimpahla yakhe noma kubikezela ukudlula kukankosikazi wakhe kumbe abantwana abazalayo.

Owesifazane: Uma ephuphe umgodi uchichima lokho kwesinye isikhathi kungaba yibika lokudlula kwakhe emhlabeni noma ukulahlekelwa yimpahla yakhe.

Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha ubona umuntu omaziyo noma osondelene naye eyongena noma engena emgodini lokho kungachaza ukuthi usuku lokuba adlule emhlabeni lusuke selusondele kakhulu ukuba lufike, okungabangwa yingozi, wukugula noma okunye okungaba yimbangela yaleso sehlakalo.

Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha usemgodini phansi, kuyinhlanhla uma ungenalutho umgodi futhi kusho ukuthi uzoba nomndeni ojabule nohloniphekile. Uma umgodi ugcwele amanzi, lokho kusho ukuthi izinto ezimbi ziyeza kuwena.

57 thoughts on “Amaphupho ngomgodi”

 1. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthi I ukuphupha umuntu esemgodini kunomlilo bese suqhamuka omkhulekelayo

  Reply
 2. Ngicela ukubuza uma uphupha umgodi omude onamanzi phansi kuthiwa kugezwa kuwo ungene nawe masuphansi usabe uphume ungabe usabuyela kusho ukuthini I’m warried

  Reply
 3. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha imigodi eminingi esondelene enganalutho phakathi akesithi nje uma uyindoda esikhulile engaganile futhi enganazo ingane.

  Reply
 4. Ngicela ukubuza ukuphupha uhamba ngemoto emhlophe kumgwaao oyitiyela ebese ufica phambili enye imoto ishayisile yapotoka khona lapho emgwaqeni kukhona umgodi omkhulu phakathi nendawo kuchazani.Ngibone ithuba ngisazophendulwa.

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ngiphuphe engath ngimba ithuna ipiki bengimba ngalo lisiyinqindu kodwa belishona phansi lamathuna ademabili inkinga mangimba ngapha nalomunye umgodi ugcine sewhlangene nalo engiwmbayo

  Elinye ngiphupha ngihlangana nabantu lapho mabemgibona bayangixhawula bangixoxise sihleke labantu abangakith ebesikhula nabo nengibaziyo sifunda sonke nebola silidlale soke noma abanye bebadala kunam

  Izolo ngibaphuphe engath sibizelwe kwenye indlu nje ngath indawo yenkampani bengith bazobaqasha kodwa ngibone sesinikwa izicwadi ze Business Management labantu uma beze la ngath yim onolwaz ngoba bazi mina n inkampan engiysebenzelayo ebabizile

  Ngicela ungichazela ngyacela

  Reply
 6. Cela ubuza ndiphuphe PHANTSI kwe bed yam KUKHO amanzi amndaka end ahleli lamnzi xandiqa uwabutha kwavela kwamnyama xandiphuma phandle KUKHO izikoli zabe zifuna undikhuthuza qa kwabakhona lo ndimaziyo then kwavela umama endicela imali ye beer andamnika USAPHILA MAMA WAM QA KUBA MNA NDIKHONZA NDATHI NZOTHENGELA DRINK NOT BEER

  Reply
 7. ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha silungisela ukugoduka siye emgcwabeni kagogo wethu koda empeleni ugogo wethu washona over 10 years ago.

  Reply
 8. Cela ukubuza uma uphipha ugula kubhlungu umphimbo kube ngathi uphuza iboza nomuthi obrown ube nesiyezi

  Reply
   • Ngixolise sengibhala kw comment section angbon lapho ngingabuza khn … Ngicela ukbuza ngiphuphe umfana wangasekhaya ongahlobene nam ngimaz ngokumbon nokbingelelan nj.. ebenomunye othi akabe ngangaye ubudala ephusheni engingamazi. Mina nginodadewethu ongelamayo kuleli phupho. Mina no sisi wam ngibone sesisendlin ehlala bona labafana kungath bahlala endawen eseplazin akunamizi eminingi. Labafana bebengemnandi nj ngalokho ngichaza ukuth bekungath sihlel nezigebengu, kunommese ebengisatshisw ngawo yilo engimaziyo lo omunye ebenake usisi wam. Bebephuza amanzi amponjwana, kungath nj sizolinyazwa nokuth nj kungath bebethi baze basthola indlela bekwnzek ngayo. Ngibe sengihlebela usisi wam ngith kuzomele sithole indlela yokweqa ngob besvalelw endlin futh nginomuzwa omubi nj. Emva kwalokho ngibon phans kombhede wabo izicathulo zami ngiztshel ukuth yibo abantshontshe icathulo zam ngokbon ephuphen ngiphatheke kab. Umsindo angikhimbul usukep Kodwa ngibon lo munye mfana egwaza sakusika ingaphansi lezinyawo zikadadewethu ngibaleke kofuna usizo kungath ngibalekela kudadewabomama saluthola usizo Kodwa min waqhubeka engigijimisa lomunye efuna ukqeda ngam ngommese.

    Reply
  • Ngiphuphe umgodi onodaka olushubile ngabona umfana kasisi wam engathi ungena phakathi kwabakhona ofaka amanzi emgodini kwavele kangathi uflasher toilet wacwila phathi umfana kasisi wayophumela emgqonyeni oseceleni

   Reply
 9. Kuchazani ukuphupha indlala blanket ulungiselela ukulala emgodini kodwa kwagcina sekulele ingane yakhona

  Reply
 10. Ngiphuphe ngisendlini nabantu beslisa ababili oyedwa kungath ngifike ngaye ..ngibabone sebesembheden ngifikelwe umcabango wokusaba nokungabethembi ngicabange isu lokubaleka ..ngaythola indlela yokbaleka Kodwa lapho ngibalekela khona yindlela ende nj kuluhlaza utshani phambi Kwam angizboni ngifike lapho ngiya khona. Ngibaleka nj ngihamba ngendlela angihlofi otshanin.. ngicela ongangichazela leli phupho

  Reply
 11. bengiphuphe umgodi ongenalutho sengiyitholile incazelo ngasizala ngyethemba inhlanhla ngempela

  Reply
 12. Bengifisa ukwazi ukuthi kusho ukuthi ukuphupha wakhe umuzi kanokusho olwandle olwesabekayo ngokujula namagagasi kodwa futhi eceleni kwalendlu kunensimu yemifino kujike ulwandle lubenamandla bese kuvuleka imbobo phansi lonke lingene khona?

  Reply

Leave a Reply