Amaphupho ngomgodi

Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi.

Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu.

Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa yimpahla yakhe noma kubikezela ukudlula kukankosikazi wakhe kumbe abantwana abazalayo.

Owesifazane: Uma ephuphe umgodi uchichima lokho kwesinye isikhathi kungaba yibika lokudlula kwakhe emhlabeni noma ukulahlekelwa yimpahla yakhe.

Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha ubona umuntu omaziyo noma osondelene naye eyongena noma engena emgodini lokho kungachaza ukuthi usuku lokuba adlule emhlabeni lusuke selusondele kakhulu ukuba lufike, okungabangwa yingozi, wukugula noma okunye okungaba yimbangela yaleso sehlakalo.

Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha usemgodini phansi, kuyinhlanhla uma ungenalutho umgodi futhi kusho ukuthi uzoba nomndeni ojabule nohloniphekile. Uma umgodi ugcwele amanzi, lokho kusho ukuthi izinto ezimbi ziyeza kuwena.

5 thoughts on “Amaphupho ngomgodi”

  1. Bengifisa ukwazi ukuthi kusho ukuthi ukuphupha wakhe umuzi kanokusho olwandle olwesabekayo ngokujula namagagasi kodwa futhi eceleni kwalendlu kunensimu yemifino kujike ulwandle lubenamandla bese kuvuleka imbobo phansi lonke lingene khona?

    Reply

Leave a Reply