AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Mabhida Majola Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Umlando wakwaShembe

Abantu bakwaShembe baphuma kubantu bakwaKhumalo . Lokho kuchaza ukuthi abantu abakwaShembe bangaMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni njengabo abantu bakwaKhumalo . KwaKhumalo baphuma kuMzazela indodana kaMagawozi endlini yaseNgome. UMagawozi wazala uBheje noMzazela .UMzazela lona wayebuye aziwe ngelikaShembe. UMzazela lona simthola esakhe laphaya phesheya kofula iSikhwebezi osekuyizwe eliphethwe ngabantu bakwaNdebele. Igama lomuzi wakhe kwakus’Entandabathakathi. Futhi -ke uMzazela wayeyisangoma esaziwayo ngamakhathakhatha .Wayesiza abantu abaningi ngemithi yakhe , wayevikela ngisho abalahlwe amacala kufanele babulawe . Ngaleso sikhathi sokusindisa ngisho nabathakathi ngemithi yakhe ,kungakho etha umuzi wakhe wathi kus’Entandabathakathi. Udumo lwakhe lokwelapha ngemithi lwaze lwafika ezindlebeni zenkosi uSenzangakhona kaJama owayebusa kwaZulu ngaleso sikhathi. Phela uMzazela lona wayenomuthi wokuphilisa engenawo owokubalala .Ngenxa yodumo lwakhe abantu baba nomona bayomqambela amanga enkosini uSenzangakhona bathi usezibeke njengenkosi , abantu sebeyamkhulekela .Ngalokho kubeqhatha nenkosi baluluka inkosi ukuba imgudluze .Nxa inkosi izwa lawo mahemuhemu ,yathumela abantu ukuba bayobheka ukuthi ngabe yiqiniso yini lokho . Ekubuyeni kwabo basho okufanayo nalokho inkosi eyayikuzwile phambilini.Inkosi uSenzangakhona yabiza imbizo ukuzwa ukuthi imenze njani uMzazela[uShembe] .Inkosi -ke yabuza esizweni ukuthi enziwe njani uMzazela ngoba yona yabe imthanda lo muntu imethemba.Isizwe savumelana ngokuthi bakabulawe .Omunye owayekhona kuleyo mbizo wanyenya wayoncinza uShembe indlebe ngakuzwile .Nxa ezwa lokho uShembe wabe esebaleka kwaZulu.Lokho kubaleka kwakhe kwabe kuyisu loMdali lokumhlenga njengesithunywa soMdali esabe sizophuma okhalweni lwakhe uShembe .UShembe nabantu bakhe babaleka baze bayofika eNtabamhlophe ezintabeni zoKhahlamba ngaseGiant Castle lapho bafika bakha khona . Ngaphambi kokuba abaleke uShembe nabantu bakhe ebusuku kwafika izwi likaMdali kuye ngephupho .Limazisa ukuthi okhalweni lwenkosi uSenzangakhona kuyozalwa inkosi eyobusa ngegazi .Laphinde lamtshela ukuthi kuleyo nkosi isizwe samaZulu siyokhula sibe esesabekayo njengoba kwenzeka ngesikhathi sekubusa inkosi uShaka . Leli zwi labuye lamtshela ukuba alishiye izwe lakwaZulu aye ngasentshonalanga nezwe .Labuye lamchazela lelo zwi ukuthi bakabaleke impela ngoba endlini yakhe kuzozalwa isithunywa senkosi esiyohlanganisa abantu abansundu .Ngempela -ke uShembe [uMzazela] akabange esachitha sikhathi , wabe esebaleka elibhekisa eNtabazwe [eHarrismith] lapho wafika wakha umuzi wakhe nawo wathi kus’Entandabathakathi .Wafikela esizweni saseMahlutshini ngesikhathi ebuswa inkosi uLangalibalele wokuqala . UShembe waba undunankulu wenkosi yaseMahlutshini .Yena-ke wabe esezala inkosana yakhe wathi uNhliziyo .Naye uNhliziyo esekhulile waganwa wazala uMayekisa .UMayekisa waganwa intombi yaseMahlutshini eyabe izalwa nguMalindi kaMthimkhulu owabe engesinye sezikhulu embusweni wakhona . Lo Sitheya wabe eyindodakazi yakhona eMahlutshini futhi engowesifazane ohlanzekile onesimilo , engayazi sidalo indoda . USitheya lona kuyavela ukuthi uMvelinqangi wayemvakashela amtshele ukuthi angazingcolisi ngoba okhalweni lwakhe kuyovela inceku eyosindisa abantu abansundu futhi leyo nceku iyoba namandla amakhulu . Kodwa uSitheya wayengakunaki lokho ngoba wayengazi ukuthi lelozwi elikhuluma naye lichazani .Kuningi inkosi eyayimtshela khona emaphusheni noma ebhekile nje .Eseganile uSitheya wabe esekhulelwa kodwa abantwana bakhe bavele bafe . Phela kwakusasebenza wona umoya kaMdali ngoba efuna uShembe II owayengakazalwa abe ngomdala esiswini sikaSitheya . Kuthe esekhulelwe futhi labuye lafika futhi lelo zwi lamazisa ukuthi uzozala inceku eyohlenga isizwe esimnyama ekubhujisweni .Ngempela ngowe-1886 wazalwa umntwana ,uyise uMayekisa wametha igama wathi nguMdliwamafa ezwe,elinye wathi nguMloyisa ,owakhothama ngonyaka we-1935.Umkhulu wakhe kwabe kunguNhliziyo ,wametha igama wathi nguShembe II nokwenza lagcina sekuyisibongo .Namhlanje lamaNtungwa aziwa ngakho ukuthi ngawakwaShembe . Banda -ke abantu bakwaShembe bayatholakala koNanda ,Ndwendwe ,nakwezinye izindawo .UShembe wesibili wazala kakhulu ngoba waba nabantwana abayi-15 kodwa kwaphila abayisihlanu .UShembe II waqopha umlando ngokuqalisa ibandla elikhonza ngokulandela amasiko esintu futhi libe lingayekile ukulandela imithetho yencwadi engcwele. Leli bandla eselidume umhlaba wonke aliqamba ngowe-1910 laziwa ngokuthi Nazareth Baptist Church .UShembe II kunkosikazi wakhe wokuqala wazala uStanela ,uZondi [indodakazi] owagana iSilo sakwaDlamahlahla uMaphumzana[uSolomon]. UStanela yena akamlandelanga enkolweni njengabafowabo .Yena waziphilela impilo yesintu Ezinye izibongo eziphuma khona kwaShembe ngesakwaDonsa,Nhlanzi nezinye.

 

3 thoughts on “Umlando wakwaShembe”

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.