isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukulandwa kongasekho

Ukulandwa kongasekho isiko lesintu lapho kusuke kuyolandwa ilungu lomndeni elingasekho endaweni lapho aphumela khona umphefumulo, ukulandwa lokhu kubuye kubizwe ngokulandwa ngehlahla njengoba kusetshenziswa isihlahla somphafa ukulanda ongasekho la alimalela khona uma kuwumuntu owadlula emhlabeni ngengozi okubalwa kukho ukushona ngesikhali noma engozini yomgwaqo. Uma kwenziwa lomsebenzi kusetshenziswa ihlamvu lesihlahla somlahlankosi esibuye sibizwe ngomphafa.

Isiqikili

Ukulandwa komuntu ongasekho engeniswa ekhaya kunezigatshana zakhona esizozineka khona la ezime ngalendlela elandelayo. Okokuqala ukuthi lenziwa kanjani, kulandele ukufikwa kuleyondawo asalela kuyo, ukufika naye ekhaya uma eselandiwe, ukungena ngaphakathi egcekeni, ukuphethwa komcimbi kanye nemithombo.

Lenziwa kanjani

Mhlazane kuyolandwa umuntu lapho aphumela khona umphefumulo kuyaye kuhanjwe nehlamvu lesihlahla somlahlankosi. Uma kwenziwa leli siko kuyaye kuhambe abantu besilisa kuphela, ngoba kunenkolelo yokuthi yibo abasondelebe nabaphansi njengoba beyinsika yomuzi. Kuhamba usokhaya, uma usokhaya engasekho kucelwa omunye umuntu wesilisa. Uma kuyolandwa umuntu kuvukwa ekuseni kusempondo zankomo ngoba abaphansi basebenza ngobunmnyama kunikelwe kulendawo asala kuyo.

Ukufika

Uma kufikwa kuleyondawo, lowo osuke ephethe ihlamvu imvamisa usho lamazwi: “Sibanibani (usho igama lakhe) sesifikile sikulandile. Sithi asihambe sibuyele ekhaya.” Lamazwi ashiwo ukumhlanganisa nabasaphila bomndeni ukuqinisekisa ukuthi usephila kanye nabo futhi usezoba yidlozi elihle. Emva kwalokho lowo ophethe ihlamvu akusafanele ukuthi abheke emuva uma sekuphindelwa ekhaya, kumele abheke phambili angaphazanyiswa yilutho, ngisho ebingelelwa umuntu endleleni akaphenduli ngisho ukuphendula. Uma kuwelwa umfula noma kudlulwa endaweni ethize lowo ophethe ihlamvu uyaye athi: “Manje sibanibani sesiwela umfula othile, sidabula ihlathi elithile nawe. Ngezinye izikhathi kuke kwenzeke iphutha lokuthi lowo olandiwe angatshelwa ukuthi sekwenzakalani endleleni nokuthi sebekuphi nendlela. Lokhu kungenzeka ngenkathi sekuwelwa khona umfula, lowo ophethe ihlamvu angasho ukuthi sebefike kumuphi umfula futhi sebeyawela. Lokhu kudala izinkinga kanye nolaka olukhulu ngoba lowo okade eyolandwa usala khona lapho kuleyondawo, kufane nokuthi akalandwangwa. Ukungaziswa ngokusendleleni kubanga ulaka kulowo olandiwe, kuthi uma kuhanjwa ngemoto kucishe kufe abantu.

Sekufikwa ekhaya

Uma sekufikwa ekhaya, ngaphandle kwesango basuke belindwe yimbuzi kanye nokhamba lotshwala. Njengokwesintu imbuzi isilwane sokumema idlozi lisondele, lokhu kubalulekile ikakhulukazi kulowo osuke elandiwe ezohlanganiswa nabaphansi. Ukhamba lotshwala lona luhlanganisa abomndeni kanye nabaphansi ukuze baphuze ngephunga abangasekho. Imbuzi inikezwa ihlamvu lomlahlankosi. Uma ilidla kusho ukuthi umuntu olandiwe ufikile emndenini. Uma ingalidli kusho ukuthi akafikanga ekhaya kukhona Iapho bemshiye khona.

Sekungenwa ngaphakathi

Uma sebesuka esangweni sebengena ngaphakathi endlini lowo osuke ephethe ihlamvu uyaye atshele lona olandiwe lamazwi: “Sibanibani (esho igama lakhe) sesingena ngaphakathi ekhaya, sicela nawe ungene uhlangane nomndeni.” Uma sekungeniwe ngaphakathi usokhaya ushisa impepho emsamo ukuzobikela abaphansi ukuthi uselandiwe “usibanibani” ucela ukuba bamamukele ekhaya. Usokhaya ubikela abangasekho athi: “Nina bokhokho nangu usibanibani sesifikile naye. Simlande le ekudeni usezohlangana nomndeni. Sizomxhumanisa nani, sicela nimamukele emndenini naye aphile kanye nani. Uma konke kuhambe kahle imbuzi ibe isihlatshwa, inyama idliwe ngabomndeni. Inyongo, inceba, nehlamvu lomlahIankosi kuyahIanganiswa kulondolozwe ngusokhaya, ngokujwayelekile lokhu kufakwa phezulu emsamo endlini yakwagogo.

Sekuphethiwe

Ihlamvu lomlahlankosi elisalayo lihlonywa phezulu ezintingweni exhibeni, kuthi umhIwehlwe waleyo mbuzi nawo ulondolozwe ezintingweni zexhiba. Ihlamvu liba isikhumbuzo sokuthi lowo obeyolandwa usekanye nawo umndeni nanini. Abadala bomndeni bahlala ezintingweni, bayaziswa nabo ukuthi lowo obelandiwe usekanye nabo kudingeka bambungaze. Umhlwehlwe uye ushiswe kanye nempepho uma kukhona abafuna ukukubika emadlozini mayelana nezinkinga zomndeni. Phela uma umhlwehlwe usuhlangene nempepho uba yiphunga elimnandi kumadlozi asekhaya.

6 thoughts on “Ukulandwa kongasekho”

 1. Uma umuntu eshonele kwenyindawo wafihlelwa khona uma nifuna ukumlanda aze ekhaya elimfanele kwenziwa njan

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ukulanda abasekho emuthuneni noma ubangenisa ngoba amathuna avele asegcekeni kwenziwani njani uma wenza ngezimbuzi ngoba babble ngicela ingcazelo kusuka ekukuqaleni kuya emaphethelweni

  Reply
  • Uma umuntu eshonele ekhaya uyabikelwa ukuthi uyathathwa usiwa emakhazeni noma eselandwa uya bikelwa ukuthi uyalandwa usiwa ekhaya abikelwe noma esefika ekhaya nomuzi uyaye ugenzwe Uma umuntu eshonele ekhaya

   Reply

Leave a Reply