isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Shembe

Abantu bakwaShembe baphuma kubantu bakwaKhumalo. Lokho kuchaza ukuthi abantu abakwaShembe bangaMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni, njengoba kunjalo ngabantu bakwaKhumalo.

Kubantu bakwaKhumalo abakwaShembe baphuma kuMzazela indodana kaMagawozi endlini yaseNgome. UMagawozi wazala uBheje noMzazela. UMzazela lona wayebuye aziwe ngelikaShembe. UMzazela lona simthola esakhe laphaya phesheya komfula iSikhwebezi osekuyizwe eliphethwe ngabantu bakwaNdebele. Igama lomuzi wakhe kwakus’ Entandabathakathi.

UMzazela wayeyisangoma esaziwayo ngamakhathakhatha aso. Wayesiza abantu abaningi ngemithi yakhe, wayevikela ngisho abalahlwe ngamacala bathola izigwebo zokuthi kufanele babulawe. Imithi yakhe yayisindisa ngisho nabathakathi, yingakho nje etha umuzi wakhe wathi kus’ Entandabathakathi. Udumo lukaMzazela lokwelapha ngemithi lwaze lwafika ezindlebeni zenkosi uSenzangakhona kaJama owayebusa kwaZulu ngaleso sikhathi. Phela uMzazela lona wayenomuthi wokuphilisa engenawo owokubalala. Ngenxa yodumo lwakhe abantu baba nomona bahamba bayomqambela amanga enkosini uSenzangakhona bathi usezibeke njengenkosi, usekhulekelwa ngabantu. Inkosi yathi nxa izwa lawo mahemuhemu yathumela abantu ukuthi bayobheka ukuthi ngabe ayeyiqiniso yini. Labo bantu babuya nakho okufanayo nalokho inkosi eyayisikuzwile ngaphambilini, ukuthi nempela uMzazela wayezenza inkosi. Ekuzweni lokho, inkosi uSenzangakhona wabiza imbizo ukuzwa ukuthi imenzenjani uMzazela (uShembe). Kumelwe kuqapheleke ukuthi inkosi yayimthanda futhi imethemba uMzazela. Isizwe savumelana ngokuthi bakabulawe. Omunye owayekhona kuleyo mbizo waphuma isinyenyela wayoncinza uShembe indlebe ngalokho ayekuzwile. Ekutholeni lowombiko uShembe wabe esebaleka eya kwaZulu. Lokho kubaleka kwakhe kwabe kuyisu loMdali lokumhlenga njengesithunywa soMdali esabe sizophuma okhalweni lwakhe uShembe.

UShembe nabantu bakhe babaleka baze bayofika eNtabamhlophe, ezintabeni zoKhahlamba ngaseGiant Castle lapho bafika bakha khona. Ngaphambi kokuba abaleke uShembe nabantu bakhe ebusuku kwafika izwi likaMdali kuye ngephupho lamazisa ukuthi okhalweni lwenkosi uSenzangakhona kuyozalwa inkosi eyobusa ngegazi. Izwi laphinde lamtshela ukuthi kuleyo nkosi isizwe samaZulu siyokhula sibe esesabekayo, njengoba nje kwenzeka ngesikhathi sekubusa inkosi uShaka. Izwi labuye lamtshela ukuba alishiye izwe lakwaZulu aye ngasentshonalanga nezwe. Labuye futhi lelozwi lamchazela ukuthi bakabaleke impela ngoba endlini yakhe kuzozalwa isithunywa senkosi esiyohlanganisa abantu abansundu. Nempela-ke uShembe (uMzazela) akabange esachitha sikhathi, wabe esebaleka elibhekisa eNtabazwe (eHarrismith) lapho wafika wakha khona umuzi wakhe nawo futhi awuqamba ngokuthi kus’ Entandabathakathi. Wafikela esizweni saseMahlutshini ngesikhathi ebuswa yinkosi uLangalibalele wokuqala. UShembe waba undunankulu wayo leyonkosi yaseMahlutshini.

UShembe wabe esezala inkosana yakhe ayiqamba ngokuthi uNhliziyo. UNhliziyo wakhula waganwa wazala uMayekisa. UMayekisa waganwa intombi yaseMahlutshini eyabe izalwa nguMalindi kaMthimkhulu owabe engesinye sezikhulu embusweni wakhona waseMahlutshini. Kwakukhona uSitheya owabe eyindodakazi yakhona eMahlutshini futhi engowesifazane ohlanzekile onesimilo, engayazi sidalo indoda . USitheya lona kuyavela ukuthi uMvelinqangi wayemvakashela amtshele ukuthi angazingcolisi ngoba okhalweni lwakhe kuyovela inceku eyosindisa abantu abansundu futhi leyo nceku iyoba namandla amakhulu. Nokho-ke uSitheya wayengakunaki lokho ngoba wayengazi ukuthi lelozwi elikhuluma naye lalichazani. Kuningi inkosi eyayimtshela khona emaphusheni elele noma engalele, ebhekile nje. Eseganile uSitheya wayekhulelwa kodwa abantwana bakhe bavele bafe. Phela kwakusasebenza wona umoya kaMdali ngoba efuna uShembe II owayengakazalwa abe ngomdala esiswini sikaSitheya. Kuthe esekhulelwe futhi uSitheya labuye lafika futhi lelozwi lamazisa ukuthi uzozala inceku eyohlenga isizwe esimnyama ekubhujisweni. Nempela ngowe-1886 wazalwa umntwana, uyise uMayekisa wametha igama wathi nguMudliwamafa ezwe, elinye wathi nguMloyisa. Umkhulu wakhe kwabe kunguNhliziyo, wametha igama wathi nguShembe II, okwagcina sekuyisibongo.

Namhlanje lamaNtungwa aziwa ngakho ukuthi ngawakwaShembe. Banda-ke abantu bakwaShembe, bayatholakala koNanda, koNdwendwe, kanye nakwezinye izindawo. UShembe II wazala kakhulu ngoba waba nabantwana abayi-15, noma-ke kwaphila abayisihlanu kuphela. LoShembe II waqopha umlando ngokuqalisa ibandla elikhonza ngokulandela amasiko esintu futhi libe lingayekile ukulandela imithetho yencwadi engcwele, iBhayibheli. Lokhu ngokwesibonelo kuyabonakala lapho kwenziwa umsebenzi wokuhlambulula idlozi. Leli bandla eselidume umhlaba wonke elaqanjwa nguShembe ngowe-1910 laziwa ngokuthi yi-Nazareth Baptist Church.

UShembe II kunkosikazi wakhe wokuqala wazala uStanela, uZondi (indodakazi) owagana iSilo sakwaDlamahlahla uMaphumzana (uSolomon). UStanela yena akamlandelanga uyise enkolweni njengabafowabo, waziphilela nje impilo yesintu. Isibongo sakwaShembe sinezithakazelo eziningi. Ezinye izibongo eziphuma khona kwaShembe kubalwa esakwaDonsa, esakwaNhlanzi, kanye nezinye.

9 thoughts on “Umlando wakwa Shembe”

 1. Umlando kaShembe uhamba kanjena.

  Ezikhathini zakudala, ngenkathi iZululand isabuswa yinkosi uSenzangakhona (+/- 1816 A.D.), uNkulunkulu wahambela okhokho bami ababehlala emakhaya abo ezintabeni zaseBabanango, besebenzela inkosi uSenzangakhona. UMzazela, uyise kaNhliziyo, wayeyindoda elungile kakhulu, ehlonipha bonke abantu njengoba kufanele.

  Lapho elele ebusuku, iZwi likaJehova lafika kuye lathi: “Mzazela, bheka, ngizovusa inkosi enobudlova (uShaka) endlini kaJama (ubaba kaSenzangakhona); inolaka olunobudlova futhi izochitha igazi labantu abaningi. Uzongakhela phezu kwami ​​isizwe sami, ukuze bonke abantu abamnyama babumbane embusweni wamaZulu. Ngikuyala ukuthi ubaleke kanye nezingane zakho niye ezweni elingasentshonalanga , ukuze ukufutheka kwaleyo nkosi kungehle kwehle phezu kwakho. Ngoba esizukulwaneni sakho ngiyophakamisa abaprofethi abazosindisa isizwe sami sabantu abamnyama, isizwe engisisungulile futhi ngasikhetha.”

  UMzazela akazange achithe isikhathi nokungabaza nemicabango eminingi; kunalokho walalela iZwi likaMvelinqangi, elalikhuluma kaningi kuye. Waqoqa konke okungokwakhe wasuka nemfuyo yakhe wayohlala ezweni laseNtshonalanga. Wayengalukhuni kodwa wayithobela intando kaMvelinqangi.

  Wahlala eNtabamhlophe esifundeni iDrakensberg. Lapho indodana yakhe uNhliziyo yashada khona, futhi uyise wakhokha umshado ofanele. UNhliziyo wazala uMayekisa, owayeyindodana yakhe yamazibulo. Futhi uMayekisa wakhulela lapho eNtabamhlophe. UMzazela uqambe ikhaya labo ngokuthi “uNontandabathakath.” Ngenkathi uMayekisa efika eminyakeni yokushada, wayesenomuntu athandana naye afisa ukushada naye. Kepha uyise uNhliziyo ubemthanda ukuthi ashade nentombazane yomndeni wakwaHadebe ogama linguSitheya owayeyindodakazi yenkosi uMalindi Hadebe eMthimkhulu, ikhansela lenhloko kaHlubi uLangalibalele.

  Ngobusuku obuthile, uNhliziyo wabiza indodana yakhe ukuyazisa ngesifiso senhliziyo yakhe wathi: “Mayekisa!” Waphendula wathi: “Baba wethu!” UNhliziyo uqhubeke wathi: “Ngicabanga enhliziyweni yami ukuthi usukhule ngokwanele manje ukuthi uthathe umfazi osemusha ozongizalela izingane. Manje, ndodana yami, inhliziyo yami imi ngokuqinile kuSitheya, indodakazi kaMalindi eMthimkhulu; Ngifuna ushade naye. ”

  Indodana yakhe yaphendula: “Angikwazi ukuxabana nobaba; intando yakho yenziwe, baba wethu, nentando yami izoncipha.” UNhliziyo wakujabulela ukuthola le mpendulo wathi: “Ngiyabonga ndodana yami. Kusasa ekuseni ngizovuka ngigeze ubuso nezandla. Ngemuva kwalokho ngiyothatha izinduku zami bese ngehlela emfuleni lapho umndeni wakwaHadebe usebenzisa amanzi. Lapho ngiyothatha amatshe ayisithupha anemibala emihle ngikhuphukele ekhaya likaHadebe. ”

  UMayekisa wawemukela ngenjabulo amazwi kayise, bavumelana ngaleli cebo. UMayekisa wayeyingane elalela abazali bakhe, futhi bonke babejabule ngale ngane ehloniphayo futhi bengamgxeki ngalutho ekhaya; futhi wonke umuntu wayemthanda.

  Ngakusasa ekuseni, uMoyo wasukuma wenza lokho ayekushilo: Wageza ubuso nezandla, wathatha izinti zakhe wehlela emfuleni lapho umndeni wakwaHadebe wawukha khona amanzi. Amakhaya ayengekude kangako komunye nomunye; kwakuyibanga elifushane kuphela. Ufike ekuseni esangweni lasemakhaya wacela imvume yokungena. Ngemuva komkhosi wokubingelela ojwayelekile, uNhliziyo waphonsa amatshe phansi phambi kukaHadebe.

  UHadebe wathula, wabheka amatshe futhi wazibuza ukuthi kuzokwenzekani. UNhliziyo uthe: “Thola izinkomo zakho, wena ndoda yaseMthimkhulu!” UMalindi ubuze: “Ufuna bani?” UNhliziyo uphendule wathi: “Ngifuna indodakazi yakho uSitheya.” Isikhashana, uMalindi wabheka buthule kula matshe. Ngemuva kwalokho wabiza indodakazi yakhe ngokuthi uSitheya. Ngenkathi efika uSitheya, uHadebe wakhomba amatshe wathi: “Sitheya ndodakazi yami, uzoyamukela yini le ndoda? Nazi izinkomo zami eza noNhliziyo, indodana kaMzazela.”

  USitheya waphendula ngokubuza kuyise: “Baba wethu, uyabathanda laba bantu?” Uphendule wathi endodakazini yakhe: “Yebo, ndodakazi yami, ngiyabathanda.” Yathi: “Intando kababa yenziwe kimi.” Ngemuva kwalokho washo la mazwi, izinyembezi zakhe zazizehlela, ngoba wayekhumbula izethembiso ezazenziwe kuye selokhu ayentombazane esemncane.

  USitheya uMama kaShembe

  USitheya wayeyintombazane enhle enesimilo engonanga, futhi yayingekho enye intombazane eyayizimisele ngokweqiniso njengaye. Wayesindiswa ebusheni bakhe bonke, ngoba uJehova onguMvelinqangi wayembhekile. Le ngane ikhombise inhlonipho enkulu, futhi nabazali bayo beyithanda. Bonke abantu babejabule ngale ntombazane. Wayeyintombi nto kaJe- hova futhi akazange enze sono ngesikhathi sobusha bakhe. Lapho ebhapathizwa kamuva, waqanjwa ngokuthi u-Elizabethe. Wayengumuntu ohlanzekile impela owayegwema ukwenza amahloni futhi ethanda okuhle. Wahamba ekukhanyisweni kwaJehova ebuntwaneni bakhe nasebuntombini bakhe.

  Lapho esekhulile, waboshwa nguJehova. Kepha akazange aqonde ukuthi uNkulunkulu umqaphile nokuthi kungani ekwenza. Kodwa-ke, wayeyibhekile intombi yakhe engcwele. Lapho efika eminyakeni yokushada, wayekade ehamba yedwa ezindleleni ezinesizungu sezintaba zaseDrakensberg. Lapho wezwa Izwi limbikela: “Sitheya ndodakazi yami, ungazingcolisi ngokuphuza ubhiya nangokobulili ngaphambi komshado, ngoba uzozalela iNceku kaNkulunkulu!” Izwi lakhe lalizwakala lisesikhathini, kepha akazange ambone umuntu owayekhuluma kahle kakhulu; ubengakuqondi okushiwo yileli gama, futhi akazi nokuthi livelaphi.

  Ngolunye usuku, le ntombazane yasebenzisana namanye amantombazane amaningi ekuvuneni ukolweni komlimi oMhlophe, futhi yonke intombazane yazakhela izinyanda zayo. Ngesikhathi sokudla kwasemini, bonke baya ekhaya lomlimi omhlophe ukuze badle. Lapho besadla, kwavela umoya onamandla. Lapho sebebuyele ensimini, zonke izikhwebu zaziwele phansi; kwasala inqwaba nje kaSitheya Hadebe. Bonke abanye amantombazane bathi kuye: “Hau, ndodakazi kaHadebe, unenhlanhla, ngoba isigaxa sakho kuphela esime emoyeni onamandla kangaka.”

  Ngalo kanye lolu suku, uJe- hova wayeselethe uShembe kule ntombazane yomndeni wakwaHadebe; wafika ntambama, wabeka uShembe ekhanda wathi kuye: “Sitheya, ungazingcolisi ebuntombini bakho futhi ungakhethi isithandwa, ngoba uzozala iNceku kaNkulunkulu!”

  Ngolunye usuku, wahamba nezinye izintombi ukuyokha izinkuni. Lapho beqoqa izinkuni ehlathini, bathola imbali enhle edlula zonke ezinye izimbali emhlabeni, futhi zonke izintombi zijabulela le mbali. Lapho besabubungaza ubuhle bayo, uSitheya wakhetha le mbali wayifaka emlonyeni wakhe. UMoya oNgcwele wehlela esibelethweni sakhe.

  USitheya wahlonipha uNkulunkulu nabazali bakhe, futhi akakaze akhethe umuntu amthandayo. Wadla lembali wamgwinya; futhi nayo, wagwinya uShembe. Ngaleso sikhathi, bonke abalingani bakhe asebekade bakhethe isithandwa; kodwa ubengakwenzanga lokho. Leli gama, ebelimkhulumile, lalithole indawo enhliziyweni yakhe. Noma engazi ukuthi ivelaphi nokuthi isho ukuthini, wayehlonipha uNkulunkulu nabazali bakhe futhi akazange azikhethele isithandwa, ngoba wayezoshada noMayekisa ngokwentando kababa wakhe uMalindi.

  Kwaxoxiswana ngezingxoxo zomshado wale ntombazane yomndeni wakwaHadebe, izinkomo zedlozi zakhokhelwa ngokuphelele, imikhosi yomshado yahlonishwa ngokuqinile ngokwesiko lakwaZulu, futhi kwakungumshado omuhle ngesizotha nesithunzi esikhulu uSitheya waba ngumfazi wokuqala kaMayekisa. Wayehlanzekile futhi engenakho ukungcoliswa, ngoba uJehova wayembhekile ngezwi lakhe.

  Ngenkathi uSitheya ekhulelwa, uMoya oNgcwele wasuka, kwavela enye ingane, eyayingeyena uShembe. Kodwa-ke, zonke izingane ezizalwa ngaphambi kokuba uShembe adlule emhlabeni, ngoba uJehova wayehlose, ukuthi uShembe kufanele abe yindodana endala. Kwathi lapho isikhathi sokuzala uShembe noMaHadebe sebekhulelwe izinyanga eziyisithupha, waqala wabona emaphusheni akhe abantu begqoke imikhobo emhlophe, beza kuye bathi: “Uzozala inkosi ezosindisa zonke izizwe. ”

  Inhliziyo yakhe yaba buhlungu; ngoba ngenkathi elandisa leli phupho kwabanye abantu, babemhleka usulu, njengoba abafowabo bakaJosefu babemhleka usulu lapho ebalandisa amaphupho akhe (Gen. 37: 6-7). Kuze kwazalwa uShembe, leli phupho lafika kaninginingi kuye, kwathi lapho esezokhipha, kwavela izwi futhi elizomkhumbuza ukuthi wayezozala iNceku kaNkulunkulu.

  Ngaphambi kokuzalwa kukaShembe, lapho ababelethisi bengakafiki, uSitheya wezwa isandla sibamba izinkalo zakhe. Ngemuva kwalokhu, ukulethwa ngokushesha ngaphandle kwezinkinga nobuhlungu.

  Lapho kuzalwa ingane, uyise uMayekisa waqamba indodana yakhe uMdliwamafa-ezwe noMloyiswa. Kepha waduma ngegama aliphiwa umkhulu wakhe uNhliziyo amqamba ngegama lokuthi uShembe, okwaba yisikhathi esifanayo ngegama lomndeni wakhe. Lapho unina ezwa ukuthi umkhulu wakhe uyiqambe igama lokuthi uShembe, wacabangisisa ngakho, futhi kwamcacela ukuthi manje konke okwashiwo kuye kusukela ebuntwaneni kuqhubeke kwase kugcwaliseka ngosuku lokuzalwa kukaShembe.

  Reply

Leave a Reply