Umlando wakwa Ntombela II

Abantu bakwaNtombela baxhumene kakhulu nabakwaZulu kanye nabakwaQwabe. Ukhokho wabo nguNtombela kaLuzumana owabe engumfowabo omncane wenkosi uMalandela, uMalandela owaba nguyise woQwabe noZulu. NguNtombela owasala ebheke amadodana enkosi uMalandela ngemuva kokukhothama kwayo.  Elinye igama likaNtombela kwakunguMahlobo nokuyilona eligqama kakhulu ezithakazelweni zabakwaNtombela. Inkosi uMalandela siyitholala yakhe egqumeni iMandwe ngasEshowe, kanti naye umnawayo uNtombela wayekanye nayo. Sizokhumbula ukuthi kwathi … Read more

Umlando wesibongo sakwa Ntombela

Abantu bakwaNtombela baphuma kuNtombela owayengumnewabo kaMalandela, bona bezalwa nguLuzumane kaMnguni. ULuzumane waba namadodana amaningi okwabalwa kuwo uMcineka, uMchunu, uKhanyile, uMahaye kanye nabanye abaningi. UNtombela wayekhonze umnewabo uMalandela ngoba nangemuva kokukhothamakwakhe uMalandela, nguyena uNtombela owabe esebambela indodana yomfowabo isikhundla. Leyo ndodana kwabe kunguQwabe, yena yedwa uQwabe wodumo emlandweni wakwaZulu. UQwabe wayelanywa nguZulu. Ngesikhathi uMalandela ekhothama, babesebancane … Read more

Izithakazelo zakwa Ntombela Clan Names

Mahlobo! Mpangazitha! Nin’ enipheka ngembiz’ ende Isibong’ esibi Esingabizwa ngabalandakazi Sisindi somtshiki Nin’ enishay’ impukane ngesibhakela Niyinqamul’ amathumbu Nina bakwaMalandela Nin’ enizal’ uZulu Nina bakwaDambuza Nina bakwaLuswazi Dlukula! Nzuza! Sishosho sikaPhunga noMageba. Umlando wesibongo sakwaNtombela.