Umlando wesibongo sakwa Ntombela

Abantu bakwaNtombela baphuma kuNtombela owayengumnewabo kaMalandela, bona bezalwa nguLuzumane kaMnguni. ULuzumane waba namadodana amaningi okwabalwa kuwo uMcineka, uMchunu, uKhanyile, uMahaye kanye nabanye abaningi. UNtombela wayekhonze umnewabo uMalandela ngoba nangemuva kokukhothamakwakhe uMalandela, nguyena uNtombela owabe esebambela indodana yomfowabo isikhundla. Leyo ndodana kwabe kunguQwabe, yena yedwa uQwabe wodumo emlandweni wakwaZulu. UQwabe wayelanywa nguZulu.

Ngesikhathi uMalandela ekhothama, babesebancane oQwabe noZulu, bezalwa ngundlunkulu kaMalandela uNozidiya wakwaZungu. Umuzi kaMalandela oDwini wawakhe eMandawe eMlalazi ngaseShowe, wabuye waphinda futhi uMalandela wayokwakha oNgoye, ehamba nomnawakhe uNtombela. Ngemuva kwesikhathi babuya bazozinza eBabanango lapho uMalandela akhothamela khona. UNtombela wayenamadodana amaningi okwakubalwa kuwo uMdlani, uMpangazitha, uMahlobo kanye noNtanzi. UMdlani wazala uDlomo, owazala uDlukula yena owazala uZwana noSobandli kanye noThayiza. UZwana wazala uZiningo, uLukhwazi, uMagedla kanye noMniza. UZiningo wazala uFaku okunguyena owabusa ngemuva kwakhe. Kungathi-ke uFaku wayenokuganga ngoba wayengenqeni ukubiza noma wubani athi akambhucunge lapho egeza. Ngelinye ilanga wabiza enye yamakhosi akwaNgobese wathi mayimbhucunge wagcina eseyisikele izwe.

UFaku kaZiningo umuzi kayise wawuseGezahlale eNkandla. ISilo saKwaDukuza iLembe sasibazisa abantu bakwaNtombela ngoba sasazi ukuthi ngabakwabo, sabasikela ngisho indawo. Nangesikhathi sempi yaseSandlwana uFaku wayekanise ngakhona kwabakwaQwabe kwaze kwaba yilapho abhila khona amabutho ayelibhekise eSandlwana ngentelezi. Ngemuva kwaleyompi uFaku waba ngomunye wamakhosi abekwa ngabamhlophe. Lobo bukhosi bakwaGezahlale obubuye baziwe ngokuthi ngobakwaMpukunyoni balahleka sekufanele kubuse uLubhudlungu kaFaku, ngalesosikhathi kwasuka isiphithiphithi sempi yamakhanda.

Wayesaphila uFaku ngalesosikhathi. ISilo sasoSuthu sathumela kuye uFaku simxwayisa ukuba angayingeni leyompi yamakhanda, kodwa izinduna zeNkosi uFaku zahlangana nenduna uNkanyamba kaJubane, zahlohla uLubhudlungu ukuba ayiphake.

Izithakazelo zakwaNtombela 

Mahlobo!
Mpangazitha!
Nin’ enipheka ngembiz’ ende
Isibong’ esibi
Esingabizwa ngabalandakazi
Sidindi somtshiki
Nin’ enishay’ impukane ngesibhakela
Niyinqamul’ amathumbu
Nina bakwaMalandela
Nin’ enizal’ uZulu
Nina bakwaDambuza
Nina bakwaLuswazi
Dlukula!
Nzuza!
Sishosho sikaPhunga noMageba!

14 thoughts on “Umlando wesibongo sakwa Ntombela”

  1. Ayi ayi ayi this is wrong wrong wrong. uNtombela was never brothers with uMalandela. The reason why people think this its because they both gave birth to Zulu. uNtombela was born way after uMalandela’s time. uNtombela was the one who made the surname uZulu solid and horned and given praise by naming his first son uZulu II. uNtombela had 3 sons Zulu, Mpangazitha and Mahaye. The reason why we branched of the family tree of Zulu was because of uDlukula he believed that abantu abaphuma esendeni lika Zulu II born by Ntombela where giving themselves too much credit in building this great nation and he debated it and believed that uNtombela should be the one given recognition. Thats why uDlukula branch off and honored uNtombela and in doing that he also made sure that the Zulu surname never forgets who to honor by putting in isithakazelo that nina enazala uZulu. meaning uNtombela owazala uZulu.

    Reply

Leave a Reply