isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wenkosi uDingane

Umlando wamakhosi akwaZulu ufana nenkomo ehlatshiwe ngoba unonile futhi ngendlela omkhulu ngayo ufana namantshontsho kubalobi njengoba lowo nalowo esika lapho athanda khona ashiye lapho angathandi khona. Kuleli khasi ke sithi asikhiphe umkhono kulenkomo esengwa yiviyo, ngokuba nathi lapha kulengosi ye-iAfrika silobe ngomlando omncane ngenkosi uDingane okwaziwayo emlandweni ukuthi yaba nesandla esikhulu ekukhothameni kwenkosi uShaka, sengisho … Read more

Umlando wenkosi uSenzangakhona

Amakhosi akwaZulu adume ngomlando wawo ohambisana nezehlo, nezigigaba, nokuhlomula ezigamekweni ezithize kanye nobuqhawe bawo. Kuleli khasi sethula umlando ongezansi kwamadolo njengamanzi exhaphozi ngoSenzangakhona kaJama, lo mlando-ke awumude ngaleyo ndlela njengoba ukhiwe phezulu njengesikhwebu sommbila. Ukuzalwa kukaSenzangakhona Abalandayo bathi ekuqaleni inkosi uJama wayephiwe amadodakazi kuphela amagama awo okwakungoMkabayi odume kakhulu emlandweni kaZulu ngegalelo lakhe embusweni kanye … Read more

Umlando wenkosi uMpande

Sike sabhunga ngendaba yenkosi uSenzangakhona kanye noDingane, kulesi siqephu-ke sisika kwelijikayo ngenkosi uMpande. Inkosi uMpande wathatha umbuso kwaZulu ngemuva kokukhothama kukaDingane njengoba phela uDingane wayekhothame enganabo abantwana ababengaba izindlalifa uma esedlule emhlabeni. Ngemuva¬† kwempi yaseNcome eyaliwa uZulu namabhunu, uDingane wathumela umlayeza kuMpande ukuthi amnike amabutho njengobaya amaningi awakhe ayesale eNcome. uMpande wenqaba-ke wenqaba namabutho akhe, … Read more

Izithakazelo zakwa Zulu Clan Names

Zulu,Ndabezitha,Mntwana,Zulu kaMalandela ngokulandela izinkomo zamadoda,Zulu omnyama ondlela zimhlophe,Wena kaPhunga noMageba,Wena kaMjokwane kaNdaba,Wena wenkayishana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva,S’thuli sikaNdaba,S’thuli sikaNkombane,Wena kasihhawuhhawu siyinkondlo bayikhuzile ngoba ikhuzwe abaphansi nabaphezulu,Wena kanogwaja omuhle ngomlenze,Wena kaMbambelashoba,Ndabezitha!