Umlando wenkosi uSenzangakhona

Amakhosi akwaZulu adume ngomlando wawo ohambisana nezehlo, nezigigaba, nokuhlomula ezigamekweni ezithize kanye nobuqhawe bawo. Kuleli khasi sethula umlando ongezansi kwamadolo njengamanzi exhaphozi ngoSenzangakhona kaJama, lo mlando-ke awumude ngaleyo ndlela njengoba ukhiwe phezulu njengesikhwebu sommbila. Ukuzalwa kukaSenzangakhona Abalandayo bathi ekuqaleni inkosi uJama wayephiwe amadodakazi kuphela amagama awo okwakungoMkabayi odume kakhulu emlandweni kaZulu ngegalelo lakhe embusweni kanye … Read more