isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Ntombela II

Abantu bakwaNtombela baxhumene kakhulu nabakwaZulu kanye nabakwaQwabe. Ukhokho wabo nguNtombela kaLuzumana owabe engumfowabo omncane wenkosi uMalandela, uMalandela owaba nguyise woQwabe noZulu. NguNtombela owasala ebheke amadodana enkosi uMalandela ngemuva kokukhothama kwayo.  Elinye igama likaNtombela kwakunguMahlobo nokuyilona eligqama kakhulu ezithakazelweni zabakwaNtombela.

Inkosi uMalandela siyitholala yakhe egqumeni iMandwe ngasEshowe, kanti naye umnawayo uNtombela wayekanye nayo. Sizokhumbula ukuthi kwathi ngesikhathi sokwabiwa kwefa lenkosi uMalandela kwasuka ingxabano eyagcina iholele ekubeni uQwabe kaMalandela owabe eyindodana endala adube ikhaya. UZulu wasala ebheke abantu bakayise uMalandela owayesekhotheme kanti ke nabakwaNtombela nabo basala naye noZulu.

Kwahamba kwahamba uZulu nabantu bakhe bagcina bakhe ngaseBabanango nakoMakhosini, nabakwaNtombela nabo babelokhu beyingxenye yabo abakwaZulu. Babekhonzene impela abakwaZulu nabakwaNtombela futhi bengaganiselani, njengoma namanje kusenjalo kwezinye izindawo zakwaZulu. UQwabe yena wahamba wagcina akhe ezintabeni zasoNgoye. UNtombela kaLuzumana wazala amadodana amaningi esingabala kuwo uMpangazitha, uMahlobo, uNtanzi, uMdlani kanye nabanye.

UMdlani nguyena owabe eyinkosana, yena-ke wazala uDlomo owazala uDlukula. UDlukula wakhulela esigodlweni okwabe kungeseNkosi uNdaba kaMageba eyazala inkosi uJama eyazala inkosi uSenzangakhona. Igama laleso sigodlo kwakukwaZindela, futhi siphinde sibizwe ngokuthi kukwaMahambehlala. Maningi amaqhawe akwaNtombela kodwa elagqama kakhulu ukuwedlula wonke kwaba nguNzobo owayeyindodana kaSobadli oweyesebuthweni leZimpohlo.

UNzobo wayebuye aziwe ngelikaDambuza. Walwa ngokuzikhandla ezimpini zakwaZulu ngaphansi kweziNgonyama oShaka noDingane. Wayekhona uNzobo kaSobadli kweyakwaGqokli mhla kuliwa namaNdwandwe, wayekhona futhi uNzobo kweyaseNcome kuliwa namaBhunu.  UNzobo wayeyisekela likaNdlela kaSompisi Ntuli owabe enguNdunankulu kaZulu ngesikhathi seSilo uDingane, phecelezi Prime Minister. UNzobo yena wayenguVice Prime Minister.

Amanye amaqhawe agqama kakhulu kwaNtombela kwaba ngoLukwazi kaZwana naye owagqama kakhulu ngesikhathi seNgonyama uDingane. Elinye iqhawe kwaba nguZiningo kaZwana naye owalwa kwaGqokli, eNcome nakwezinye izimpi zakwaZulu. UNzobo wafa ebulawa ngamaBhunu ngemuva kokubulawa kweBhunu uPiti elabulawa yiSilo uDingane. Kwathi ngemuva kwempi yaseNcome nokuyimpi eyayiphakathi kukaZulu namaBhunu, iSilo uDingana sathuma uNzobo noSikhombazana eMabhunwini ukuba bayokwethula izindaba zokukhumelana umlotha. Ngeshwa amaBhunu afike ababulala bobabili futhi ababulala kabuhlungu ngokubahudula beboshelwe ngaphansi kwenqola yezinkabi baze bashona.  OZiningo noLukwazi bahlabana kakhulu kweyakwaGqoki nakweyaseMahlathuze ngenkathi uZulu elwa namaNdwandwe.

UDlukula wazala uZwana owayeyinkosana yakhe kanye noThayiza noSobadli. UZwana yena wazala uLwakhazi owayeyinkosana yakhe kanye noMliba, noZiningo, noGidinga kanye nabanye. USobadli yena wazala iqhawe uNzobo owayebuye aziwe ngelikaDambuza. UNzobo yena wazala uMgamule owabuthelwa ebuthweni uThulwane (aMaMboza) nokuyibutho elabuthwa yiSilo uMpande. NeNgonyama uCetshwayo nayo yayikulelo butho. Lokho kuchaza ukuthi uMgamule wayentangaye neNgonyama uCetshwayo. UMgamule walwa ngobuqhawe obukhulu eSandlwana lapho uZulu azidlela khona amahlanga emaNgisini. UMgamule noNdunankulu uMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe yibona abaqokwa ukuba baqaphe umuzi wasoSuthu ngenkathi iSilo uDinuzulu sise kudingisweni.

ULukwazi yena wazala uMabamba owazala uMsenteli. UThayiza yena wazala uNomandinda owazala uMbonambi owazala uManjanja owazala uNhlambela. UManjanja kaNhlambela wabekwa yiSilo uDingane ukuba abe yiso laso eMakhabeleni. Wayeyinkosi enkulu yakwaNtombela eMakhabeleni.  UGayede kaMagedama Dlomo wayebika kuye uManjanja, bese uManjanja yena abike eNgonyameni uDingane.

Lesi bekuyisigaba sesibili somlando wakwaNtombela, kuyo yona lenkundla sikhona futhi isigaba sokuqala somlando wakwaNtombela.

Leave a Reply