Amakhaya Amalobolo IJiki lamaPiki Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukuhlolwa kwezintombi Ukulandwa Ukulobola Ukungeniswa kwedlozi Ukungenwa komuntu wesifazane Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umsamo Umshado

Sesha

Umcimbi Wokubongwa Kwentombi Ngabasemzini

Lona umcimbi wombongo ngokuqonywa kwensizwa. Ziningi izinto ezenziwayo uma abantu ababili sebeqomene ngaphambi kokuthi baganane njengokumiswa kweduku okungenzeka kubo kantombazane noma kubo kamfana. Lapha sibheka umcimbi wombongo noma wokubongwa kwentombi ngokuthi isiqomile emzini othile. Lomcimbi wenziwa uma selimisiwe iduku eliwubufakazi bokuthi abantu baqomene futhi ukumiswa kweduku kwenzelwa ukuthi abantu asebeqomene baphumele obala kwaziwe nasendaweni ngabo.

Izindawo azifani ngendlela ezenza ngayo izinto. Futhi kubalulekile ukuthi siqale siveze ukuthi bakhona nabantu abawamisa amaduku bengaqonyiwe ngokusemthethweni ngoba umuntu ekade wayeyishela intombi kodwa ingamqomi bese ezithathela umthetho ezandleni zakhe njengokuthi ayephuce into eyiphethe intombi ngalesosikhathi khona ezothi kungubufakazi bokuthi yamqoma. Uma kwenzeke lokhu amantombazane ayaqoqana alibangise kubo kamfana osemise iduku ngokungemthetho afike aliphule ngaphandle kokukhulumisa abantu bakhona. Lokho kusuke sekuyinkomba yokuthi ubesenga ezimithiyo umfana lowo. Kanti uma kuvunyelwene izintombi ziyahamba ziyolimisa kubo kamfana bese zishiya nobuhlalu noma ucu olubizwa ngokuthi iqabane obufakwa yinsizwa leyo esiqonyiwe ibulengise entanyeni.

Umcimbi wokubongwa kwentombi wona wenziwa ngabantu bakubo kamfana, wenzelwa kubo kantombazane leyo esiqomile. Wenziwa esikhathini esingangezinyanga eziyisithupha noma unyaka limisiwe iduku lelo. Kuthunyelwa abafana abasebancane kubo kantombazane ukuthi bayocela usuku lokuthi bazokwenza lomcimbi kulowomuzi. Uma selufikile usuku lomcimbi, kubalulekile ukuthi wenziwe ngezikhathi zantambama. Kuqoqana izintombi nezinsizwa zangakubo kamfana noma insizwa esiqonyiwe zilibhekise kubo kantombazane, kusuke kukhona nomkhongi kanye nayo insizwa leyo. Uma befika ekhaya kubo kantombazane bamiswa ngaphandle komuzi bese becela labo abazobambathisa kuvamise ukuthi kube ubaba wekhaya, umama nogogo wentombazane kanye nayo intombi.

Umama wentombazane ugqokiswa iphinifa, iduku lasekhanda nezicathulo. Ubaba wentombi unikwa uhengeshe nethawula elincane kuthi ugogo anikwa okufana nokwamama. Uma sebeqedile kubizwa intombi igqokiswe nayo ezayo bese imbathiswa nangetshali elincane elibekwa emahlombe, lisuke lihlotshisiwe ngezindwangu eziyimibala egqamile, amahengeshe, nezibuko. Lokhu kuyonziwa kuyona yomibili imindeni ngalesosikhathi kusamiwe ngaphandle komuzi. Umakoti bayaye bamembese nezimpelesi zakhe. Uma sekumbathisiwe sebembiza ngomakoti owesifazane kuthi owesilisa usebizwa ngomkhwenyana. Kuningi okunye okwenziwayo lapha njengokuthi uma sebefuna ukuhlalisa umakoti ecansini bazokhipha imali yokumhlalisa kanjalo nomkhwenyana lokhu kusuke kusamdlalo.

Lokumbathiswa kukamakoti kwezinye izindawo kuthiwa isikoti sokuqala ngoba kusuke kungakathunyelwa abakhongi ukuthi bazocela isihlobo esihle. Umakoti unikwa nezinye izipho ezifana namabhayi nezimbulela khona engeke esashiswa yilanga nokunye okuningi. Umcimbi ube usuyaqhubeka ngokuthi kubuswe kulomuzi kuqhudelwane nangendlamu phakathi kwaba kubo kamakoti nomkhwenyana. Njengoba sike sizwe amanye amantombazane uma ekhuluma namanye umuntu akubeke kucace ukuthi yena waqoma wabongwa yingakho enezambulela ezihlukene ngemibala.

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.