isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuyocela

Izinto zesiko namasiko ziyahlonishwa ziphinde zihlonishiswe KwaZulu ngoba ukukhuluma into efundiswa ebuncaneni bomuntu ukuthi uma ukhuluma ukhuluma uziqoqe noma umncane ukhuluma nomuntu omdala kanti ke futhi noma umdala ukhuluma nomncane uyaziqoqa. Ingakho nje ingane engahloniphi kungagxekwa yona isikhathi esiningi kepha kugxekwa isandla ekhule ngaphansi kwaso ekhaya ngoba kusuke kubhekelwa ekutheni kushuthi umzali wayo wehlulekile ukuyifundisa … Read more

uMembeso (isigaba emshadweni wesintu)

Ukulobola nomembeso noma izibizo izinto ezahlukene noma abantu babuye baziphambanise. Kwesinye isikhathi umuntu ukhuluma ngokulobola kodwa inkulumo yakhe yona ibe ichaza umembeso, noma akhulume ngomembeso kodwa ebe eqonde ukulobola. Kuyenzeka umembeso uhambisane kanyekanye nokulobola noma ukulotsholwa, kodwa ke akusiwona umgomo lowo noma impoqo ngoba phela kuya ngamandla omuntu. Ngaphambi kokuba senabe kakhulu ngendaba yalesisihloko esikhuluma … Read more