Ukuyocela

Izinto zesiko namasiko ziyahlonishwa ziphinde zihlonishiswe KwaZulu ngoba ukukhuluma into efundiswa ebuncaneni bomuntu ukuthi uma ukhuluma ukhuluma uziqoqe noma umncane ukhuluma nomuntu omdala kanti ke futhi noma umdala ukhuluma nomncane uyaziqoqa. Ingakho nje ingane engahloniphi kungagxekwa yona isikhathi esiningi kepha kugxekwa isandla ekhule ngaphansi kwaso ekhaya ngoba kusuke kubhekelwa ekutheni kushuthi umzali wayo wehlulekile ukuyifundisa … Read more