AbaseMbo Buthelezi Gumede Gwala Imikhonto Izibongo Izigodi Langa Madlala Magwaza Malinga Manqele Masuku Mbatha Mbonani Mkhize Nene Nkwanyana Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Phakathi Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

Umlando Wesibongo SakwaNtuli

Abantu bakwaNtuli baziwa njengaMabhele. Batholakala endaweni engaphansi kwentaba iLenge ngaseMhlumayo, eMnambithi. Baziwa kakhulu ngokuthi uma befunga bathi “ngiwafunge aMabhele eseLenge!” Amanye aMabhele atholakala ngaseNtabeni yaseNkuzi ngenhla nomfula iNdaka ngaseWashibhange. Kuthiwa langa limbe iNkosi uShaka izipholele ngaphansi komthunzi nenduna yayo kwabonakala ngefu lothuli liza ngakubona. Kuthiwa kwakukhona amadoda, abantu besifazane nezingane. Kuthiwa bathi uma befika ngasemfuleni uThukela iNkosi uShaka yababuza ukuthi babalekani bathi babaleka amazimuzimu. Kuthiwa iNkosi yayalela induna yayo eyayihleli nayo uMaphitha kaSithole ukuthi akahambe ayohlala nalabobantu ngaphansi kwentaba iLenge abagade bangadliwa amazimuzimu.

Kuthiwa iNkosi uShaka yabahlalisa ngaphansi kukaZihlandlo kaGcwabe Mkhize, endaweni yaseNkandla. Bafika eNkandla babizwa ngokuthi ngabakwaNtuli ngoba kwabonakala izintuli zishunqa bebalekela amazimuzimu. Bahlalisana kahle nabantu baseMbo kwaze kwavela uNdlela indodana kaSompisi Ntuli. UNdlela wayehlakaniphe kakhulu waze wenziwa uNdunankulu kaZulu ngesikhathi kubusa uDingane kaSenzangakhona. UNdlela kaSompisi wasindisa uMpande ngesikhathi uDingane efuna ukumbulala ukuze athathe ubukhosi, kuthiwa uDingane wapha uMpande izinkomo eziyi 100 ngoba wayazi ukuthi uzohamba ayombonga. USompisi waxwayisa uMpande ukuthi angayi kuDingane ngoba uzombulala. UNdlela wagcina ebulewe uDingane ngoba eseka uMpande. Ngemuva kokubulawa kukaNdlela aMabhele eNkandla abuswa uGodide inkosana yakhe. UGodide wazala uMangati kwathi enye indodana kaNdlela uMavumengwana yena wazakhela ugazi ezikhulwini zezwe ngoba wayekhuthele kakhulu.

UMavumengwana wayeyibutho futhi engumngani omkhulu weSilo uCetshwayo. Ngenxa yobuqotho bakhe izikhulu zamsikele izwe ukusuka eNtumeni, eShowe kwaze kwagcina oThukela. Ufike khona wakha umuzi wawubiza ngokuthi kukwaNhliziyonde. UGodide, uMavumengwana kanye noZinti bakaNdlela Ntuli balwe izimpi zikaCetshwayo. UMavumengwana uzale uMfungelwa ozale uGqokinsimbi ozale uMzungezi ozale uS’thembiso obusayo njengamanje oYaya naseMbongolwane, eShowe. Obunye ubukhosi bakwaNtuli bukwaMkhonto, KwaNgoni endaweni yaKwaMaphumulo. Amanye aMabhele atholakala ogwini oluseNingizimu neKwaZulu Natal. Abantu bakwaKhuboni bayingxenye yaMabhele. Bakhona nabanye abasesifundazweni saseMpumalanga KwaGuqa eWitbank ngoba uGuqa kwakungesinye sezibonda zakwaNtuli. Abantu bawela umfula uMzimvubu bakhelene nezizwe zamaXesibe eMpumalanga Kapa.

Izithakazelo zakwaNtuli

Mphemba!
Nin’ eniphemba ngamabele
Abafokazana bephemba ngezibi!
Sompisi!
Bhel’ elikhulu!
Khuboni!
Godide!

14 thoughts on “Umlando Wesibongo SakwaNtuli”

 1. Umlando wakwa Mbotho
  kuthiwa oMbotho baphuma emaTolweni emkhomazi babezalwa intombi yakhona eyabe inisa imvula,leyontombazane igama layo akuqisekiswa ngalo kodwa kuthiwa kwakuMyalwana,omfawabo engu Myalo,base bephuma kwamTolo baqala ubukhosi babo phesheya noMzimkulu,noMtamvuna,abanye bathi oMbotho babaleka kwamfokeng ngoba ndoda thile yazala ingane iphethe ikhubalo lemvula,lengani yabe iyintombazana lendoda yaze yangenisa kwaMtolo emkhomazi yase ithola umfana olama intombazana yabizwa ngoMbotho ngoba yayingalukhumi kahle ulimi lwesinguni,ingakwaz ukubiza umuntu,ithi motho,
  yahlala kwaMtolo baganwa abantwana bayo,amaTolo abone kukuhle kuth intombi igane kwaMtolo,base bhekhishwa bonke abakwa Mbotho kwathiwa oMtshikilana,,basebeyalwa ukuth bangake balinge bazibize ngamaTo.
  Ingakho ke kwathiwa amaYalo ayalwa ukuthi bangazibizi ngamaTolo,inzalo yemvula iyona eyaba amakhosi esizwe semvula,bathi umbethe abayibizi kuthi imvula,basuka ke kwaMtolo bayozinza ngase Hluku.
  Indlu yomfana omncane iyona yayizinduna kuthi eyontombi ibengamakhosi,futhi iyona enisa imvula,,umuzi wentombi uwo wabizwa ngoMbotho amayalo,eyomfana yasala kwaMtolo ,ngokuhamba kwesikhathi nabo balandela abakwabo,bangoMbotho,
  amaMbotho aye abusa uMzimkulu,kodwa uma ufika uthi uyinkosi ayesuka akunike indawo.ukufika kwamaBhaca akwaZulu amaMbotho asuka ashiya amabhaca,
  abusa,inhlangwini yakhe endaweni yamaMbotho ,kwaFika inkosi yakwaNyuswa kubusa uSiyephu enza njalo amnika uMshiwa indawo,kwafika uZungu ngo 1960 inkosi yayibusa kwaMbotho wabanika ebashawu indawo ,kuthi akazimele
  amakhosi akwaMbotho
  akhunjulwayo
  Ngwenya(Mpula)
  Thitha kaMpula
  Chitho kaThitha
  Nciya kaChitho
  MLontshwa kaNciya
  Siyephu kaMlontshwa
  Marhelani ka Siyephe
  Mageba ka Marhelani
  Velela kaMageba
  kukhona amaMbotho aphuma ngenxa yemibango yemvula,nombango wobukhosi
  uMadiba wabanabafunayena kuthi angene endaweni kaChitho,wagcine ehluleka wasuka wayokwaya eMbizana ngase Casino Port edward manje,waqala obunye ubukhosi lapho bamaYalo,uNgcingwana yena waya ngakwaBhaca beno Nqgandu,amanye amaMbotho asala,kodwa ekufikeni kwabelungu baye bashiwa umhlaba wabo,baya elusikisiki ngaphansi kwaFaku,uFaku kuthiwa wathi ucela babezinduna zakhe kuba esaba imilingo yabo yokunisa,inkungu,nokugena nokudumisa izulu,nakanjalo
  abaMbotho alusa abantwana bakwaNyauza kuze kubenamhlanje
  azinze kumadolobha wonke asemaMpondwen,naseMqanduli akhona,
  izithakazelo zakwaMbotho(eHluku)
  Mbotho
  Mazama
  Mtshikilana weTolo
  sibasa manzini kuvuthe umlilo
  malandelwa inkrazanyana ithi ndizeke
  Mpula
  Nsindani
  abakwaJula
  Mbotho
  Tolo
  Dlangamandla
  Mtshikilana
  mazama
  malandelwa intombi ithi ndizeke
  Mdwanguba
  abakwaLangazana
  Gogela
  Tolo
  Mtshikilana
  sibasamanzini kuvuthe umlilo
  amakwaMjuqu(kwaBhaca kodwa babizwa ngamaZotsho/Mpondo emzimkhulu/montfrere/mount aylif
  Mjuqu
  Jileka
  Ngqiza
  matalankosi
  Mbotho
  Mtshikilana
  malandelwa into ithi ndizeke
  amaMbotho aseMthatha
  (Vuke,Mfeya,Nakani,Bango,Sitemele kuTsolo)
  Mbotho
  Mtshikilana
  Mazama
  Thoyana
  Fulela Mfazi kuyanetha
  malandelwa into ithi ndizeke
  onyawo zinensense
  eMontfrere
  (Ngcingwana,Mpitshana,,namaJuqu maningi)
  usiko Mpilo lwakwaMbotho
  amaMbotho abendiselana wodwa,ayeke ukufika kwaManyuswa,uganwa kwenye indlu yakwaMbotho ,nakwaMadiba bekwenizwa njalo uPhakathi no Madiba behlukaniswa kodwa bonke ngoMbotho kuba babengafuni ukuganiselana nezizwe zamaMpondo
  kuthiwa lokhu indlela yaBafukeni,uganwe ekhaya,okunye abaFokenga lapho abakha khona kuba neMvula (Pula) kanye namaMbotho kubanjalo,kubese kuyanotha kuleyondawo,,abafokeng kwatholwa iplatinum ePort edward kwatholwa iGold,eHluku kwatholwa Ilitshe elimnyama,,okunye isilwane sakwa Mfokeng ingwenya evale umlomo eyakwaMbotho iNgwenya ekhafula umlilo,abafokeng baselusuthu bona uNogwaja
  ubukhosi
  amaMbotho akakuthandi ubukhosi ize emaningi emampondwen,kodwa ayengabufuni ubukhosi kuze kube imanje akwazani nokuphatha abantu,bakhonze ukulapha,bazinyanga,oNyauza baqiniswa kwaMbotho,nentombi zabo zaziganiswa ngoMbotho
  ilento kuthiwa oMbotho bahlangene nabaFokeng ngenxa yomaya wabo ophansi,njengabafokeng,banika uMoshoshoe ubukhosi,kodwa kungabo abaningi kuleyo ndawo
  Noma bayazalwa noma bafika kwaMtolo basuke kwaMtolo baqala uMbotho
  igama elithi Mpula lihambisana neMvula Pula amaMbotho ahlonishwa ngayo
  oMyalo noMyalwana
  omahlamvu ayamila kusehlontsheni
  omalala nentombi ithi ndizeke
  Mtshikilana

  Reply

Leave a Reply