Ukuphupha uncelisa

Leli iphupho elinencazelo efanayo nokuphupha umchamo noma indle okanye ukuphupha isesele (ixoxo) noma amasesele. Lokhu kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando.

18 thoughts on “Ukuphupha uncelisa”

  1. Cela ukubuza kushoni ukuphupha ingane encane ilele ibheke phansi Uma ngiyithatha igcolile ngemuva igcele inhlabathi Uma ngiyithatha ngathi iyashelele athathei bese ngikhal kakhulu yethuke Uma ivula amahle bese athi Umama ulambile ncelisa umntwana ngincelise ibhodlela ayi Kimi

    Reply
  2. Kusho ukuthi ukuphipha unengane encane yomfana ube ukhulelwe mawuthi uyayincelisa ivele ikhale namehlo Ayo ajike Abe yellow iphalaze into e yellow

    Reply
  3. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubeletha maqede uncelise leyongane kanye nenye yakwabo endala kanti vele ngikhulelwe .phambilini ngiphuphe ngiphipha ingane amasimba ..ngaphinda ngaphupha intombazane engiyaziyo igeza ingagqoke lutho kamakhelwane nalengane bengiyiphipha eyakwamakhelwane .sizani bandla ngyabonga.

    Reply

Leave a Reply