isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka

Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka.

Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelophupho, kusho ukuthi naye lowomuntu uyathinteka kulezozitha obhekene nazo.

Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka, lowomuntu esebenza ngokuthumela yona leyonyoka oyiphuphile ukuthi izothakatha.

Kanti ke okunye uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho, lokho kufakazelwa wuhlobo oluthile lwenyoka eqondene nabadala esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma.

Omunye angathi: “Ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle” – Leliphupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo kodwa ke ithongo lakho liyakuvikela.

Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyonhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye owasekhaya.

 

317 thoughts on “Amaphupho ngenyoka”

 1. kuchazani ukuphupha inyoka e brown uyibona isedleleni ecaleni mara ungathukanga ungayisabi ma uthi uyayithusa yajika yazihambela kahle yama kwelinye i side ngathi ayinginakanga nje ayinandaba nami

  Reply
 2. Ngiphuphe inyoka eluhlaza ingisukela yangangithola ngase ngagcina seyisisulela mina nomfowakithi yasithola sobabili yaqala ngomfowakithi yagcina ngami

  Reply
 3. Kushoni ukuphupha inyoka emnyama encane isendlini, mangiyolanda into yokuyishaya yaphuma yanyamalala ematsheni?

  Reply
 4. Ngicela kubuza kusho ukuthini ukuphupha uhanjwa izinhlwathi kukhona nezincane…bese uphupha uphalaza into emhlophe usuphunyukile ezinyokeni

  Reply
 5. ngicela ukubuza uma uphupha ngenyaka ebrown and cream white ingathi ingena emlonyeni womuntu

  Reply
 6. Ngiphuphe inyoka isijaha nomunye ebenghamba naye kuthe kusenjalo sabaleka sangena endaweni okungathi yindlu kwathi ksenjalo lo benghamba naye baleka wangena elawini ngasala mina yabhekana nami nqo yasuka yaxhuma yangbamba isandla ithi iyangiqeda yathi iyangluma ngaythatha ngayjikjela le

  Reply
 7. Kutshoni ukuphupha icobra elombala oyi silver_grey njalo elolaka besekuthutsha umkami ayitshaye ayibulale

  Reply
 8. Ngiphuphe ngihambe emgwaqebi oyibhuqu mengithi nguvusa amehlo inyoka engaka light brown ngijike kungathi khona intombazabe engihamba mayo,mesijika sibaleka kanti lasiya ngakhona yilapho kunekhanda layo,isijahe lenyoka sifike brijini bese sivele sikotele kulo ngaphansi kwalo isifice mina ngivele ngizenze muntu ofile izihuqe kimi ngithule du idlule,ibewukudlula ngiqhubeke nokubaleka .sithi sisabaleka isifice futhi sivele some ize kimi ingikhothe ngithule nginganyakazi kuthi longihamba naye misondela kuye anyakaze ivele imugwinye ngithule ngiyamuzwa uyakhala ngivele ngiphaphane

  Reply
  • Ukuphupha ngenyoka kusho isitha ngakho kumele uqaphele kukhona okungahambi kahle kanti futhi bheka ukuthi ubni lo othintekayo obesephupheni lakho

   Reply
   • Ngiphuphe ngihamba lo malume sisiyo thandaza entabeni
    Sisa mile eceleni kwendlela lapho obekumele ngiyoguqa khona umalume wangi bamba isandla wangikhomba ukuthi kule nyoka
    Bekumi inyoka eluhlaza,waseyi shaya wayibulala
    Kuthe yena ethi uzoguqa ethandazele phakathi ko mgwaqo ngasengibona inyoka phambi khwakhe eluhlaza lemhlophe wathi ezama ukuzibulala nga ngamumisa
    Inyoka leziyana zalwa emhlophe yaginya leyi eluhlaza the eceleni lapha bekule cobra ifile

    Reply
 9. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha bekukhomba ngesibhamu? Nokuphupha inyoka eBrown and white iqhamuka endlini bese iphuma ihlale esihlaleni egcekeni?

  Reply
 10. kuchazani ukuphupha inyoka ebomvu engath yiCobra isemsamo iphakama ngath iyafutheka iba nkulu futh yinde
  ikhuluma kushunqa nempepho ithi “ngith angnazis ukuth siyathokoza makunenkinga nisibikele”

  Reply
 11. Thokoza

  Ngicela Ukubuza Kusho Ukuthini Ukuphupha inyoka e grey Ngaphansi inebala elimhlophe inolaka isemfuleni omkhulu kodwa mina ingangenzi lutho ibe ibonwe yimi nvedwa kuqala

  Reply
 12. Emakhosini

  Cela ukuchazelwa ngephupho engiliphuphe kungathi ngiise manzini kuthe langiphuma khona ngaphuma nginikwa ibhayi elihlaza nobumnyama kuhambisana nenyoka…ngabe kuchaza ukuthini

  Reply
 13. Thokozani gogo nobo mkhulu xa uphupha. Inyoka. E yellow nam nyama kuthiwe qale cele kuyo xa idlula so wena ukhohlwe indle ccwakho xa umane uhamba uhlangan nazo uhlangan nomkhul ohamba ne nja e bomvu me mhlophe wena xa uphind uhamba hlanhane nenye nyyola enkulu uguqe ucela kuyo uzibone ugibel kwi nja xa xa ufika inja le ibomvu ufunxe amakhala ka ccwakho kubelle indoda ka ccwakho no mancen bakhe ABA. 2 omuny Abe ebheke phantsi xa I buza Sbali wakh athi ukhathel noba ebefil akanandaba naye

  Reply
 14. kusho ukuphupha inyoka ensundu(brown),ngiyifice endleleni izigoqile iyinyanda phansi ivuse ikhanda, ngithe lapho senginganakile nayi isiseduze kwami mangiyisikaza ngeskhwama yafuna ukungiluma ngase ngaphaphama lapho.

  Reply
 15. Kusho ukuthini uma uphiphe izinyoka eziw 3 eziyellow n white zizama ukungena laph kuhlala khona ugogo wami ngavala ama fastela onke llaph kade zizama ukungena khona kodwa ugogo mayebuya lapho kade eyekhona zanyamalala ngathi azokaze zibe khona

  Reply
 16. Mina ngcela ukbuza ngephupho lami ngihlushwa yiphupho ngiphuphe ngiwela indawo engathi yakhiwe nje yumsele omkhulu onamanzi ngezansi kunesiziba esikhulu naso ngathi sakhiwo kwaba umgodi omude ogcwele amanzi kuthe kusenjalo kuqhamuka ingane yami yamagcino eyintombazane ikhumule ithi ifuna ukungena kulesiziba ngiyivimbe avele ehle amanzi abe mancane ekade egcwele ivele igxumele phakathi ithi iyabhukuda lapho kukude phansi nami angifinyeleli ukuthi ngingayikhipha kube sekuqhamuka ingoduso yami nayo isikhumulile igxumele phakathi abambe ingane aqede ancike ngasekhoneni lomgodi lo ababhukuda kwona kvele kuqhamuka inyoka ibadonsele emgodini osekhoneni phakathi kunodaka bahambe kanjalo abazange baphinde babuye ngakhala ngahamba ngayobikela abomndeni ngaphaphama. Ngcela ningisize ngabe isho ukthini lento?

  Reply
 17. Thokoza

  Ngiphuphe ngihamba endaweni enotshani oluhlaza kakhulu kukhona nezimbali eziqhakazile emaceleni, ngithi mangihamba ngibone izinyoka ezimnyamba zamanzi nenye enobumnyama namabal amhlophe zihlezi sizongene kodwa nginezwa kwesaba. Ngiqhubeke ngihamba, lapho ngihamba khona njalo mangibheka lezinyoka zibakhona. Ngithe ngisuka ngizibona ngiphamba phezu kwe-bridge nomfowethu kusakhona lotshani oluhlaza kakhulu kukhona nezimbali, kodwa kukhona nabantu abaningi eceleni, sithi sisahamba kuvele kuqhamuke inyoka ngemuva iphakamise ikhada ikhethe umuntu phakwathi kwalesixuku imshaye.. Siqhubeke sihambe, masehla nazi lezinyoka ezilokhu ngizibona zikhona futhi la ngikhona. Ngabe loku kusho ukuthini?

  Reply
 18. Cela ukubuza kusho ukuthini uphupha uhujwa umuntu ephuphweni othakathayo efuna ukukubulala wena ulokhu umbalekela bese kuthi ekugcineni athumele inyoka kube yiyona ekuhubhayo lenyoka I-anaconda igcine isingibambile ingigwinye bese ngizibone ngisesiswini says
  Ngiyabonga

  Reply
 19. Sanbona cela nikaiza Lana ngiphuphe ngenyoka e cream white isendlini ngaphuma mina bayayishaya yafa

  Reply
 20. Sanibona ngcela kuchazelwa lana. Ngiphuphe ekhayakitsi kugcwele tinyoka ,yonke mibala. Ngebukhulu tiyahlukahluka. Ekudcineni ngbone leyellow mehlo anolumnyama nalokumnyama. Lena ke beyingibuke emehlweni ngaze ngaphaphama.

  Reply
 21. Sanibonani ngicelukubuza kuchazani ukuphapha inhlwathi enamabala anjengebululu isendaweni esekhishini,benginosisi wami omdala ozalwa umamkhulu wami sayishaya sayibulala,ingabe kuchazani kuleliphupho?

  Reply
 22. Sanibonani.
  Mina ngicela ukubuza ngibe nephupho kulephupho benginomuntu but lowo muntu angimazi and then kukhona omunye owesithathu okade esihlasela simbalekela in a point that lona enganginaye waze wawa after that wangitshela ukuthi uzwa amazwi ayakhuluma wathi angigubhe phambi kwami lapho ngathola khona amabhayi amabili amhlophe adwetshwe amakhanda ebhubesi abomvu nezinyoka ezintathu kuzona ezimbili zazimnyama eyodwa uBrown with light brown spots.
  I tried to run away but ekubalekeni kwami ngazithola sengimbathe lamabhayi ngezansi nangehla ezingalweni ngigigwe ilezinyoka ezimnyama zingilwela kulona owayengilwisa but zafa then Lena eBrown and light brown yasala.
  What scared me the most ukuthi lona engangibaleka naye wanyamalala after ngiqeda kuthola lezinto layethe ngigubhe khoba

  Reply
 23. thokoza, ngicela usizo, ngiphuphe ngivakashele umngani wam, mangifika khona, kwaphuma inyoka enkulu, mayiceda yakaka ama kaka amaningi

  Reply
 24. Makhosi.. Ngicela ukwazi ngiphuphe umngan wami ebulale inyok enokubovu nokumhloph iyinhle engathi biphum ngaphansi komhlaba into engath isphethu samanzi

  Reply
 25. Ukuphupha inyoka e yellow ikhuluma nami kepha inolaka, mangiyibalekela ngizithole ngidlula emfuleni kukhona ubaba phakathi komfula kepha ngingayi kuye, ngiqhubeke ngibaleke mese ngihlangane nezinyoka ezinsundu engathi zisuthi (azinyakazi).
  Lokhu kuqonde ukthini?

  Reply
 26. Ukuphupha inyoka e brown with yellow dotted izihlalele nje ingenzi lutho futhi izigoqile kusho ukuthini bandla?

  Reply
 27. Ndipupe inyoka ezininzi kodwa zingenkulu zincinci ziyimibala ngemibala kodwa bezizihambela nje apa endlini ndiba ngajika kule indawo nazi ndiba ngathyila ingubo nazj zikona ndizamile ubonisa umyeni kodwa hay yena bengaziboni ndapuma ndabaleka ndocela indawo yolala komnye wechomi. Imibala yazo enye ibu brownish bu redish enye inendawo e yellowish.

  Izolo loku ndipuoe ndishada i white wedding xandibuya ecaweni ndalikulula i dress xandizoya kwi reception ilokhwe alibonakali. Ingaba lamaoupa am achazani

  Reply
 28. Kuchazani ukuphupha ujahwa inyoka emnyama? Ngath kade nginosisi wami esingazwani naye yaqhanuka inyoka ngathatha ingane yami ngabaleka nayo, yamuyeka yena yajaha mina nomtanami

  Reply
 29. Sanbonani. Ngiphuphe inyoka eluhlaza imamba icatshile ngilendoda yami ngitshingela ngithi uyekele inyoka yangena endlini siphikisana masisukumisa isofa isuka ngaphansi iseqa iqonde mina. Ngiygamile ngasengiybamba intamo. Kumanje I can still feel ipulse ezandleni zami Kanye leTexture yeskhumba sayo. Njalo bengigqoke amaBeads enqagaleni kuzo zombili inyawo

  Reply
 30. Ukuphupha unikwa amayeza elokuchila elesibini andilikhumbuli kakuhle kuthwe wasebenzise kodwa uphele ungawasebenzisanga kuthi kusenjalo kubekho ilizwi elithi awumameli umgaqo ubuwuyalelwe ngalamayeza ndikubethelo lonto kwesisu Sakho,xandiphaphama Nyan isisusa siyaqaqamba

  Reply
 31. Salibonani ngicela ukubuza kungabe kutshoni ukuphupha ubalekela inkalakatha yenyoka emnyama uze uyengena ngasesizibeni ikulandele ma uphuma lapho uyengena ekhaya kini ibuye njalo ikulandele kodwa isuka ingelalo ulaka ngbaleka nje ngilodadewethu omdala ngoba sevele siyesaba inyoka hai ngoba kuthiwa iyasigijimisa

  Reply
 32. Sanbonani ngiphuphe izinyoka eziblue neyellow enkulu ebengingakuqondi beziphila kepha bezingenasifiso sokungilimaza cela ukuchazelwa

  Reply
 33. Ngiphuphe izinyoka ezimbili eyellow nokubrown mase iba nezinto engathi amava amunyama emsileni ngiziphupha nje ngitshela ingane yami endala ithi ziyayihlupha ziyakhuluma mangithandaza ziphume zihambe ngodonga ziyongena ku-vent edongweni khona lana endlini zizihlalele khona

  Reply
 34. Sawubona

  Ngicela usizo. Okwesibili ngiphupha inyoka ezimnyama ngizibona yonke indawo kodwa azingilumi azingenzi lutho. Kusuke kuyimina engizisabayo. Lokhu kumeleni?

  Ngyabonga.

  Reply
 35. Sawubona, ngiphuphe inyoka inginamathele emhlani. Mangicela umama ukuthi angisize ayisuse iyanqaba. Uma eyidonsa noma ezama ukuyisusa iyangiluma kakhulu kumgogodla..

  Emva kwesikhathi wathi asiyiyeke kanjalo sizocela abadala bayisuse.

  Mayeyishiya ingiluma into engapheli. Ngivuke umgogodla wam ubuhlungu.

  Reply

Leave a Reply