isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

70 thoughts on “Amaphupho ngegazi nokopha”

 1. Nginephupho esilibuye kabili ngiphupha,ngizokwenza ucansi no muntu wami kumane kugcwale igazi embhedeni noma kubengathi kade senza ucansi kwagcwala igazi embhedeni kuchaza ukuthini?

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha kuthiwa ngena emgodini ogcwele igazi kuthiwa liphuze masuphakathi kulo…. Lapho ngibaleke ngathi galo wephuka kwiphupho.

  Reply
 3. Ngibingelele, ngiphuphe engathi ngilakugane khona ugogo ngivakashile then ngihambe nobhuti bami nosisi bami sigibele imonto engathi kumnyamano driver lokhu ecishe enza izingozi kwaze kwafika ekutheni site masijika ikhona yavele yasichitha imonto and mina ngiphume nge fastera angangalimala after lapho sizibone sisendaweni ene stadium but mina bangixoshe bethi ngoba ngifake I gown ngiphume ngihlale emnyango ngilinde engihamba nabo ubhuti wami oyedwa Eze ezongihlalisa ephethe is isbhamu esikhulu kwafika abanye abafana ababili befuna ukumdubula ngabalekaina ngangena komunye umuzi ngabafica behleli kurondo ngi nokhe bathi ngingangeni basageza ngingene mina mangifika khona u cc no baba nje ombathe ibhayi aphinde lo cc athi ngithe ungangeni ngisageza kodwa ubengagezi, engathi sengibhince ithawula kuphela nami angigqokile ngichaze udaba lami lokuthi ngifike kanjani but mangichaza bekungathi ngikhona ngempela n ekhaya bekungathi ngisuke ngilele ngoba ngthe kuye umama wazi ukuthi nglele kanti mina ngilana athi lobaba ai nizozwanake wena nalo mama ngoba uyisangoma naye after lapho lomama agide angihlolele n izinto azishilo ziyizo wathi ngizoshona, ngizohamba ngephupho ngizotshwasa ekhaya bazongisa esbhedlela becabange ukuthi ngishonile ngathi ngi4nela email ngyamutshela ukuthi ngyaphila ya stuck ifoni kusenjalo kwaqhamuka izingane eziningi zizongibiza lapho engine khona ukuthi kanti angifile zathi umama uzifonele wathi asibuye ngigcine ngthatha I number yalo mama kodwa angangayithola. After lapho bese kungathi ngyageza kwi shower and ngiyopha ngphuma namahlule kukhona nabantu bengibuka kugcwele ngaohaphama

  Reply
 4. kusho ukuthini ukuphupha beku gcaba ebusweni besebenzisa inhliziyo ebukeka ingeyomuntu, kubukeka engathi bekuyimpoqo benza lento abayenzayo abanendaba nawe.

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu umvala umlomo bese ekubona unegazi ezandleni ngyabonga ngisazophenduleka

  Reply
 6. Sanbona, ngcela ukbuza kusho ukuthini ukuphupha umawezingane zami opha kakhulu kuze kuphuma namahluli mangimubuza ephusheni ukuthi kwenzenjan athi useskhathini kusho ukuthini lokhu engikuphuphile.

  Reply
 7. Molo
  Ndicela chazelwa iliphupha , ndiphuphe ndi ndilahleka ndikhangela umntu endingamaziyo , kwafikelela uba ndingene kwi ndawo emdaka ehamba mpethu inenkunkuma, ingathi andakwazi phuma ndawa ndavuka esbhedlele after 3 days . after ndiphumile xandifika ekhaya ndafika ndaphuma amahlwili egazi ndisexesheni. Lithetha ukuthini?

  Reply
 8. Hey, Cela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha uphuma igazi emakhaleni, emvalwalokho ngabona umuntu ephalaza ngagcine sengiphalaza nami

  Reply
 9. Ngixolise ukuhlupha eksen kanje.Ngabe kuchazani ukuphupha umuntu ephalaza usizwa umuntu ngathi umfundisi mengibuza kulo engihleli naye uthi unamadimoni uyaphalaziswa kunje kusanjalo ngimbuke kube ngathi ngizwa kthiwa azize kmina lezinto ngiphinde ngibone nenkawu ngaphaphama ke ngabiza ingama lika jesu ngibonga usazongphendula.

  Reply
 10. Hi
  Ngiphuphe umngani wami ephuma ubisi ebeleni
  Bese ngelinye ilanga ngamphupha enginika amapentshisi amakhulu

  Reply
 11. Hi nginamaphupho ngiphupha ongishaya nge glass ngaphuma igazi ngenhla kobuso ngase ngiphupha umawami sidla inyama naye

  Reply
 12. Hi

  Nginokuphupha ngibona igazi lokuya esikhathini ezingubeni zokulala kwesinye isikhathi kuyenzeka kuvele kuthi elomunt engimaziyo liphume elele kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi bengithi ngiyandlula umbhede mase liyavela ngilibone kodwa ngingazi ukuthi elabani futhi angazi naloyo mnhede ukuth kusuke wowanani ngoba kusuke kungawona owami

  Reply
  • Uma uphupha ukuthi uyopha isikhathi eside futhi awazi ukuthi kungani kusho ukuthi uzohlangabezana nesikhathi esinzima maduzane.

   Reply
 13. Hi nginezingane ezimbili kodwa ngihlale ngiphupha leyokuqala isenkingeni.ngaqale ngaphupha idlwengulwa ngaphinda ngaphupha isengozini yemoto.

  Reply
 14. Hi ngiphuphe sisempini mina nobaba wengane zam silwa nabantu kodwa anginaso isiqiniseko sokuthi obani angibazi angibabonanga..kodwa yena ubehlulwa ngamsiza ngaze ngamudonsa isandla sabaleka sesigcwele igazi sobabili sekungathi nesibhukuda kulona.

  Reply
 15. Hi

  Ukuphuphela umuntu wakho opha ngezansi after niqeda ukuheva kuchaza ukuthini???.opha into engaqhamuki

  Ngbonge ngisazophendulwa

  Reply
 16. Ngiphuphe ngikhama ubomvu obuningi emzimbeni wami kodwa kungavuvukele ndawo ngabe kushukthini ngaphinde ngaphupha engathi ngsetoilet mangfak isandla emuva ngibuye nenyoka eneynyawo emnyama yavele yanyamalala

  Reply
 17. Hi ngiphuphe ngisikeka esandleni I glass ngase ngopha kakhulu.. Kwabuye kwangathi ngisikwe ummese ngabe kushoni

  Reply
 18. Ngiphuphe kuconsa igazi kodwa not elami ngathi livela ngaphezulu not ezulwini just somewhere from the top

  Reply
 19. kusho ukuthini ukuphupha uxabana nodadewenu mase ekushaya ngesoso elifayo ekhanda ngizizwe ngathi ngiyopha ngithathe isibuko ngibone igazi lehla ngobuso igazi elishubile?

  Reply
 20. Hi ngiphuphe ngathi khona into ehlukuza isibeletho sami ngaze ngaphuma negazi ngaphansi ngavuka ibuhlungu

  Elinye iphupho, ngiphuphe izinja ezimbili ezinonile emhlophe ngathi nenyama zijaha abantu emgwaqeni balokhu babaleka. Lapho zifika nakimi nami ngathuka kakhulu angizange ngisabeleka ngavele ngakhuleka phambikwazo lwayehla ulaka lwazo

  Reply
 21. Hi ngina 3 months ngikhulelwe manje , so ngiphuphe ngiphuma igazi eliningi ngaphansi .

  Ngabe lokhu kuchazani

  Reply
 22. Hi.

  Ngiphuphe Uma sewashona ekhuluma ethi uhluku mezekile and ngikhululwe nginjalo. Wangnika igama Lengane

  The next day ngaphupha umunt engihlekisana naye kuthiwa ushayiwe nomngani wakhe. Kulelo phupho kuqhamuke I Ambulance.

  Ngabe achaza ini lama phupho

  Reply
 23. Ngiphuphe ngathi ngisongelwa ngumuntu bese kubangathi ngephula ibhodlela ngithi ngifuna ukumgwaza ngalo ngigcine kodwa ngingamgwazanga bese ngibona igazi ligcwele indishi ngabe lichazani leliphupho

  Elesibili ngiphuphe ngathi ngithola indlu kodwa lendlu ngathi ngeyoxhaso (RDP) ngathi kuthiwa ingeyami khona lapho ngathi sengiyahlela ukuthi ngizoyilungisa nganjani ukuze ibe yinhle ,nalo futhi bengicela incazelo

  Bese elokugcina ngiphuphe ubaba wam ongizalayo ongasekho osewandlula noma sewashona ingathi ngilele phansi bese mangiphaphama ngimbona eyaluza ngala ngile khona ephethe isibhamu esikhulu engathi ungigadile egqoke isikhindi ngabe nalo lichazani.
  Thokoza

  Reply
 24. Sanibona kusho ukthini ukuphupha kubulawa umuntu phambi kwakho bese unindwa ngobuchopho bakhe esphongo kuthiwe usho izithakazelo zakho

  Reply
 25. Ngiphuphe abo aunty bami ababili begcwele igazi ebusweni bese mina ngigcwele igazi ezandleni

  Reply
 26. Ngiphuphe iinkukhu ezinqynywe amakhanda, ezinye bekungathi zinqunywe yimina. Ngithe ngisahlezi lapho ne ngane yakithi yrntombazane kwasukuma ingane yami yomfana ena2 kulezo zinkukhu ngabaleka mina ngayoma emnyango ingane yakithi yanquma yena ikhanda. Ngane lokho kuchaza ukuthini?

  Reply

Leave a Reply