isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngezingane ezincane

Uma ubona ingane encane ephusheni lakho ilele ngamadolo kungasho ukuthi uzoba nesivakashi maduzane. Uma ingane izichamela noma izingcolisa uyibambile, lokho kungakhomba inhlanhla uma wena ingakungcolisi kodwa kukhombe ibhadi uma ingane ikungcolisile. Uma uphupha umuntu obuthandana naye elethe ingane yenu kuwe, lokho kungasho ukuthi kukhona inkulumo esele noma loyomuntu usenesifiso sokuthi niwuqale phansi umlilo wothando niwubase.

 

176 thoughts on “Amaphupho ngezingane ezincane”

 1. Ngiphuphe uMlungu wesilisa engikhathalele efuna ngisho ukungishada esekhaya ekhuluma ukuth uyangithatha nje impela kungabe kuchazani

  Reply
 2. Bengcela ukubuza kuchazani ukuphupha uphethe ingane ijabule enhle uyidlalisa ihleke . Uhlezi nomuntu othandana naye

  Reply
 3. Sanibonani e e-iafrika.Bengisacela ningisiza ekuchazeni noma ekucaciseni leli phupho engibe nalo kuthanga ebusuku.Ngiphuphe nginomtwana osemncane sengathi bengiqeda kumzala kodwa ngingezwa buhlungu.Bengisemotweni ngimugonile ngiphethe amathawula amabili(akhona vele layndlini ngiyawasebenzisa) ngisafunda ukwembathisa umtwana.Kuthe ngisemotweni kwaqhamuka enye imoto ebishayelwa ubaba walomtwana.Ukuthi ngaze kanjani ukuthi ubaba womtwana angazi.Ngase ngicela umshayeli ukuthi amumise wama kodwa uma sengiphuma emotweni ngizomhlangabeza akasekho ngathi usenyamalele wangena esitolo ulinde mina ukuthi ngihambe.Ayi lihambe iphupho libe semfuleni lapho umfula unezindawo ezinenhlabathi eningi ongakwazi ukuzisebenzisa ukuze uweqe.Lo mtwana manje akasekho mncane usemdalanyana useyazihambela.Emva kokuba kube yichallenge ukuwela umfula ngimsize ngabona senginamawele anobulili obungafani.Ngiyacela ningisize ekucaciseni leli phupho.

  Reply
 4. Sanibona
  Ngicela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha uncelisa Ingane, Kodwa Ingane inomsila ongazuthi it’s an ambilical cord.

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha unengane encane nginomunt wami siyiphenya ubulili sithola ukth eyentombazane ngibe ngingenangane

  Reply
 6. Thokoza ngiphuphe ngomfana engimthandayo ehlezi emuva esontweni kwamele ngisukume ngiya emuva angazi bengiyokwenzani ehlezi nenye intombazane engyaziyo yathi lentombazane kuyena nayi intombi yakho esho bebuka mina wavele wasmile…sengyabona sengihlezi ocansini ngivunulile ngihlezi ngibeke phansi ngilinde ukuthi lokhu abazama ukukwenze nentombi yakhe ilunge kodwa ugcine engavumanga ukuyithatha lentombazane njengoMakoti ubewaphebeza wonke ngagcina sengphelezelwa omunye ubaba ngasemfuleni nomunye usis wathi Uma ngizocela kmele ngiphelezelwe mese name kude laba abangaphelezelayo ngafika ngashisa impepho ngabiza abasekhaya ngacela ukuthi bangsize ngamukelwe kwamfana ngabona emfuleni kungathi uyanakaza amanzi ngasukuma ngahamba nginuka impepho ngazibona sengisesontweni futhi ngizama ukuthi bengagizwa ukuthi nginuka impepho ngjphethe ingane encane.

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha ingane enemnyaka emithathu izikakele nisendaweni esebantwini ude uyisulele uyicleaner uyifake emanzini khona lapho kube ngathi ususekhaya isoka lakho likufonele licele amanzi okuphuza unabafowenu?

  Reply
 8. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ingane encane ena 3 ikhulelwe, futhi isikwa…. nakhona yakhulelwa ngokunukubezwa??

  Reply
 9. Kuchaza in ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye ekulethela izingubo zengane encane ungakhulelwe

  Reply
 10. Cela ukubuza kushoni ukuphupha u mama wam owashona eme e koneni lapha endlini yam esithi ucela into ephuzwayo, amanzi abe vele ebukeka ingathi uyagodola kuba engcangcazela ezisongile?

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukphupha ubaba wami osashona efaka umuntu esahkukana naye kudala Umqhele ekhanda ?

  Reply
 12. Cela ukubuza kuchazani ukuphupha uhamba nezingane zesikole, senginakho ukuphuoha ingane zesikole

  Reply
 13. Kusho ukuthini ukuphupha ingane yentombazane igqoke iuniform ifake ubuhlali obumhlophe entanyeni iphethe ihawu nendukwanyana isina

  Reply
 14. Kusho khuthini uma ngiphupha izigane izjabulile izdlala ngapandle kwesango salapho engihlala khona? ngaphambilini nganginokuba phupha bekhala

  Reply
 15. Ngikhulelwe kodwa ngiphuphe ngihamba endleleni nomyeni wami ngibe ngiphethe umntwana omncane..kodwa angikateti.

  Reply
 16. Sawubona Mhleli
  Kusho ukuthin ukuphupha ingane iphethwe umama wakho angsekho, umuphuce yona ngoba uyibona ingaphilile sengath ilimele, nasendlini enikuyo kumnyama, kuth kusanjalo uyibone eseyibeke phans ihleli nezinja namakati uyithathe seyimele,uth uyayithatha ivele ikake Korea ungakungcolisi…

  Ngake ngakhulelwa Kodwa akazange aphile futh kwakusayihluli engalilahla kambi ngokunganaki. Ngabe kuyahambisana noma okunye?

  Reply
  • Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi ngabe leliphupho belimayelana nani.

   Reply
 17. Ngyabingelela kusho ukuthini ukuphupha ingane yakho obuyishiye endlini uyifice isingaphandle kube engathi ihleli endaweni eyisigodi kodwa ayibhekile kimi kodwa ngathi sekuthanda ukuba mnyama ngaphandle

  Reply
 18. Ngicela ukubuza uma uphipha ingane emfana ingaphilile kahle iza lesangoma ingani ubemelapha kutshon isangoma singangeni ekhaya sifike sime egadini sithi akangene kukubo

  Reply
 19. Kusho ukuthini uma uphupha ulwa nomlungu omsebenzelayo ethi untshontshile sengathi uyaphika uthi awuzange bese uzibona uphethe ingane yakhe sengathi uyayithulisa

  Reply
 20. Ngicela incazelo ngaleli phupho ngiphuphe ngigqokisa ingane encane futhi ngiyidlalisa ngabe kuchazani lokho

  Reply
 21. molweni ndicela nindichazele eli phupha ndiphupha ndileqwa ngamarhanisi emveni koko ndachola amaqanda amaninzi amhlophe qhwa thetha ukuthini lont

  Reply
 22. Sanibonani ngicela incazelo yaleliphupho ngikumuzi omuhle ngalendlela ngaphandle ngeqe into engathi umuntu oncwabwe khona wambhozwa ngotshani obunenhlabathi mangibheka bawuthu engathi uyavuka ayangilandela ngingene endlini ngikhiye icabha kumuzi omkhulu plz bandla ngikhathazekile ngazise

  Reply
 23. Uma uphupha umuntu owathandana naye iqabulana aphinde akubonise impahla zomntwana omncane, kuthetha ntoni..

  Reply
  • Kusho ukuthini uphupha indoda yakho eyashona ikucosha endlini yenu ikhiye umnyango ikushiye ume ngaphandle

   Reply

Leave a Reply