Amaphupho ngamanzi

Uma uphupha ukuthi uphuza amanzi kuyinhlanhla enhle uma nje ingilazi igcwele futhi amanzi ehlanzekile. Uma amanzi enodaka noma ingilazi ingcolile noma ifile uzolahlekelwa yinto ebalulekile maduzane noma umuntu omaziyo uzokucela usizo. Kanti ke ukuphupha amanzi ahlanzekile, phakathi kuwo kukhona izinhlanzi kanye nenyoka – lokho kusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya noma zimhlophe.

Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kephake uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo.

163 thoughts on “Amaphupho ngamanzi”

 1. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba endaweni ebekade ewumgwaqo kodwa seyenile yanotshani igobhoza amanzi aqhamuk ngaphasi komhlabathi engangcolile kungathi kuthiwa kuchithek igazi ngaphasi komhlabathi

  Reply
 2. Ngiphuphe ngigcwalisa ama drum ngamanzi aphuma ku hosepipe
  Amanzi agcine ephela ngithwele I drum encane

  Reply
 3. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngihleli phezu kwewa ngaphans kuhamba manzi kunamadwal ngathi ngihleli koda ngyanyelela ukuyongen phakath ngthe sengzoshayeka phans emadwalen kwaqhamuka umuntu weslisa wangbamba wangkhipha ngathi ngibambe ifoni yam ngeynzwane ukuth ingangeni ewen lapha amanzin kwaqhamuka i kanti elikhulu elimhlophe noku mlotha lathi liphuma lanqakwa izinja zalidephuna labaleka laze layoshon

  Reply
 4. Sanibonani ngiphuphe imvula enamandla eninezikhukhula ongakaze wazinona kodwa zingafiki endlini ewurawondi encane enomnyango omcane ovalwe ngesicabha seplangwe esigugile lezikhukhula bezinamandla okungangokuba zikhukhule imoto ebihamba owesimame eyisilahla emhlophe kodwa wakwazi ukuyibamba zase ziyaphela ikhukhula emvakwalokho

  Reply
 5. Ngicela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha amanzi agelezayo Ume phakathi lwawo futhi ahlanzekile phathi kunezinyoka ezinemibalabala

  Reply
 6. Lichazani leliphupho?

  “Ngiphuphe ulwandle luthukuthele futhi lumdaka, lapho kwamele ngime ngilinde ngoba indlela ihambakhona sekugcwela wona amanzi. Kuthe ngesikade lwabohla ngasengikwazi ukuhamba”

  Reply
 7. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha amanzi akuy swimming pool kodwa engcolile kunabantu ababhukudayo?

  Reply
 8. Sawubona

  kuchazani ukuphupha amanzi uwakha empompini ahlanzekile uwathutha ngebhala nangesgubhu ngithe ngisanake lokho ngabona i ex yam ithi yona isangithanda ayinankinga nam , dan i saw my late sister ephethe oswidi liphele iphupho liphethe impahla kade ngiyozithenga zokgqoka

  Reply
 9. Sanibonani

  Kade ngifunda lapha ngaphezulu kodwa angiyitholi incazelo emayelana nephupho lami. Ngiphuphe amanzi engena endlini ahlanzekile engena endlini. Ngabe kusho ukuthini lokho? Ngiyabonga.

  Reply
 10. Sanibonani. Nginokuphupha umphophoma omuhle kakhulu engazuthi usendaweni yokufikela izivakashi indlela omuhle ngayo lomphophoma uchithela emfuleni othule. Engathi ngihamba nabangani bami ababili singene emfuleni sibabaza ubuhle. Ekungeneni kwethu phakathi lomfula uvele uphenduke ube zikhukhula ezinamandla. Sibenamandla odlula lomfula singamuki, Uze wancipha umfula. Kwathi sesibuya futhi isikhukhula sabe sesibona sisakude sazama ukubaleka. Iphupho liphele sisabaleka. Engabe liqonde ukuthini leliphupho?

  Reply
 11. Ngicela ukubuza Kusho ukuthi ukuphupha umfula oncolile uyisa nezihlahla bekumele ngiwele but ngasaba ngangawela

  Reply
 12. Sanibona ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ngisemgedeni kugcwale amanzi kube ngathi umfila kodwa ngihambe phezu kwawo.

  Reply
 13. Ngyabingelela.
  Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uwela lakunamanzi khona kodwa mawuthi uyabheka amanzi awekho komile nje, kodwa kuleyondawo kuhlala amanzi.

  Reply
  • Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kephake uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo.
   Cofa lapha ukuthola ulwazi olwengeziwe https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/

   Reply
 14. Sanibonani, ngicela ukbuza ukuth kusho ukthin ukphupha umuntu othandana naye ekuvakashele ekhaya kini ekucela umphuzise amanzi kodwa mawufika empompini kuphume amanzi angcolile aluhlaza aze abanamaxoxo. Lamanzi ngiwalindile iskhathi eside elokhu ephumile aze agcina esehlanzekile emahle ngamhambisela ngafica endlini sekhona umamncane wam nomntwana wakhe bezama ukumyenga bemhleka.

  Reply
 15. Sawubona mina ngiphuphe ngisendaweni engathi imphophoma ngihamba nomunye njer ubhuti oyisangoma ai singene kulempophoma engath khona amuthandazelayo knam ngiphethe ingane njer engath eyami koda incane ngiythandazela ngaphuma ngba engath kuahamuka inyoka emanzini engath ngyayuzwa kuth isiseduze

  Reply
 16. Ngiphuphe ngimuka nomfula amanzi awo isaludaka engathi bekukade kunexikhukhula manje ugcwele umfula kodwa ngakwazi ukubambelela angimukanga

  Reply
 17. Ngyabingelel ngiphuphe ngikhal amanzi a clean nemvula kungan iyaneth a lean nawo kuchazn ngoba abanye BAthi isisu ngcelonolwaziangchazele

  Reply
 18. Ngiyabingelela. Ngabe kusho ukuthi I ukuphupha umuntu ongasekho esemanzini angcolile bese kuba nebhokisi lomngcwabo engathi kuzofakwa yena, kodwa futhi usemanzini angcolile and akabonakali.

  Reply
 19. Ngabe kusho ukuthini uphupha uchela umuzi ngaphandle ngamanzi acwebile bese kuwa unodoli phezu kwendlu?

  Reply
 20. Ngibingelele Nina beSilo. Today ngiphuphe ngimukelwa izingubo zokugqoka zamuka zaze zangena esizibeni umfula ubugcwele so since kade zimuka ngo-basket kufike kwacwila konke…

  Reply
 21. Ndicela incazelo ndiphuphe ndisela amanzi ahla entabeni, amanzi a clean ndize ndiwaphuza ngomlomo kwelo litye likhulu limhlophe, amnandi amanzi wakhona

  Reply
 22. Ngiphuphe siwela emanzini anqolile ngemoto, yangena yasithela kodwa sayibona seyiphumele esgangeni edakeni nje

  Reply
 23. Mzimasi
  Kusho ukuthini ukuphupha umfazi wakho ebanjwe yindoda ethile ngesandla kunomntwana omncinci ekuhanjwa naye phakathi emanzini acocekileyo mna ndilandela emva kwabo

  Reply
 24. Kungabe kusho ukuthini ukuphupha ubhukuda edamini elinoXamu kodwa bengenabungozi futhi kumnandi engathi ukwi vacation>?

  Reply
 25. Ukuphupha uqubha ecwebeni elingcolile noba kwi bridge enamanzi amdaka anodaka kusho ukuthini?

  Reply

Leave a Reply