31 thoughts on “Izithakazelo zakwa Msibi Clan Names”

 1. Sinanatelo Saka Msibi : Msibi Ndlondlo manonela ekhatsi njenge Ndlati wena longalali ngetingubo ulala ngemacembe esicalaba wena longavali ngetivalo uvala ngetinhloko temadvodza indlondlo leyadla bulongwe yalibala khatsidze, sivesikhulu

  Reply
 2. Ngiyakuzwa okwezibongo ngicela ukubuza ukuthi makwenziwa umsebenzi mhlawumbe imbeleko noma kukhuphulwa umuntu. Imiphi imithetho nemibandela ekumele ilandelwe noma igcinwe

  Reply
 3. Kuthiwa abantu bakwaMsibi bawuzalo lukaKuhlase indodana kaVongoye kaSiwela kaGasa kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo KaMntungwa kaMbulazi kaNdabezitha KaMmusi lokho kuchaza ukuthi bakanye nabantu bakwaNdlangamandla

  Reply
  • Ubani uVongoyi ngoba uGasa wayenamadodana amathathu okunga Magugu omdala, uDonda weziziba bese kuba uSiwela lona okuthiwa uzala uKuhlase, uKuhlase yena akaveli kahle emlandweni awungilandise ngoKuhlase noVongoyi

   Reply
 4. Msibi,
  Ndlondlo
  Khatsidze Sivesikhulu,
  Emazomba Asibekela adla umuntfu amshiya nendzaba
  Msibi loluhlata lonjengemacembe esicalaba, Mabuya Nengwe Nengwenyama,.
  Ndlondlo yaKhota
  Msibi WeLusendvo
  Gaza waNgwenyama
  Ndlondlo Bashise

  Reply
  • Siyabonga Msibi ngokusicobelela ngezithakazelo zakho!
   Konje isukelaphi lendaba yokuthi nina “NingabakwaMayikamabili, Elinyelakanyoko, Elinyelikayihlo”. Ngazukuthi kunodaba lapha, luthini?
   Ulubonile nje lolulwazi oluphume ngesonto eledlule? Bheka lapha: https://iafrika.org/izinkomo-zamalobolo/
   Kuyo lenkundla, kulelisonto elizovumbuka, khona kusasa lokhu – thola ulwazi ngomlando ongajwayekile wemvelaphi yesibongo sakwaMpotshane!

   Reply
  • SANIBONA ZINDLONDLO EZIHLE MINA NGINENKINGA UBABA WAMI UKHULISWA EMSHADWENI WESI BILI KA MAMA WAKHE ONGU GOGO WAMI UGOGO WAMI WABALEKA EMSHADWENI WAKHE WOKU CALA UBABA WAMI ASEMCANE KAKHULU WASHADA KAM MKONTO UGOGO WAMI UZE WATSHELA UBABA WAMI ICINISO UBABA WAMI SEKANE MINYAKA ENGU 96 KWANDLULA IVIKI WASHONA UGOGO KWATI UKUNDLULA LOKHO UBABA WAMI WAPHUMA KA MKONTO WAYO WAKHA UMUZI WAKHE WAZIBIZA NGOM MSIBI ANGAZI UKUTHI UNGUMSIBI BANI WAKUPHI UBABA WAMI WABIZA ABANTU BESONTO AZOBAZISA UKUTHI YENA AKASESE WAKWA MKONTO WAKWA MSIBI KWAPHELELA LAPHO MANJE MINA NGINGUM MTWANA WOMFANA NGEWA EKHAYA NGINABANTWANA BABAFANA ABABILI BAFUNA UKWAZI IMVELAPHI YABO ANGAZI NGITHINI OR NGENZENI NGICELA ONEZALULEKO ANGIBONISE

   Reply
 5. Msibi, Ndlondlo , khatsidze, Sivesikhulu, Emazomba asibekela adla umuntfu amshiya yedvwana, Msibi welusendvo , Msibi loluhlata lonjengemacembe esicalaba, Sontweni, Ndlondlo bashise.

  Reply
 6. I’m living at free state so I don’t know much about my surname plz guys help me days my number for ways up 0730507308

  Reply
 7. Ndlondlo bashise,Mabuya, Sigasa,Ngonyama kaSiwela
  Ndlondl’emnyama enophaphe ekhanda, eyadl’ ubulongwe yalibala, yaze yaficwa Sainte iziNdlondlokazana, Masibi hambani kancane, nilinde inkosi uGininda, esindwa yifa emahlombe ukube lisekhanda ngabe iyagijima.
  Ndlabayela

  Reply
 8. msibi. ndlondlo emnyama namatsambayo. ndlondlo enobhebhethwane emhlane. matsambayo athandza tinyanga. ndlondlo. bashise

  Reply
  • Msibi,Ndlondlo,Kota,Mabuya abangasabuyi badiniwe basezibayeni zezikhuthali.Ndlondlo eyadla ubulongwe yalibala,kota lomuhle emataleni.Wena nyoka eluhlaza mabonwa abulawe,mbuya kayikhiwa,ikhiwa amayika amabili elesithathu lekudvundvutela bantfwana.Gasa wena weNgonyama,Ndlondlo enophaph’ekhanda.

   Reply
  • msibi, Ndlondlo, habile kaCotshane, Ndumayitheni, KamabHengu, Habile, mabuya Tingangabuyi engonyameni, Zinkomo zalala tabheka entansi tabangama gebedzwna, Wena Sive eskhulu. Kathidze kaMomkhathi

   Reply
  • Msibi, Ndlondlo, Habile kaCotshane, Ndumayitheni, KaMabhengu, Wena Wosendo, Mabuya Tingangabuyi engonyameni, Gase, Tinkomo Talala tabheka entansi tabangama gebedzwana, Wena Sive eskhulu. Kathidze kaMomkhathi, Wena Wosendo

   Reply

Leave a Reply