isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Nene

Ngokomlando kuyavela ukuthi kunobuhlobo phakathi kwabantu bakwaNgema, bakwaMngadi kanye nabakwaNene, njengoba ngokwemvelaphi yabo bonke bengaMantungwa.

Ngokomlando olandwa ngabalandayo kuthiwa indaba isukela kuMalandela owahamba nabantu bakhe baze bayofika eMfule. Kuloluhambo lwabo kwathi lapho isibabulele inkemane, ngenhlanhla bathola sebezithela phezu kwezitshalo nezivuno ezabe zitshalwe ngoGxabhashe, okungabantu bakwaXulu, esizwa ukuthi lendawo le okwakutshalwe kuyo kwakungeyabo. Lendawo yoGxabhashe kuthiwa yayinyukela endaweni yaseMthonjaneni, ihambe ize iyofika lapho ezinsukwini zanamuhla osekuphethe khona ubukhosi bakwaBiyela.

UMalandela

Kuthiwa-ke uMalandela nabantu bakhe, ngenxa yenkemane nemilomo eyayisimihlophe, babe sebezitika ngezitshalo zabantu bakwaXulu. Balibala-ke ukusina bezibethela bedla izitshalo baze banganaka ukuthi umfula obude buduze nabo, okuyiMfule okwakumele bayiwele, sonke lesosikhathi uyangenisa uzogcina usugcwele udla izindwani. Abanye babantu bakaMalandela bawela baqhubeka nohambo lwabo kodwa ingxenye yabo yasala ngemuva yaqhubeka nokuzilanda ngezitshalo ababezidla. Laba abase bewelile bazama ukumemeza laba ababesasina bezibethela ngezitshalo kodwa laba ababesamaya babashaya indiva baqhubeka nokuzitika ngazo izitshalo lezo waze wabagcwalela umfula iMfule basala kanjalo. Kuvela ukuthi kulaba abasala sebegcwalelwe umfula kwakukhona uNgema owayezalwa wuNtusi, yena ezalwa uMafu okunguyena owagcina esewumholi wabo laba ababesele ngemuva.

Ukusala kwalaba ababegcwalelwe umfula kwamnenga kakhulu uMalandela, lokho okwadala ukuthi agcine ebadubile wahamba wabashiya. Abayizekayo bathi laba abasala ngale komfula ababesale noNgema bagcina sebebizwa ngokuthi ngoMngadi. OMngadi ke laba abase besele basala sebakha khona endaweni yakwaXulu, njengabantu bakwaQwabe, nabo base beqala bezithakazela ngokuthi bangoGumede, owabe enguyise kaNguni onguyise kaLuzumane owazala uMalandela; bona-ke abathola isibongo sakwaMngadi. Lababantu babe sebeholwa nguMadlokovu, bahlaselwa nguBhebhe insizwa yakwaMhlongo. Yilokho-ke okwadala ukuthi ezithakazelweni zakwaMhlongo kuthiwe “Bhebhe”, besho phela uMadlokovu. Lokho kwasukela ehlazweni lokuthi abakwaMadlokovu, oNgema, badliwe ngejozi ngabantu bakwaMhlongo empini ababeyilwa nabo. UMadlokovu wagwazwa wuMhlongo wamgwazela phezu kwetshe wambulala. Kwabe sekuqhamuka amaqhawe adumile naziwayo, aqhamuka khona lapho emaNgadini, amaqhawe afana noSigcwelegcwele kaMhlekehleke kaMadlokovu.

USigcwelegcwele

USigcwelegcwele lona kwakuyinduna yebutho leSilo uCetshwayo elabe laziwa ngokuthi yiNgobamakhosi. Lezi kwakuyizinsizwa ezazinenkani edlulele kwazise zazingakaze ziyilwe impi. Lokhu kwakudalwa wukuthi kwakuyibutho elabe linezinsizwa ezazisencane, ezabuthwa yiSilo sisanda kungena esikhundleni sokuba yinkosi yesizwe. Kuwona lowomnyama kwase kuzwakala kuthiwa kuzoba nomkhosi wokweshwama komkhulu ngowe 1876, uSigcwelegcwele weNgobamakhosi wase exabana noMntwana uHhamu kaMpande owabe eyinduna yebutho amaMboza (uYhulwane). Lokho kuxabana kwabo kwagcina ngokuthi banqumelane ngokusongelana ngokuthi bayotholana ngoMkhosi wokweshwama. Kwathi lapho amabutho esebuthelene oNdini esibayeni egcwele kunyathelwa indlovu, kwasuka lokho, yaqala ukubambana ngezihluthu phakathi kwamaMboza neNgobamakhosi. Ngenxa yaleyompi, eyadala ukuthi kuchitheke igazi eliningi emzini weSilo, uSigcwelegcwele wabe esebalekela icala elalizomenza ahlawuliswe wabaleka waze wayocasha ehlathini lasoNgoye. UMntwana uHhamu yena wayethi makabulawe uSigcwelegcwele kodwa iSilo sanqaba ngoba sazi ukuthi uyiqhawe laso. USigcwelegcwele wagcina esetholwe yinsizwa yomlungu uJantoni (John Dunn) lowo okwakuthiwe kuye makabuse izwe eliphakathi koThukela noMhlathuze.

3 thoughts on “Umlando wakwa Nene”

Leave a Reply