isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umhlonyane Ceremony (isigaba empilweni yentombazane)

Ingane yentombazane ibucayi, idinga ukuvikelwa nokuvikeleka futhi ziningi izindlela eqiniswa ngazo. Yikho lokhu okubangela ukuba intombazane ibe nemicimbi eminingana yokuyikhulisa uma kuqhathaniswa nengane yomfana. Umhlonyane wumsebenzi osingathwa ngunina wentombazane, owenzelwa ingane ukuyikhulisa. Ekwenzeni lomsebenzi unina wentombazane welekelelwa ngabanye omama okungabakhona lapho ekhaya kuhlanganise nomakhelwana.

Uyise wengane naye uyangena kuloludaba lomhlonyane yize noma yena kungeyena owengamela ngokuqondile ngqo, owakhe umsebenzi oqondana naye kuba ngumemulo. Emsebenzini womhlonyane uyise wengane usuke aziswa noma enikwa ithuba lokufaka isandla ngoba phela ngeke kwenziwe umsebenzi emzini wendoda yona ibe ingazi ngoba futhi nembuzi noma izimbuzi zomhlonyane ziphuma kuyena. Akusiyo impoqo ukuthi kusetshenziswe imbuzi lapho kwenziwa umhlonyane, uma ekhaya benamandla intombazane iyahlatshelwa ngisho inkomo, lokhu kwehluka ngokwezindawo kanye nezinkolelo zemindeni ngokwahlukahlukana.

Inhloso yomcimbi womhlonyane

Inhloso yomcimbi womhlonyane ukubikela amadlozi ukuze adlulisele kuMvelinqangi ukuthi ayigade intombazane ngoba nakhu isikhulile, sekuzoba khona nezinsizwa ezifuna ukuyiwisa endleleni yokuziphatha ngokwesimilo. Nokho-ke esikhathini sanamhlanje akusafani nakudala lapho intombazane yayenzelwa leli siko lapho ithomba, namuhla nasebathomba kudala bayenzelwa leli siko.

Igama lomcimbi womhlonyane

Igama lomcimbi womhlonyane lisukela egameni lesihlahla esibizwa ngomhlonyane esiyaye sisetshenziswa lapho intombazane ithombile, okuyisona okuyaye kuqotshwe umuthi waso bese usetshenziswa ukuze intombazane iphile kahle.

Umcimbi womhlonyane

Iyaqashelwa intombazane esihlosile. Kuthi ngalanga limbe ivuke yeqiwe umfula, igezile. Uma sekunjalo, iyaye-ke ivuke ishone emfuleni ohambayo iyogeza. Uma ibuya lapho ingena emgoqweni. Uyalungiselelwa umgoqo, ingakangeni emgoqweni ngelanga ethombe ngalo, uyise wengane uyabikelwa ukuthi ingane yakhe izongena emgoqweni, lapho ke ubaba wayo ube eseqonda ukuthi ingane isikhulile. Kuqoqwa amantombazane angontanga bayo ingane beze bazoyihlalisa emgoqweni. Esikhathini esiphambilini labo abayihlalisayo ingane emgoqweni bekuba yizingane zakhona kubo kwayo, kodwa namhlanje sekuyahlanganiswa kube khona nazo izingane zakomakhelwane ezingontanga bayo leyo ngane esemgoqweni. Ngesikhathi intombazane isemgoqweni iyalulekwa ngokuthi kumelwe iziphathe kanjani ukuze ibe ngumuntu wesifazane oqotho. Enye ingxenye yomcimbi womhlonyane kuba ukuthi intombazane iphelekezelwe ngontanga bayo bahambe becula becela izipho. Kuyaye futhi kusinwe, kushiswe impepho, intombazane ifakwe isiphandla sembuzi.

Omunye umcimbi oyisigaba empilweni yentombazane wumemulo. Usiko lokukhuliswa kwentombi.

19 thoughts on “Umhlonyane Ceremony (isigaba empilweni yentombazane)”

 1. Sanibona cela ukubuza uma wenzela ingane umhlonyane kumele ivuke ekuseni iyogeza emfuleni ngosuku lomcimbi? Igeza ngani (nyongo)

  Reply
 2. Bengisacela ukubuza lana uma intombazane ihlala koninalume ubaba wayo engayihlawule uvumekile yin ukuxhasa ngembuzi

  Reply
 3. Ngenkulu inhlonipho ngyabingelela bengicela ukubuza ukut izintombi ezebigonqisile ziyagezwa na emva komhlonyana noma alikho ithunz elibakhona kubo

  Reply
  • Esikhathini samanje kuya ngokuthi ingane ikhulelphi, akuphoqi ukuthi yenzelwe lapho engakhulelanga khona.

   Reply
  • Ngibingelele kuqala.Ngizoqala ngokubongele lezontanjana esezifike kuleso sigaba nemndeni esahambisa Kahle lolusiko namandla Uma ekhona.Lokhu kusuka Kimi njengombono ongaphiki owomunye.Umntwana kumele enzelwe lapho azalwa khona .Yebo phela kumalume kusekahle nakhona,ngenze isibonele nje abazali uma bengasekho.

   Reply
   • Ngbingelele. Ngicela ukubuza ngabe ingane resume yenzelwa umhlonyane iyawulanda yin umkhonto komalume wayo

    Reply
 4. Nginesfiso sokwenzela imntwana wami umhlinyane . Inkinga akasesi yona intombi nto. Ngabe kuvumelekile na?

  Reply
  • ubalulekile umhlonyane sisi ngoba kwabanye uyakhaleleka ekuhambeni kwesikhathi ubone izinto zimile zingayi phambili ngoba umntwana akakhuliswanga as we speak i have 4 kids and kumele ngiwenze ngoba cha akuyeki phambile selokhu wakhaleleka emntwaneni wam wokuqala

   Reply
 5. Mina ngine sifiso sokwenzela abantwana bam ababili bama ntombazane umhlonyane kodwa inkinga akaze babikwe ekhaya … ngabe kuzomele ngenze mcibhi wokuba bika kuqala? Abantwana abazalelwe ekhaya komalune

  Reply

Leave a Reply