Umhlonyane (isigaba empilweni yentombazane)

Ingane yentombazane ibucayi, idinga ukuvikelwa nokuvikeleka futhi ziningi izindlela eqiniswa ngazo. Yikho lokhu okubangela ukuba intombazane ibe nemicimbi eminingana yokuyikhulisa uma kuqhathaniswa nengane yomfana. Umhlonyane wumsebenzi osingathwa ngunina wentombazane, owenzelwa ingane ukuyikhulisa. Ekwenzeni lomsebenzi unina wentombazane welekelelwa ngabanye omama okungabakhona lapho ekhaya kuhlanganise nomakhelwana. Uyise wengane naye uyangena kuloludaba lomhlonyane yize noma yena kungeyena owengamela … Read more