isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Sithole Clan Names

Sithole
Jobe,
Mondise,
Msongi wensimbi ishisa uyibeke ekhanda wenzele amagwala ukuthi abaleke
AbakwaNqikazi kaMnyanda kaGabela
Ozitsha zimnyama zingamankankasana,
Abakwandebe kayikhisi iyachitha
Umbani elawushaya eSandlwana nawukhomba eMankamane
Maphitha.
Matshana.

Enye indlela yokuthakazela uSithole

Sithole,
Jobe!
Mondise!
Phumela phandle ngoba kufudumele
Ungaze ube nomngandeni
Matshana!
Mhlakaza nhlansi zingamshisi
Ziyoshisabalondolozi
Maphitha!
Mthembu waseGubazi
AbaThembu bengabakwaMvelase
Ngqikazi kaGabela
Zitsha zimnyama
Zingamankankazana
Nyama kaMaqoqo
Abayidla beyidonsisana
Nina bakaMgidi wekhohlwa
Nina bakaThakazelwayo
Nina bakaMqolo
Owadl’ omuny’ umqolo
Nina bakaDidiz’ umkhaba
Mkhomb’ owadl’ eminy’ imikhombe
Lwandl’ oluhamb’ ezintabeni
Nina baseQhudeni
Jozana olubomvan’ olundakandaka
Qomondol’ umantinyane
Olubukumuntu lumethembise
Sengathi luzomakhel’ umuzi
Kanti phinde!
Nina bethole intshwabadeyane
Mthiyane Sonomo!
Nina bakaMkhawozi
Owakhawuz’ amadod’ akhawuleka
Nkomankoman’ ekhawuz’ abalondolozi
Nina bakaNyawo zimthende
Zimthendelezi
Ngwenyedlel’ ohawini
Nina baseNyongweni
Chakijana kaGezindaka
Suka bekhuluma!
Bhande kaMtshiba
Mahamba!
Ngokuhamb’ uyeSwazini
Luhuluhulu!
Nyokeni!
Nina baseLenge!
Ninenabulal’ abathakathi
NjengoShaka!
Nadlula naweluThukela
Ninab’ akwaMgcwayiza oyinsimbi,
Ongahlulwa yint’ engakhulumi.

120 thoughts on “Izithakazelo zakwa Sithole Clan Names”

 1. Ngicela ukuxwayisa, abantu abaningi bathola ukuBhideka ngeMvelaphi yabo yeziBongo ngoba they force or want to associate themselves with Zulu ka Ntombela…this has caused so much confusion(ukuBhideka ngento encane) the Zulu Royalty has caused so much confusion changing many origins and theirs too, abantu bakhohlwa nokuzibuza ukuthi before Zulu nation of 1816- 1840s bebeNgobani…we need to check izibongo eziNdala kakhulu lezi ezizala ezinye…ezinjengoMbhele, oNdebele ozala uMntungwa, oMtshali, oMsuthu njll…umlando goes beyond 1500s, oChibi, oTembe…it is traceable don’t force yourself to be Zulu clan( people confuse nationality, ubuZwe, with birth origins) we are born from different forefathers or fathers, with different characters asingaThengelani ubuso senyanye esiyikho kuseMbo lapha eNatal, kunaMalala, amaHlubi, amaMpondo, AmaZelemu, amaWushe, AmaNgwane, AmaNgwe njll.

  Reply
 2. Great worĐș! This is the type of info that are meant to be
  shaĐłed acoss tÒ»e net. Shame on GoĐŸgle for no â…Œonger positiօning this publish
  upper! Come on over and discuss wіth my
  site . Thɑnk you =)

  Reply
 3. Uyabonga kakhulu okasithole umntwana ukuzwa amathole ekhulisana kahle kanje ngivukwa usinga mangilokhu ngifunda imibhalo yenu mathole ngise Bergville mina

  Reply
 4. Umlando ngesibongo sakwa
                               “SITHOLE”

  By: Mzomuhle Sithole from uMkhomazi Mid-Illovo esigodini sakwa Bhontshisi

  Sithole
  AbakwaSithole!!!

  ……………………………………………………………………………………

  Ukwakheka kwesibongo sakwaSithole!!
  ………………………………………………….

  Isibongo sakwaSithole sasingekho ekuqaleni. Lapha kwaSithole endaweni yaseQhudeni entatshaneni iMbilana kade kubonaka ibhungu elide liphuma emgedeni osabekayo okulentatshana iMbilana. Izibongo ezazigqamile kulendawo ngalesosikhathi esakwaMbeje nesakwaMbatha. Abantu bakulendawo baphetha ngokumbamba bamkhipha emgedeni bamganisela ngentombi bagcine bakhe umuzi wabo. Abantu bakulendawo bamupha igama bathi nguSithole ngoba etholwe ngokuthonywa ngesithubi sesithole senkomo. Ngenxa yokuthi wayengenasibongo, base bemetha ngesibongo sakwaSithole ngoba kunabantu abase bekhosele ngaphansi kwakhe ukuze bavikeleke ezimpini nasendlaleni. Kwase kuthiwa babonga uSithole nokuba bayaphila nobuholi bakhe uSithole obabonakala bukhaliphile base bemgcoba bemenza inkosi. Kusukela ngalelolanga bakheka ubukhosi bakwaSithole.

  USithole wazala uMazizikazi

  UMazizikazi wazala uMthembu.

  UMthembu wazala uGabela.

  UGabela wazala uNgqikazi.

  UNgqikazi wazala uMnyanda

  UMnyandu wazala Nzece

  UNzece wazala uMaphaitha.

  UMaphitha wazala amawewele…oJobe noMmpongo.(Kunkosikazi oyikhohlo) ..wazala nenkosana uMbulungeni(‘kundlunkulu)

  UJobe wazala uMondise(eQhudeni)

  UMondise wazala uMatshana.

  UMatshana wazala uManzekhofi

  UManzekhofi wazala uZwelibanzi

  UZwelibanzi wazala uKhumbulani(obusayo manje)

  …………………………………………………

  UMaphitha kaNzece!

  UMaphitha uzalwa nguNzece. Wabamba elikhulu iqhaza ukuthuthukisa ubukhosi bakwaSithole ezweni lonke. UMaphitha wazala indodana uMbulungeni kunkosikazi wakhe ongundlunkulu. Waphinda wazala amawele uJobe noMmpongo kunkosikazi oyikhohlo. UMbulungeni uzalwa nguMaphitha njengenkosana ngoba emthola kundlunkulu. Kwaqubuka ukungezwani phakathi kukaMbulungeni namawele uJobe noMmpongo . Lengxabano yalamadodana amathathu yabangela ukuthi uMbulungeni aqome ukuthatha imithwalo yakhe nomuzi wakhe aphume ajokole ashiye eQhudeni awele umfula uThukela ayozinza eHlimbithwa ngaseGreytown, eMgungundlovana lapho akha khona obunye ubukhosi bakwaSithole. Ngosiko lwesiZulu kwalindeleka ukuthi elinye iwele likaMaphitha ligingiswe igade noma lendiswe ukuze kuvikeleke abazali bangasheshe bafe, kodwa uMaphitha wenqaba ukuthi kukhona omunye wamadodana akhe angamawele ozobulawa. Esikhundleni salokho uMaphitha wathi awakhe amadodana amabili uzowenza amakhosi. UJobe wamjuba ukuba abuse eQhudeni esaphila kwathi uMmpongo wamjuba ukuba ayobusa eMsinga-eMumbe ngasePomeroy ngoba kwase kunabantu abaningi bakwaSithole abasebakhe kulendawo. Kwakuqala emlandweni ukuba amawele abuse womabili. Yilapho kwaqla khona isisho esithi amawele ngamakhosi(amagama afanayo). Elinye igama likaMaphitha nguNtshiba. UMmpongo akaphilanga isikhathi eside ngoba wayentekenteke ,bathi kwakufanele kugoduswe yena. UJobe wabe esejutshwa -ke ukubusa eMumbe naseQhudeni kanyekanye. Idlinza likaMaphitha liseQhudeni ehlashaneni elisentatshaneni ebizwa ngokuthi uQwababana eduze nentaba iQhudeni.

  UMbulungeni kaMaphitha wazala uMbila.

  UMbila wazala uZungu

  UZungu wazala uMaqhinga

  UMaqhinga wazala uMbhobho

  UMbhobho wazala uZakhele(obusayo manje eHlimbithwa ngase Greytown)
  …………………………………………………

  UJobe kaMaphitha!!

  UJobe ngenye indodana kaMaphitha oliwele noMmpongo. UJobe wayemude ephakathi nendawo enentshebe enkulu eyagcina isimhlophe esemdala. Wayehlala esdlubhe iscoco ekhanda. UJobe wazala uMondise inkosana. UJobe ubuse eQhudeni ngesikhathi sikaShaka. UJobe wayakhe umuzi wakhe edude nentatshana iMbilana awubiza ngokuthj uLundi(oNdini). UJobe wayefuyile kakhulu kulinywa ingabonwa indlala. Ingcwaba noma ngithi idlinza likaJobe liseNkankwini esigodini sakwaZenzele ngaseNyonyana phansi kwesizwe saMaqamu(Majozi). Amampunge nje ukuthi ithuna likaJobe kaMaphitha alaziwa. Ithuna likaMondise ozalwa nguJobe lisesigodini saseNhlanhleni ngaseMumbe esikhaleni sikaMgulugulu phansi kwaso isizwe saManqamu. UJobe wangcwathswa phakathi esibayeni sezinkomo. Ithuna lakhe lagandayiswa ngezinkomo izinsuku ezithantu alabe lisabonakala laba yisicaba ngokomlayezo wakhe uJobe wokuthji ufuna ukungcwatshwa nayizo izinkomo zakhe labiyelwa kwathi isibaya sezinkomo sasethuthelwa engxenye.
  …………………………………………………..

  UMatshana kaMondise !!

  UMatshana uzalwa nguMondise njengeNkosana . UMatshana ubuse ngesikhathi esinzima sokunzinza kwabelungu ikakhulu amaNgisi ayeseshayela abantu namakhosi imithetho yawo. UMatshana ubuse ngesikhathi senkosi uCetshwayo kwaZulu. Ibutho likaMatshana kwakuyiMboza. UMatshana wayalela ukuba kujojwe kubulawe uSikasithiya wakwaKhuzwayo ngoba enukwa ngokuthi uyathakatha abulala induna kaMatshana uShezi. UMatshana ngokuthanda ukwazi wathi kulethwe owesifazane okhulelwe aqhaqhwe ephila isisu ukuze abone ukuthi umbungu ulala noma uhlala kanjani esiswini. UMatshana wayeganwe amakhosikazi alikhulu(100). Enye yamakhosikazi akhe kwakuyindodakazi yenkosi uMpande udadewabo kaCetshwayo. Intombi yakwaZulu lena eyayigane uMatshana yayondlekile impela ingasuki phansi. Ifika lapha kwaSithole nje iphezelwa izintombi ezaziyinceku ezaziyisebenzela ziyiphakela ziyigeza. Lomlobokazi wakhe eligagu ehlabelela kahle. Uma ezocula kwakuhlathwa izinkomo ukuze acule edla inyama. Ngelinye ilanga uNdlunkulu uMaZulu kuthe uMatshana engekho ekhaya wasala wahlaba inkomo kwenziwa utshwala kwenziwa idili kwadanswa . Intombi yakwaZulu lena yase ithuma izincekukazi ukuba zihambisele inkosi uMatshana umyeni wayo inyama notshwala. Lesisenzo samcasula kakhulu uMatshana wafika ekhaya wambhunyela ngotshwala umakoti wakhe wamxosha ukuba aye kubo ONdini eMahlabathini. UMatshana ucasulwa ukuthi engumfazi uwuthathaphi umthetho wokuzihlabela inkomo? Wabika esizweni uMatshana ukuthi usexabene neNdlovukazi yasoNdini. Inkosi uCetshwayo yabiza uMatshana ukuba eze oNdini kuzothethwa icala lendlovukazi. Lathethwa -ke icala. Kodwa ingakabuyi indlovukazi eQhudeni yashonela oNdini ngenxa yokugula.Okusabekayo ukuthi indlela ende ukusuka eQhudeni eya Ondini ngezinyawo umuntu ekhuluphele ehamba izinsuku eziningi kungenye yembangela yokugula nokushona.UMatshana wahambisa izinkomo ekhweni ukuze umkakhe angcwatshwe ngesizotha esifanele. Kwase kuthiwa uMatshana akakhethe enye intombi khona kwezakwaZulu Ondini ezomgana ivale isikhundla salona okhotheme.Wakhomba enye ephilayo kanti ukhetha lena ephilayo nje ibivele iliwele nenye engaphilile. Kwase kuthiwa ngoba zingamawele akazithathe zonke egulayo nephilayo . Ngo 1909 wayesaphila uMatshana.Ingcwaba lenkosi uMatshana liseQhudeni eduze nomgwaqo odlula phambi noma eduze nomuzi wenkosi ebusayo phansi kwentatshana iNdlovini ;

  Imizi yenkosi u-Matshana :

  1.ENhlakanhlakeni

  2.KwaNdluyokuhlupheka

  3.OYengweni

  4.KwaMabiza

  5.ESgedleni

  6.KwaChuphukumuka

  7.KwaGodlabathakathi

  8.KwaKhishwekhaya

  9KwaPhumekhathele

  10.KwaSongeluyise-yilapha okukhona iNdlunkulu yobukhosi kanti futhi iNdlunkulu yakhona uMntwana waseNdlunkulu yakwaZulu ,uMntwana uKluluza kaZiwedu kaMpande kaSenzangakhona kaJama kaNdaba

  Amadodana enkosi u-Matshana

  -Salanjalo
  -Mzungezi [ibutho uDakwa]
  -Bangizwe [ibutho iNyonebomvu]
  -Gwija
  -Hlakanyane
  -Hhayi
  -Bhomane
  -Phundla
  -Mbutshulu
  -Mhlazane [ibutho uFelaphakathi]
  -Dabulingwe[ibutho uVukayibambe]
  -Sikete
  -Mboni
  -Mankanya
  -Sgila
  -SgqibeSkoshi
  -Madlimali
  -Hubede
  -Kudla[ibutho uFalaza]
  -Mnoyi
  -Calakalipheli
  -Manzekhofi
  -MgolozeliPhineas
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Bukhona obunye ubukhosi bakwaSithole laphaya eDundee.. Nabo lobukhosi busukela eQhudeni.. Obusayo manje nguBhekukwenza kaBafo kaAbedinego kaZiga nezigazakhe kaNkanyezi kaSotekini kaMnyembe kaMmpongo..

  Obunye ubukhosi bakwaSithole bulaphaya eMkhuzane, eNdaleni ngaseRichmond..

  Nabo lonukhosi beyeme kobaseQhudeni .. Obusayo manje uPhathizwe kaDingiswayo kaMadoda kaSidala ka Sibindi kaMyezane kaNtongana kaMbulungeni kaMaphitha..

  Kukhona abantu bakwaSithole abasoLundi, bakaChakijana kaGezindaka. Abanye abakaBhoza noMthiyane(hhayi isibongo) batholaka eVryheid, sisawuzama umlando wabo.

  ……………………………………………………………………………………………………

  Kukhona nobaseHlumayo, ObaseHlumayo nabo buxhume kobaseQhudeni. Obusayo manje uLwazi kaNsikayezwe kaOwen(Sigidi saBathembu) kaBhande kaSibankwa kaMgabho kaSiwula kaJobeMaphitha

  ………………………………………………………………

  IZITHAKAZELO ZAKWASITHOLE JIKELELE::

  Jobe!Mondise!
  Phumela phandle ngoba kufudumele
  Ungaze ube nomgandeni
  Matshana!
  Mhlakaza nhlansi zingamshisi
  Ziyoshis’abalondolozi
  Maphitha!Mthembu waseGubazi
  AbaThembu bengabakwaMvelase
  Ngqikazi kaGabela
  Zitsha zimnyama
  Zingamankankazana
  Nyama kaMaqoqo
  Abayidla beyidonsisana
  Nina bakaMgidi wekhohlwa
  Nina bakaThakazelwayo
  Nina bakaMqoloOwadl’omuny’umqolo
  Nina bakaDidiz’umkhaba
  Mkhomb’owadl’eminy’imikhombe
  Lwandl’oluhamb’ezintabeni
  Nina baseQhudeni
  Jozana olubomvan’elindakandakana
  Qomond’olumantinyane
  Olubuk’umuntu lumethembise
  Sengathi luzomakhel’umuzi
  Kanti phinde!
  Nina bethole intshwabadeyane
  Mthiyane Sonomo
  Nina bakwaMkhawuzi
  Owakhawuz’amadod’akhawuleka
  Nkomankoman’ekhawuz’abalondolozi
  Nina bakwaNyawo zimthende zimthendelezi
  Ngweny’edlel’ohawini
  Nina baseNyongweni
  Chakijana kaGezinda kaSuka bekhuluma!
  Bhande kaMtshiba
  Mahamba!
  Ngokuhamb’uy’eSwazini
  Luhuluhulu!
  Nyokeni!
  Nina baseLenge!
  Nin’enabulal’abathakathi njengoShaka
  Nadlula nawel’uThukela
  Nina bakwaMgcwayiza oyinsimbi
  Ongahlulwa yint’engakhulumi.

  >>>>
  Lezi izithakazelo ezakwaSithole ngokusho kwabakwaSithole eQhudeni::

  Sithole! Maphitha!
  Jobe!Mthembu waseGubazi !
  Wena kaNgqikazi kaMnyanda kaGabela
  Ozitsha zimnyama zingamankankaza !
  Bayosala bedla beyidonsisana
  Inyama kaMaqoqo benoJokozela abangaseyikufa
  Ababhek’umuntu bamebe engathi bayamesaba
  Kanti kukhulu bazomenza khona.
  Wena kamshwila nsimbi ayisonge
  Ayibek’ekhanda yikhon’amagwal’ezombalekela
  Wen’owathetha ngenkom’abanye bethetha ngezinyembezi
  Wena kaGwabab’elimnyama elahud’amasi kwaNomaqaqaKwahubuluz’ingane zabafokazana.
  Wena wamakhos’akwaJobe aminw’ivundile
  Alime amabel’avumbuka adl’izangcobe aphuz’utshwala
  Kwafika’abafokazana bakhala bathi
  Makhos’akwaJobe siphen’imilimela
  Sidle sisuthe njenganiKant’imikhono yab’izongenwa ubuvila
  Balim’insangu.

  >>>>>>

  Ukuhlangana kukaJobe kaMaphitha wakwaSithole nenkosi uShaka:::

  Ngobuqhawe bakhe uShaka wazinqoba izizwe, wazifaka ngaphansi kwakhe, ezinye zabaleka zajokola zayokwakha kude. Lonke izwe walithatha ngokuthi ngelakhe yize ayengakazihlaseli zonke izizwe njengesakwa Sithole esasibuswa sona nguJobe indodana kaMaphitha.Wezwa kuthiwa kukhona amazimu akwaNtuli (Mbhele) eLenge ayedla abantu.Wathukuthela wahamba nebutho lakhe elinamandla ukuyogwaza lawo mazimu ayedla abantu bakhe ngoba wayesethi konke nje okukhona ezweni ngokwakhe,njengoba wayethi uma ebona amanqe ezula phezulu athi zilambile izinyoni zakhe.Wahamba indlela ende eya eLenge nebutho lakhe engazihlinzekile ngomphako wendlela ethembe ukuthi ziningi izinyamazane bayozibulala badle ngendlela kanti akabuzanga elangeni azibaleki zithi galo yephuka. Wafika nebutho lakhe eQhudeni esekhathele eselambile futhi. Wabona itshe elihle eliphezulu eliphakeme wahlala kulo waphumula. Wasala nedlanzana wathi ibutho aliqhubeke yena usaphumula kanti akazi ukuthi uphumula nje uhlezi phezu kwetshe likaJobe.

  Inkosi uShaka wahlabeka umxhwele yiziphuku (izikhumba) zokulala ezazishukiwe zifudumala kanti kwaZulu kwakulalwa ngezinkohlonkohlo nje. Wathathwa ngamabheshu asikwe ngobunono ashukiwe kanti kwaZulu kwakubhincwa izinkothotho nje ezingashukiwe. Inkosi uShaka wathathwa yizinkamba ezibunjwe kahle zadiywa, zagudlwa ngobunono nobuciko kanti kwaZulu babephuzela ezingqengeleleni nje. Inkosi yaphinda yathwathwa amacansi ayelukwe kahle ngencema ngobukhulu ubunono lobu kanti kwaZulu babehlala ezihlandleni nje.Wathathwa futhi izidwaba ezinhle ezishukiwe zanemisendo zizinde ngokuhlonipheka kanti kwaZulu zazifika ngenhla kwamadolo zimahhahlahhahla zingathungiwe kahle ziyizigqebhezana.Amakhosikazi ayegcaya abhambe nezisu ngezibhamba nangezifociya kanti lekwaZulu babelengisa izisu kubukeke kabi uma inkosikazi ikhulelwe. Wathathwa nayizicholo emakhanda abesifazane kukhona umehluko phakathi kwekhanda lendoda nelowesifazane.Wathathwa futhi yimvunulo yamadoda ayehlobe ngamahawu amahle agatsheliwe,namawisa nemikhonto eyakhiwe kahle yalolongwa. Wabona namageja okulima izampothwe nemihebhe (imimese) yokuhlinza). Wabona amatshe okugaya aqandulwe kahle, nezithebe zokugayela, nezimbenge zokumboza izinkambazotshwala nokuphatha umcaba wamasi. Wabona nezimpopho (izampotshi) zokufakaizinkezo. Waphinda wabona izingqoko zokuphatha nokuqobela inyama kanyenezigqiki zokuhlala abamnumzane nezicamelo zokucamelisa ikhanda wathumela abakwaZulu bazofunda bonke lobu buciko kubantu bakaJobe.

  ILembe lagcina lithume yena uJobe ukuba ayohlasela amazimu akwaNtuli . Nempela wawahlasela uJobe wawanqoba..ILembe laze lamklomelisa ngalo lelozwe eliwudedangendlale lapha kuneNkosi uMajozi noMabaso yilo elakwaSithole njengoba namadlinza[ elikaJobe noMondise ]ekwaMajozi nje abalinikwa abelungu lidliwa kuSithole.

  Empeleni maningi aMakhosi anikwa izwe likaJobe benikwa abelumbi ,ngingabala uShabalala, uMchunu, uMbhense, uZwane iningi lawo aseMnabithi nawo ayakwazi lokho

  >>>AbakwaSithole naBathembu::

  IZibongo zakwaSithole ezithi ”Mthembu waseGubazi” zisuselwa emfuleni iGubazi– zakheka ngoba uMthembu wakwaSithole wayakhe phezu komfula iGubazi. Lona umfula onamanzi acwebile odabula izwe lakwaSithole uze ungenele emfuleni u-Mzinyathi..**AbakwaSithole abahlobene nabantu baseBathenjini. UMthembu wakwaSithole uzalwa uMazizikazi kaSithole[inzalabantu], UMthembu yena wazala uGabela owazala uNgqikazi owazala uMnyandu[hhayi owesibongo] owazala uNzece owazala uMaphitha . UMaphitha yena wazala amawele oJobe noMmpongo..

  **Kunokuxakeka kubantu abaningi ukuthi uSithole nesithakazelo esithi Mthiyane kuhlanganaphi kuhlukanephi. Kuliqiniso ukuthi isithakazelo esithi Mthiyane kungaba esakwaDlodlo noma esakwaZondo. UMthiyane wakwaSithole akahlangani nalezi zibongo ezimbili. UMthiyane wakwaSithole uvele ngokuba omunye wamaqhawe akwaSithole wayekwazi ukulwa bamthophe. Ekulweni kwakhe kwakuthi noma izinsizwa zimhlanganyela zimshaya akwazi ukulivikela ikhanda lakhe bangalishayi . Ngaleyo ndlela wayekwazi ukuthiya alivikele ikhanda lakhe.

  Kuhambe kwaze kwafika lapho bemakhela izibongo nesigiyo esithi ‘thiyane’ thiyane’ Izinsizwa zagcina zimbiza ngoMthiyane ngoba ethiya avikele ikhanda lakhe. Kusukela lapho-ke isizukulwane sikaMthiyane Sithole base bethakazela ngokuthi Sithole Mthiyane.Abaningi abawkaSthole ababonga bathi Sithole Mthiyane ngokulandela ukhokho wabo imvamisa yalantu bakwaSithole bagxile endaweni yaseDundee, Utrecht naseVryheid kuze kushaye e-Ngotshe .Ngakho isizukulwane sakwaSithole asihlangene nabakwaDlodlo kumbe abakwaZondo. Bayaganana bathathane uma bethandana ngaphandle kukubulawa kwegula .

  :- UChakijana kaGezindaka iqhawe lakwaSithole :

  UChakijana Sukabekhuluma kaGezindaka kaNomaqonqotho kaJobe kaMaphitha udabuka e-Qhudeni .Leli qhawe lakwaSithole labamba elikhulu iqhaza empini yenkosi uBhambatha ngonyaka ka1906.UChakijana kaGezindaka wayeyindoda eqinile , enemava , ehlakaniphile futhi enguphunyuka bemphethe.
  Ubuqhawe bakhe bokuqala sibubona ebambe iqhaza empini yamaNgisi namaBhunu lapho wayeyinhloli khona yezinhlangothi zombili . Wayenobuchule ekugibeleni ihhashi futhi ekwazi nokusebenzisa isibhamu. Wayeke wasebenza e-Goli.
  Ubuqhawe bakhe buye badlondlobala ngenkathi eseka inkosi uBhambatha kaMancinza wakwaZondi elwa namaNgisi empini yamakhanda . Wabamba elikhulu iqhaza kuleyo mpi. Inkosi uBhambatha yamthanda kakhulu ngenxa yekhono lokulwa ngomkhonto nangesibhamu futhi engusomaqhinga ezintweni. UChakijana wenza isu lokweba izibhamu neziphuzo zesilungu ehhotela okwakuhlala kulo amaNgisi . Isilungu lesi wayesiveteza okaSithole esikhipha ngamakhala ngoba phela wayenenqwaba yabangane abamhlophe , kanti nezikole zaseziqalile ukuba khona kwelikaMthaniya . Wayekwazi futhi uChakijana ukufundisa impi kaBhambatha ukuhlasela ngokulalela unyendle.UChakijana wayelokhu eyixhase njalo inkosi uBhambatha kuzo izimpi ezazisabalele nalo lonke izwe elaseNatali ngabo 1906 .Lempi yemali yamakhanda yayinesihluku esibi kumuntu omnyama .
  Amabhunu namaNgisi ngokuhlukana amzonda njalo uChakijana wakwaSithole . Wake wazama ukuyocasha eMozambikwe wajika endleleni ngenxa yezifo ezazisabalele kuleyondawo . Wagcina esezinze eNhlazatshe lapho waphinda lokho adume ngakho ukuphunyuka bemphethe. Wayenede ezwe nje ukuthi naba abelungu bayamfuna , abonakale egqokisa okumuntu wesifazane athwale isicholo abhince nesidwaba abelethe ingane emhlane . Badibane naye bakhulume naye abelungu kodwa bangamboni. banele basithele alahle phansi ingane ebisemhlane abadubule abelungu bese ebaleka ayocasha emigedeni entabeni iNhlazatshe, kodwa wagcina ebanjiwe uChakijana kaGezindaka ngoba phela alikho elazikhotha emhlane, icala lakhe lathethwa laphelela eNewcastle lapho agwetshwa khona.

  Izibongo zikaChakijana kaGezindaka :

  UThwalis’abantu icala
  Unongen’endlini emnyamani
  Umqhathi wempi azilwele
  Umandla angangawabadal’abantu
  Abaphethwe amakhosi amadala
  Imbedl’ebhedl’imizi yamadoda yabola
  Ngoba ibhedl’uSishili ezalwa nguMqandi

  Umabizw’asabele njengengane
  Usigilamkhuba esivumayo
  Zonke izigilamkhuba ziyiphik’imikhuba yazo
  Umgwaz’ogwabhelayo
  Ogwaz’ethetha njengenina
  Ohlehla nyova njengomthakathi

  Intshelelezan’eshelelez’amasosha
  KwaBhobo entabeni ,
  Imvungavumvung’edin’amajaji
  Umgqum’undawonye kanye noNongqayi

  Udondolozela ngezinq’odakeni
  Usehla ngekhanda laph’oMangathi behla khona ngezinyawo
  Umgwaz’ophindelelay’owethuk’izanya
  Onjengevaka ,ovungamayo njengophiyana
  Uqili phambana nothi ,
  Unxeba alibonwa ngabalandakazi

  Umkhumbi gudluka nomoya moya
  UChakijana ohlal’ezunguzungwini zamadoda
  Usiqophe singameva kaMahlamb’ahlale
  Maye ! Maye! Ngiyakufa
  Umhamba bempheth’amaqana njengesibhuda
  Unokhonjwa ngeminweyinwe nemide nemifishane
  Umvungamvung’evunguzelwa uMpumela kaNdlela
  Nanamuhla uyayivungaza ..

  Ibinda !

  Reply
 5. Sanibonani ekhaya kwa-Sithole! Cha z’ngane zakwethu bengithi akengisike kwelijikayo nami ngiphawule mayelana nokubhalwa phansi kweSibongo sakwethu u-Sithole… Hhayi u(S’thole) okanye u(Sitole). Ikakhulukazi kumaQhawekazi namaQhawe esikanye nawo kuleli lika Phunga noMageba KwaZulu.

  Reply
  • at Mozambique they say Sitoe
   in Lesotho they say Sitole and in KwaZulu Natal they say Sithole

   Reply
 6. BoJobe Thina singoSithole baseNgotshe abasuka kuMkhawozi elinye lamaqhaə
  we akwaSithole Thina sesiphuma endodaneni kaMkhawozi uToto oəayesebuthəeni lendlondlo eyalwa esandwane wahlabana kuleyompi sisenawo umkhonto ahlabana ngawo uyigugu kithi

  Reply
 7. Thina singo Matshana, Maphitha, Mondisa, Jobe, abadla inyama beyidonsiselana, singamaqhawe ngoba uJobe abeyisandla sikaShaka KwaZulu. Munye uSithole, futhi sandisiwe lesisibongo ngenxa kokukhula kwesihlahla. Besekuthi ngoba abanye bakhohlwa umlando nezithakazelo, baqamba ezabo. Ukhozi luka Maphitha olalindiza KwaZulu libusa noShaka zazezathuka izikhukhukazi zakhoselisa amatswele azo. Singabase bukhosini, uJobe wayebulala abathakathi, iqina umathatha ngesamba. Uqakula kaqukula impisi. Alikho igwala kwaSithole. Thina abaseQhudeni, uJobe wayene wele uMphongo, kodwa kwaqhama uJobe ngobuqhawe nobukhulu bakhe futhi ebukhali nasebafazini. Sandakanjalo lisisibongo. Mthembu wase Gubase, langa lifudumele sikothe, umsongi wensimbi ayibeke ekhanda futhi ekwazi nokwakha imikonto, besekubaleke amagwala esaba lelibutho uJobe.

  Reply
 8. Jobe !
  Mondisa!
  Phumela phandle ngoba kufudumele
  Matshana!
  Mhlakaza nhlansi zingamshisi
  Ziyoshis’ abalondolozi

  Maphitha!
  Mthembu waseGubazi
  AbaThembu bengabakwaMvelase
  Ngqikazi zimnyama zingamankankazana
  Nyama kaMaqoqo
  Abayidla beyidonsisana

  Nina bakaMgidi wekhohlwa
  Nina bakaThakazelwayo
  Nina bakaMqolo
  Owadl’ omuny’ umqolo
  Nina bakaDidiz’ umkhaba
  Mkhomb’ olwadl’ eminy’ imikhombe
  Lwandl’ oluhambezintabeni
  Nina baseQhudeni

  Jozana olubomvan’ olundakandakana
  Qomond’ olumantinyane
  Olubuk’ umuntu lumethembise
  Sengathi luzomakkhel’ umuzi, kanti phinde!

  Nina bethole intshwabadeyane
  Mthiyane Sonomo
  Nina bakaMkhwawozi
  Owakhawuz’ Mdod’ akhawuleka
  Nkomankoman’ ekhawuz’ abalondolozi
  Nina bakaNyawo zimthende, zimthendelezi.

  Ngweny’ edlel’ ohawini
  Nina baseNyongweni
  Chakijana kaGezindaka
  Suka bekhuluma!
  Bhande kaMtshiba
  Mahamba!
  Ngokuhamb’uyeSwazini!
  Luhuluhulu!

  Nyokeni!
  Nina baseLangeni!
  Nin’ enabulal’ abathakathi njengoShaka
  Nadlula nawel’ uThukela
  Nina bakwaMgwayiza oyinsimbi engagobi!

  Reply
  • Bathembu👐 oh madoda nina baseLangeni eye bafowethu the family clans are important to me and I’m always willing to learn them but today I finally got a perfect chance to learn them……and thanks for sharing boJobe Mondise nina based hide night

   Reply
 9. U S’THOLE munye siyinto eyodwa siligazi eyodwa

  S’THOLE
  Jobe
  Nkundlande
  Modise
  Nkomo
  Sengwayo
  Thina labasabulala inyoka sayibeka emgwaceni Sathi abangani bazondlula bayithabathe

  Reply
  • ngokomlando angikaze ngihlangane no nkundlande,nkomo kanye nosengwayo.bangena kanjani kwizithakazelo zakwasithole

   Reply
   • Impela nami kayihlo angikaze ngizizwe lezi kuzo zonke ingcithabuchopho esengihlangane nazo. Azikaze zangambulela lezithakazelo. Kodwa ngicabanga ukuthi ukhokho wakhe owetha amadodana ngazo. Akusizo lezi zakwa “Zungu”

    Reply
  • Jobe ka Matshana was a great Zulu, general and hero in the Battle of Sandlwana, where king Cetshwayo convincingly defeated the red coats ( British) in 1879. This is my great, great grandfather. However during King Shaka time some of the Sithole ran away with one of King Shaka trusted general Mzilikazi Ka Mashobane, and settle in what is known today as Zimbabwe. Sithole’s have always been great warriors Some were taken By One of the great Zulu general Soshangane and settle in what is known as Mozambic today. In short the Jobes were always great warriors! Hope this short history lesson was helpful.

   Reply
  • Fundi sithole, I’m also a sithole my granddad from Zim but has passed on here in SA. We never met our family that side and we wanna do rituals but we can’t because we don’t understanding anything.
   Please help me trace them, please.

   Reply
 10. I’m a Sithole, grew up in Pretoria. My grandma told me that we are the hlexiya’s. I’m not sure of isithakazelo but we speak Shangaan. Would like to know more about my origin. Njabulo

  Reply
  • I’m Sithole. Grew up in KZN empangeni. I don’t know my family. My mother told me that my father was from Mozambic n my father died I was 3 weeks . I wish to meet one of my father family…. Plz bo jobe abahle ningifunise

   Reply
   • I personally think Sithole originated in Mozambique and and some moved to KZN. However when Amandwandwe left to Mozambique, some Sitholes left with them and they became Tsonga

    Reply
    • yeah , im sithole also live in Pretoria originally from Giyani and my sthakhazelo is msongi wa ndaba wa ndheji wa matomane wa as it long also include sengwayo ,kundhlade na vo cetshwayo as it goes and hope one day we can do something to help coming generation before they got loss THE SITHOLE’S

     Reply
     • Hello my parents are originally from Mozambique so we go as Sitoe but I have reason to believe that it was probably changed from Sithole by the portuguĂȘs because our clan names also includes kudlande. I would really like to know isithakazelo sethu. If you don’t mind, please help

      Reply
    • Then what are the original clan names for Sithole in Mozambique, the Shona speaking. I believe there are Tsonga speaking and Shona speaking .

     Reply
 11. David Sithole

  Mina I was told that the original roots/clan of Sithole’s haMandawu/Vandawu who most became Shangaan and Zulus because they were defeated in a war by Vangoni, I’m not sure mara.

  Jobe!

  Reply
 12. Engatshelwa khona abantu basekhaya ukuthi isibongo sakwa Ntamane sisukela kulesi esithi Sithole.

  Reply
  • Kuyintokozo Kimina Ukuvezelwa Ngokusobala Njengalokhu uBaba Ongizalayo Ayibeka Ncamashi Nale
   Thina-ke Silapha eNqulwini @Bergville Hambrook Isigodi
   Makwande Okuhle nempumelelo Kinina Nonke Majiya 👏🙏

   Reply
 13. Bongani Sam Mahlanza
  I was born in the south-eastern part of Zimbabwe. They say I am Shangaan. Nobody is alive to explain our roots. Are the Mahlanzas in Durban also Shangaan? Please assist. sam_mahlanza@yahoo.cm

  Reply
  • Mahlanza people are also in Botswana. The ones there are identified as Kalangas. What I know is that they say originate from Eastern Zimbabwe

   Reply
 14. Mandla Sithole

  Nami Jabulani ngazi ukuthi thina bakwaSithole siyisizwe esisodwa esikhulu futhi esinamandla ayisimangaliso esihlangene nesingabulawa (NDAWU) esihlonipha kakhulu nesihlonishwa kakhulu.Ngisho nina oMatshana,Maphitha,Jobe,Mondise,Masangane futhi asicwasani ngoba siyaluzonda ubandlululo zinqunywa amakhanda ziyekwe oJobe.

  Reply
  • KUYIQINISO ELINGEKE LAPHIKISWA LELO NGOBA THINA O JOBE SIISIZWE ESIKHULU KAKHULU ESINGEKE SAHLULWA LUTHO

   Reply
 15. Bathi sabulala abathakathi ngoba, kwathi amazimuzimu ehlupha eMnambithi edla abantu abaleke aye entabeni uMhlumayo, Lentaba ingaphansi kwenkosi yakwaSithole, athike amazimuzimu esebaqedile abantu kwasuka abantu bakwasithole bawaheha ngenyama aphuma bawabulala wonke. Ingakho kuthiwa sadla inyama saze sahlala ngaphansi kwesihlahla somdoni ngoba sasiheha amazimuzimu.

  Reply
 16. Thina sithakazela sithi Jobe kaMatshana, Mondise, Mpangazitha,Mthiyane,bunene,Linda ,,,,

  Reply
 17. Yooooh am sooo impressed Bongani. it means a lot. I know that Mthembu and Sithole is one. thanks my brother. keep well and stay blessed. much love!!!

  Reply
 18. Mina ngingu Jobe, KaMatshane, Mondisa, Maphitha, siphuza igubazi, Malala imbijani ngoba kuzekuse uthinta isibumbu ngoba sasiqala kuqala ukusibona, Ngingo kakhahl’wakhe, KaQhwagwini inyoka ehamba ngesisu uze uyidelele kanti izokuvukela ngaphambili ungabe usayichina. Kashule, Mthembu omkhuku. Umuntu akaqedwa.

  Reply
  • Siyanibongela nina bakwaSithole. Konje uma izithakazelo zenu zithi: “Ninenabulal’ abathakathi njengoShaka” zisho ukuthini? Ake nisicobelele khona sizothi uma sinihasha, sibe sazi kahle kamhlophe ukuthi siqondeni.

   Reply
 19. Eish, I so wish kungaba that “fore father” so to speak, ongaba nolwazi olunzulu regarding our clan names and our roots as Sithole’s. i am glad to be part of this nabantu bakithi oMondise Maphitha!!!

  Reply
 20. i need someone with the right info please.

  theres a sthole king in chimanimani zimbabwe manicaland who had war tailing him. then his sons decided to change surnames. or they assumed local names to blend where we have Matongera clan, Ngorima clan, the last im not sure
  please if u hv info

  Reply
 21. ingabe nalaba abae Mozambique ojobe na? njengoba bethi o sitoe kudlande nkomo yolwandle ingabe kuseyinto eyodwa na? nabo

  Reply
 22. Jabulani Sithole

  Mangibingelele kini bantu bakithi abahle. Ngokwami ukwazi vele singoJobe. Imvelaphi yethu isebathenjini, yingakho sithakazelwa ngabaThembu baseGubazi. Indlovukazi yakwaMthembu yazala amawele, ngoba yesaba ukuthi elilodwa lizokwendiswa yalifihla emhosheni, latholwa wunkosikazi omncane wasebukhosini, wathi ngithole umntwana. Lasuka lapho ke igama likaSithole. Ngokwazi kwami oSithole bahlobenr bonke ngokwemvelaphi, kodwa ngoba sasingamaqhawe neziqhwaga, sanda nezwe shashona ko Eastern Cape, ko Mpumalanga, Mozambique, Limpopo, Zimbabwe, Malawi namaphethelo ngezinkathi zezimpi zamandulo.

  Reply
  • Mfana wase Gubazi uyibeke kahle. Ubuqhawe yibo obusigcwalise umhlaba. Laba Abase Zimbabwe babaleka no Mzilikazi ka Mashobane. Kwathi laba Abase Mozambique babaleka no Soshangane. Bafikake ondlebe zikhanya ilanga nemincele Yabo.

   Reply
  • Yah bafo kunjalo kodwa abantu abathola lelowele kwaba uMbatha ehamba noMbeje kwaba yibo abasetha ngesibongo esiwu-Sithole ngoba besitholile basisinisela ngesithole senkomo. Kwase kubakhona idlanzana labantu elabe selikhosela ngaphansi kukaSithole ukuze bavikeleke, kwasekwakheka isizwe sakwaSithole. Likhuluke iqhaza esilibambile esizweni samaZulu ngoba nathi samazulu. Iqhaza lethu kwaZulu imvunulo njengoba wibona iyinhle kangaka kwaba ubuhlakani buka-Jobe. Kwazise kwakugqhokwa izikhumba uJobe wazishuka zazinhle wenza nezidwaba kwakuhle njengoba kukuhle kangakanje…! Yingakho sihlonishwa naseNdlunkulu kaZulu. Ikomkhulu lethu liseNquthu eQhudeni emsamu isigodi phansikwentaba imbilana. NB: PHEZANI UKUBHALA U-(S’THOLE) AYIKHO INTO ENJENGALE… U-( SITHOLE )

   Reply
  • Mgabhi rings a bell. Ukhulu wayengu Sithole Mgabhi.
   Can i hear more please
   The Sithole name origin is in Zululand. There will be those who assimilated into the Sithole name to fit in. Some Ndau people come to mind.
   For those with the name Sithole naturally, have the same origin

   Reply
  • lokhu oko Ngorima asikwazi thina ,ngabantu abatholwa ngabakwa Sithole ezimbabwe ,ngokuhlalisana lokuthatha yikho okwaphuma lokhu

   Reply
 23. mina ngingu Sitholue saka masangana, usidabula ndambo,u sithole sika Mthembu, amanye akhulekile . ngathana ikomo yathi baba emtwini , beyizokutjho ku sthole..

  Reply
 24. Yithi labo oJobe kamatshana,Omondise obhembesa kankuntwana ondlumu zamila kabi emadodeni ngoba zamila ngaphambili ingabe phansi zazisamani.ngakithi sizazi kanje:

  Reply
  • Abantu bakwaMhlongo imvelaphi yabo ayicaci kahle kodwa kusolwa ukuthi kukhona ukuxhumana okuthile nabakwaDlamini. OMhlongo babizwa ngokuthi ngabaseLangeni okuyisithakazelo sabo. Babakhe eMthinemide kwehle njalo kubheke koMfanefile, eNtembeni, kuze kuyoshaya ngaseNingizimu neNkwalini.

   Umlando wabantu bakaMhlongo mkhulu futhi baziwa njengabantu abavelela kakhulu futhi kubona kuzalwa amaqhawe namaqhawekazi. Sibathola beholwa nguMhlongo kaNqeshe kaSililo. UMhlongo wayengesiyona inkosana kaNqeshe kodwa inkosana kwakunguNzawu owavele washiya ikubo wayokwakha eMpaphala.

   Kuthe sekushone uyise, uNqeshe, uNzawu wabuya ekhaya ngenhloso yokuzohlala esihlalweni sobukhosi. Kodwa-ke ngeshwa lakhe wathola ukuthi uzalo lwabe selukhethe uMhlongo ngoba bebemthanda kakhulu futhi sebemazi ngoba bebevele behleli naye. Ukuthi bafuduke kanjani eSwazini, akuveli kahle kodwa ngathi bakanye nabantu bakwaNdwandwe. UNzawu bamxosha bamchapha ngezinhlamba, waphuma kabuhlungu wabashiya ebaleka eshiya nobukhosi obungobakhe.

   UMhlongo wase ezala uBhengi. UBhengi-ke waziwa ngamagama amaningi okubalwa oBhebhe, kanye noDlomo. UBhengi uganwe nguMfundi kaKhondlo wakwaQwabe owafika wamzalela abantwana abathathu, uNxazonke, uMgabhi noNandi (indodakazi).

   UBhebhe ushone washiya inkosazane uNandi isencane, neyakhula ngaphansi kwesandla somnewabo uMgabhi owayakhe umuzi waseBozeni ngenhla komfula iMlovu. UMgabhi uzale uSongweni noMakhedama. Inkosazane uNandi izale uMlilwana (uShaka) ngemuva kokuba ihlangane neNkosi uSenzangakhona njengoba sazi sonke ukuthi kwenzekani phakathi kwabo. Kunesikole esiqanjwe uMgabhi ngoba kuhlonishwa yena.

   Njengoba bese kushiwo ukuthi ukuvela kukaShaka kakuzange kwehle kahle kubantu bakwaMhlongo ngoba wayengagananga KwaZulu enkosini uSenzangakhona. Kuphinde kwaba nobuhixihixi waze wathola igama lendodana yakhe elithi nguShaka ngoba ngesikhathi emkhulelwe, uMntwana uMudli kaNkwelo waKwaZulu wathi uNandi akakhulelwe, uphethwe yibhungane elikhukhumalisa isisu kumuntu wesifazane. Lelo bhungane kuthiwa ishaka.

   UMntwana uMudli wayethatha ngokuthi kwakungeke kwenzeke bakhulelisane ngoba babeyizihlobo ngoba uNandi wayezalwa kwaQwabe abakanye nabakwaZulu. Esezelwe kuthiwe nguShaka kodwa igama lakhe kwabe kunguMlilwana, kwabe sekuchuma leli likaShaka.

   UShaka ekukhuleni kwakhe wayohlala eLangeni ngemuva kokungaphatheki kahle KwaZulu. UShaka wayenodadewabo uNomcobo. Nakhona eLangeni kabaphathekanga kahle, bahamba ngoba uShaka wayephethwe kabuhlungu nguMakhedama owayembiza iqanda lenjelwane futhi bembhinqa bembiza ngawo wonke amagama angasile. Bedlula nonina uNandi baya eMaMbedwini eMpaphala lapho uNandi wathola uMntwana uMngwadi kuGendeyana wakhona eMaMbedwini. Kuthe ngesikhathi uShaka esesihlalweni sobukhosi KwaZulu, uMakhedama waba ngomunye amkhumbulayo ngezinto ezimbi ayezenza kuyena esengumfana, wabe esehlasela isizwe sakwaMhlongo ukuphindisela ubuhlungu abuzwiswa ebunganeni bakhe.

   Reply
 25. Jobe kamatsana mondise Masangane lekoro muzila/ m’zilankwenyana,how does it fit in Sithole surname

  Reply
 26. ekhaya sisebenzisa isthakazelo esithi Mndayi kaMafu ngabe kusukela kuphi lokhu? akekho omunye uSithole engike ngimuzwe ezithakazela ngalendlela yakithi.

  Reply
 27. It should be known that the “Sithole” surname cuts across almost all Nguni tribes. Therefore, we may not share the same “Izibongo” as our origins may differ in one way or the other. Sithole in Shangaan may not necessarily share the origin and praises with Sithole in Zulu or Ndebele, etc. We should be clear on that one. Please those who put up izithakazelo zakwa Sithole should post the correct version and make a thorough research before doing so, especially if they are not certain.

  Reply
  • The origins of sbongo sakwaSthole is from abathembu but because of migration some history is lost or distorted. For example there is Sithole people who migrated with Soshangane and other with Mzilikazi they settled in Zimbabwe but different regions thus you get Sithole people who are Ndebele and Sithole people who are Shangani but they all originated from the same place in KwaZulu

   Reply
  • Dr Vusi.
   I wish to make this contribution.
   The name is much broader than can be accommodated by a classification by language. You can learn a new language but you cannot change your genealogy. Sithole is a tree with many branches. Sithole is one nation with a common ancestor.

   Reply
 28. ngibingelele, mina ngesibongo ngingowakwa Sithole ekhaya bathakazela kanje; Mndayi kaMafu. abawsebenzisi uJobe bengsacela onolwazi angichazele mayelana noSithole othakazela ngoMndayi kaMafu

  Reply
   • Yilesi esicishe sifane nesami lapha Eswatini bakwethu abolindamkhonto abodindwasingezwa. Ukuthike kwenzekani; mina angikakutholi kahle. Ngempela sibanye thina bakwaSithole.

    Reply
  • Ningadidwa indlela ekuthakazelwa ngayo emakini sinye lesibongo futhi sikhulu kakhulu .abanye bakazela ngokwezindlu nokuzalana kwendlu kodwa thina sabandawonye.

   Reply
  • Tsine boSithole banganeno e Mpumalanga nemaphetselo kusasekuning Lokusamele Sikufundze ngendabuko yetfu. kumele sitfole lutsi lokhokho ,Kundlande utalwa ngubani ,KwaZulu.

   Reply
   • yes Armza you are quite correct kusasekuningi ngempela okufanele sikufunde lapha esibongweni sakithi kwaSithole ngoba abanye basho lokhu nalokhuya

    Reply
 29. Mm ubaba wanglahla ngakhuliswa umama ksukela ebuncaneni kodwa ngyafunda via internet an naye seqala ukuzisola ngam ngoba ngyaphumelela an mangiya ekhaya awbuzi ingan e zakho na syefana sonke

  Reply
 30. I grew up alone with no ankle or any adult who could have tought me imvelaphi yami as my parents passed away while I was still young. As adult now I feel lost and I’m obligated to teach my childrens about my roots but it’s not getting any easier infect it’s getting harder

  Reply

Leave a Reply