isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Ntuli Clan Names

Godide,
Mphemba,
Ndlela kaSompisi,
Sothole,
Gudukazi uyiNcwayo,
Khuboni,
Sompisi owaphemba ngamakhand’ amadoda,
Abanye bephemba ngomlilo,
Nina base Lenge,
Enabonakala ngefu lezintuli,
Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela,
Mazimuzimu enidla’ abantu,
Mgwabini wemikhonto,
Umahlatshwa ebuhleni njengethole,
Umagaju njengengwe,
Inhlangu eyeqa iphindaphinda,
Umanxeba angamanxuluma,
Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika,
Lang’ elaphum’ endlebeni yendlovu,
Nyaka wumbe,
Lophum’ endlebeni yengwenya,
Unonjiyelwa,
Kulala uhlangothi lubomvu,
Ugodo olumuka namankayiya,
Langa!

Enye indlela yokuthakazela abakwa Ntuli

Ntuli
Mphemba,
Wena kaSompisi
Sothole,
Gudukazi uyincwayo.
Khuboni,
Mphemba ngamabele abafokazi bephemba ngezibi.
Nina base Lenge,
Enabonakala ngefu lezintuli.
Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela
Mazimuzimu adla abantu.
Mgwabini wemikhonto,
Umahlatshwa ebuhleni njengethole, uMagaju njengengwe.
Inhlangu eyeqa iphindaphinda.
Umanxeba angamanxulumakwasa bemhlaba ugwabini,
Waphika mphemba! Ilang’ elaphum’ endlebeni yendlovu,
Nyaka wumbelophum’ endlebeni yengwenya.
Unonjiyelwa,
Kulala uhlangothi lubomvu.
Ugodo olumuka namankayiya.
Mgwabini wemikhonto,
Langa,
Sompisi!

31 thoughts on “Izithakazelo zakwa Ntuli Clan Names”

 1. Elinye igama likaNtuli or Mthombeni uKekane. UKekane noCekane into eyodwa. UCekane = Macingwane, Macingwane = Machi-Ngwane (AmaNzimakhwe) = AmaNgwane akwaMachi. Elinye igama lika Ngwane uKhulu noma Mukuyu ngoba uMukhulu elinye igama lokubiza amakhiwane. Then kuba uMaciKhulu then uma ufaka i article njengo “the tribe of” kodwa phakathj nendawo njengesiko lamaZulu e.g. BeSoto = Sotobe, then it becomes Cebekhulu abamubiza uMaPhela eEastern Cape noma uLinda kwaZulu nasemaBheleni eEastern Cape.

  ULinda noLunda ngesiZulu into eyodwa noma amaLanda noma Nyanda noma Nyende noma Malindi (eKenya kunendawo ehlala amaZulu ekuthiwa iseMalindi futhi kuyisithakazelo lapho ngoba oKunene abangamakhosi akwaZwane noma Jali noma Shezi noma Njezi noma Njazi noma Jesse noma Shai noma Samori noma Mtshali noma Mantshinga noma Isaka noma Issachar noma Ishaka (igama likaMlilwana, Sigidi kaZulu esimubiza ngoShaka Zulu).

  Enye indlela yokubiza uKunene uKhumalo noma Khulu lapho kuphuma khona igama elithi CebeKHULU, igama elisho ukuthi ababusi bamaKhumalo. Uhlobene kanjalo uKhumalo noZwane ngoCebekhulu okuvunyelwana ukuthi uCebekhulu noma uLinda unguZwane futhi unguMazibuko ngoba oCebekhulu baphuma kwaNzima, oNzima uzala amaCebekhulu.

  E-Africa babizwa ngokuthi amaKikuyu noma Ahikuyu noma Fiki/Fig (Mkhiwane) noma amaFikeni okuthiwa ama-Mafikeng or Mahikeng njengendawo yase North West ehlal oMdletshe noma Ngomane abavela ngaseMkuze kodwa ababekhuluma iseTswana abazibiza ngaBafokeng noma BaTlokwa manje. I have been told by Royal sources that they are Zwane or MATIWANE or MTHIYANE.

  Another name for Ntuli is Mandeku or Deku or Digo or Mandingo or Diko (amaBhaca aseEastern cape ayehlala endaweni yaseThekwini okuthiwa iBluff = AmaZulu phaka ngokwabo ukusho). Uma ufaka i article ethi “me” kuDiko then iba uDimeko.uma uthatha u”Ko” uwubeke ngaphambi kuka “Di” kuba uKomedi thina esithi Gumede. So, uMandeku (Mtshali) noNtuli, noMthombeni/Ntombela noNdzudza noTheku noTiko no Gumede, amaThole or Thuli or Nduli konke lokhu into eyodwa.

  Sengiyashendeka.

  Reply
 2. ONtuli oMthombeni amaKhosi akwaMngadi or Kgadi ngesiSotho, lapho kuvela khona igama elithi KgalaKgadi, abelungu asebethi iKalahari. Uhali uKotini noma Mgodini or Kodini noma Rhodani (ngesiThembu) noma Qhudeni. Lesi Sizwe iso ekuthiwa uNzule noma amaNzori (eAfrica), thina esithi Zulu.

  EWest Africa naseEastern Cape oNtuli bahlukaniswa kabili njengabantu bakwaNdlovu, iToure noma S’phahla phahla no Donga lo okuthiwa abaFokeng noma BaTlokwa or Hlongwa or AmaTonga or AmaTungwa or Tau or Ngonyama or Ngwenyama or Ngwenya or Kenya (izwe lase-Africa) noma Kwena noma BeKwena or Zagwe or Zakwe or Zwane or Msane or Zwanga or Zwana or Nzwane or AbaNtwane or Mntwana = Prince. These people speak all Bantu and African languages including Arabic.

  ONdlovu abanye babizwa ngoMaliwa noma Meyiwa noma Msomi. Amayiwa ngesiZulu aManzi, so OManzi, abanye baziwa ngoNdambi noma Ndlambi okuwuManda noma Ndaba noma Mandaba okunguDube noma Ndobe noma Duma noma Duba as Mhwaduba noma Mtuba or Kituba noma Zuba noma Ziba noma Mzimba noma Zimbabwe noma Nzimakhwe noma Mzimela noma Meselekatse noma Mzilikazi noma Semeias.

  Amagama esintu asho ukuthi Ndlovu = Ndou lapho kuvela khona ukuthi Bantu or Ntu noma Eddo (Nigeria) noma Eto (njengesihlabani sebhola) noma Mato noma Duma noma Dube noma MBEDU noma BaLoBedu noma isiphi isibongo esino “TO” noma “DO” noma “TU” noma “DU” phakathi sisho ukuthi siphuma kwaNdlovu. Okunye uZhou la kuphuma khona uZuma noma Zhouma (West Africa ngoba ngesiFrench uZu ubhalwa njengoZhou) nalapho kuvela khona isibongo esithi Zhoulou noma Zulu it means kaZHOUMA or KaNDLOVU (uZuma uzithakazela athi MANDLOVU). Enye indlela ukuthi Axum noma Aksum okwakuwumbuso wamaJuda eAfrica ngesikhathi kuphila umsindisi. Owathi uma uphela kwaphatha umbuso owabizwa ngokuthi Bekwena noma Zagwe okuwuZakwe lo obizwa kwaNtuli noma Luthuli obuye abizwe ngoZwane noma Msane noma Zanj noma Azania noma Mathanias noma Mthaniya. Yikho uNtuli kuthiwa owakwaZwane nokuthi lapha ngaseMpumalanga Africa sizibiza ngamaZansi cabanga iZanzibar, eTanZANIA. Enye indlela yokuthi Ndlovu ithi Assur noma Ashur okusho ukuthi umuntu omnyama ngesiSwahili njengoba sithi umuNTU ngesiZulu, ekubeni omabili lamagama (NTU noAshur asho ukuthi Ndlovu). Umzekelo indawo ekuthiwa iKwaMaSHU eSouth Africa. Amanye uLunda njengaba kwaTembe bathi baphuma kuLudawombe, uLuda noWombe bobabili basho ukuthi Ndlovu ngoba uLuda = Lunda = IsiBemba (ilanguage ekhulunywa amaBemba aseZambia, thina sithi Mphemba uma sithi Ntuli, leli gama liphuma lana). UWombe uyafana no Lombe noma Vhulombe (ngesiVenda) noma Mulobi noma Mbali (njengasePietermaritzburg lapho kwaboshwa khona amaNgwe/amaHlubi anqotshwa amaNgisi ayephuma eMnambithi kwelakwaNtuli, kubulawa isizwe samaNgwe. Noma iKimbali noma iKimberley, igama elithi Kimberley lesingisi lisho ukuthi Rose noma imbali, ngicela ulibheke noma amaBhayi or Pai la kuvela khona igama elithi Bay, njengoCamps Bay noma lapho kuvela khona ukuthi iPort Elizabeth iseBhayi ngoba kuhlala amaBhayi asuswa eLadysmith, ingakho iziduko zabo zingoSikhosana, Ntshangase etc. Izibongo ezivela kwaZulu, yena ovela kwaNdlovu. NgesiTonga uMbali uba uMaphai, ngesiSotho abe nguMaphale lowakwa Moloi ababizwa ngoMoloisane abadume ngikuthi bazala uZwane noma uMsane, ingakho ethi MoloiSANE bese ethi Mofokeng!

  Ngizoma lapho.

  Reply
 3. Sompisi owaphemba ngamakhand’amadoda,
  Abanye bephemba ngomlilo

  Ayi Ayi ☄☄☄☄☄☄☄☄☄

  Reply

Leave a Reply