isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Qwabe

Imvelaphi kaQwabe

Siyazi nokho ukuthi sekwaba khona izibongo ezizimele nje ezingoGumede kodwa lapha kwaQwabe kwaku yisithakazelo sakhona, kusukela ekutheni: “Wena weguma elide.” Phela uQwabe wabe engowaseNdlunkulu yaseBukhosini okhokho bakhe bavela esendeni likaNtu iNgonyama eyayibusa amaZulu engakasuki eNkabazwe yezwekazi i-Afrika. INgonyama uNtu yazala uMnguni yena owazala uLuzumane, uLuzumane wazala uMalandela. Umuzi kaMalandela omkhulu wabe ukwaNkomonye lapho amanxiwa ekhona nethuna lakhe nelikaLuzumane ekhona phezu komfula iNgwegweni engenela eMhlathuze yona isuka eThaleni. Amanxiwa akwaNkomonye aseNtshonalanga yaseMpandleni, lapho sekwakhiwe khona idolobha laseNkandla.

Uzalo lwakwaQwabe

UQwabe owayeyindlalifa kaMalandela, wagcina ephume wayokwakha eNdlayangubo phezu kweNtaba iMandawe empumalanga yedolobha laseShowe lapho sekukhona namuhla isiphambano esikhulukazi esagxunyekwa ngabelungu be-Da Gama Council ngoNdasa 1991. Imibhalo ekuleso siphambanokazi ithi sisho ukunqoba kweNkolo yobuKrestu eNyakatho yezwe likaMthaniya. Yonke-ke leyo ndawo yagcina ingeyabakwaQwabe kwazise uQwabe wabe eyinkosana kaMalandela. INgonyama uMalandela yazala uQwabe njengenkosana yayo. Umnawa kaQwabe kwakunguZulu bezalwa yinkosikazi uNozidiya. Amanye amadodana kaMalandela ngoMcineka, Ngema, Mchunu noKhanyile ababengamawele.

Inzalo kaQwabe

Akazange abe yiNgonyama uQwabe noma kwakunguyena owayeyinkosana ngoba unina uNozidiya wesekela kakhulu umnawa wakhe ngemfuyo yezinkomo ezimhlophe ezagcina ziyintandokazi eNdlunkulu. Wathutha wahamba naye unina uNozidiya kwagcina kunguyena iNgonyama kwazise wayesenemfuyo eningi, ekwazi nokunakekela abantu. Waqhubeka-ke uQwabe wahlala ngaseNdlayangubo wazala inkosana yakhe uMahlobo okungumuntu munye noNtombela. Abanye abazala ngoGcabashe, Mayezi, Sishi, Njapha nabakwaMnganga. Indlalifa kaMahlobo nguSidinane owazala uKhuzwayo inkosana yakhe. OPhahla noGumbi babengamawele. Ekubelethweni kwabo kwazalwa uPhahla kuqala, kwathi esephumile unina wamemeza ethi “ngibambeni kukhona omunye oseceleni.” Kwathi uma ababembelethisa bembamba kwazalwa uGumbi. Wethiwa ngoGumbi ngoba ephume egunjini esezelwe uPhahla owayeliwele elalivele kuqala. Ngakho-ke kuze kube namuhla lokhu abakwaPhahla nabakwaGumbi abaganani. AbakwaPhahla, Gumbi nabakwaSishi bonke bavela esendeni likaMahlobo. 

Inkosi uKhuzwayo ayingcwatshwangwa egodini, yashiswa

Indlalifa kaMahlobo kwakunguSidinane owazala uKhuzwayo inkosana yakhe. Inkosi uKhuzwayo yayinenzalo eningi kakhulu, yaphinde yabusa isikhathi eside kakhulu. Kwathi isindala kakhulu yahlatshwa ukugula yashona. Ngemuva kwalokho umndeni wakhipha isinqumo sokuthi isizwe siyotheza izinkuni eziningi ezabekwa phezu kwedwalakazi zaze zaba yindundumakazi. Lokhu kwenzeka emfudlaneni iNkwaveni lapho uhlangana khona noMhlathuze kwazise abakwaQwabe babehlala eduze kwalowo mfula. Ngemuva kwalokho isidumbu senkosi uKhuzwayo sabekwa kahle ngaphansi kwaleyo ndundumakazi yezinkuni kwathungelwa ngomlilo. Isidumbu sasha saba ngumlotha. Lowo mlotha washanyelelwa emfudlaneni iNkwayinye lapho uhlangana khona nomfula uMhlathuze, entabeni iNqoklweni. Namuhla uma kukhulunywa ngedlinza lenkosi uKhuzwayo kukhonjwa lelo dwala eliyisicaba eyashiselwa phezu kwalo entabeni iNqoklweni. Akuqondakali ukuthi imbangela yokuthi uKhuzwayo ashiswe yabe isukelephi.

E-Afrika abantu babengashiswa kodwa kwakumbiwa amathuna bafihlwe khona inkosana kuyiyo ehlaba isoyi lokuqala ibe isima enhloko yethuna iphethe umkhonto kayise lize liphele ukumbiwa ithuna. Kunemidlinzo nje ethi kungenzeka ngoba wase ehlale kakhulu emhlabeni ukuthi kwakwesatshwa abathakathi ukuthi bazomumba bathakathe ngaye. Ayikho-ke enye inkosi yakwaQwabe eyake yashiswa kwaqala kwagcina ngaye uKhuzwayo. 

Inzalo yenkosi uKhuzwayo

Indlalifa kaKhuzwayo nguSimamane umkakhe owayengunina kaMfunda owazala iNdlovukazi uNandi eMthinemide eLangeni enhla nomfula uMhlathuze, lapho sekulipulazi lomlungu u H. Osborn khona. Siyazi ukuthi uNandi wazala iNgonyama uShaka eyahlanganisa izizwe zamaZulu ukuba zibhekane nezitha zabelungu ezase ziqalile ukuhlasela kwaXhosa.

Indlalifa kaSimamane nguLufutha umnawabo okwakunguMakhanya. Nasiya isizwe sakwaMakhanya eMbumbulu. Sasikade sakhe ngasemfudlaneni iNonothi. Yena uMakhanya wazala uMnengwa owazala uDuze, uDuze wazala uMakhutha. Okuhle ukuthi namhlanje kunendawo eyagcina igama lakhe – indawo leyo ibizwa ngokuthi iKwaMakhutha.

Indlalifa kaMakhutha nguMntambo owayeneminyaka engamashumi amane ngonyaka we-1904 esadla anhlamvana. Amanye amadodana kaKhuzwayo ngoDonda, Mngwabeni, Poyi, Dlamuka, Ndingi noDweba. Inkosana kaLufutha nguMncinci indodana yakhe uSophane eyahamba noNqetho bayokhonza eNgonyameni uShaka ngenkathi kuhlanganiswa izizwe zamaZulu ngemuva kokunqotshwa kukaPhakathwavo kaKhondlo. Inkosana kaMncinci nguKhondlo induna yakhe okwakunguMbokazi. Wayezele kakhulu uKhondlo. Amanye amadodana aphuma okhalweni lwakhe ngoNqetho noGodide owazala uMamfongonyana. Uthunjana kaKhondlo kwakunguVubukulwavo. Inkosana yakhe uKhondlo kunguPhakathwayo:

Yethi! Ayakhuyek’ amabandla kaSodlabehlezi!

uSodlabehlezi wakoMkhweyeya!

Obizwe kwaBhekisa wavuma,

Amakhos’ ebizw’ iminyakanyaka.

uNgqwashi Y’obomvu wanguGodolozi,

Omabal’ azizinge sengath’ abekiwe.

Odl’ izinkom’ engafun’ inxaba,

Inxaba nguMazansi waseNhlanzini.

uGqigqi abambuyey’ ezindlwaneni;

uNokufukuthway’ omnyama,

Abamfukuth’ ezinhlangeni.

Inkosi uPhakathwayo

Ngesikhathi seNkosi uPhakathwayo isizwe sakwaQwabe sasisikelene nesakwaDube esasakhe eMhlathuze, esasiholwa nguNzwakele kaKhushwayo wakwaGubhethuka umuzi wakhe. Leyo ndawo kwakuthiwa kuseHlangeni ngoba umhlanga wakhona umkhulu. Kwakuyizwe elaligcwele izinyathi. Isizwe sakwaQwabe sasikhuphuka njalo ngomfula kuze kuyofika eMthonjeni womfula uMlalazi. Umthombo kaKhondlo wawuseduze kwalapho iSilo uMpande sakha khona umuzi waseZulwini [owagcina ususiwe kwakhiwa oka Yamela Shange waseNkanini] ngowe-1883. Izwe lalihamba lize liyovinjwa uThukela lapho kwakwakhe khona uNqetho. Lalize lizithathe zonke izintaba zoNgoye.

UKhondlo

Emfudlaneni iNwaku kunethuna likaKhondlo. Kwakuthi abakwaQwabe uma sebethukuthele bethelwa ngamanzi bathi: “ngifung’ uKhondlo eseNwaku.” ENtumeni kwakwakhe amaMbedu abakwaQwabe. Amathuna oLufutha noMncinci aseMatigulu lapho umfudlana iNwaku ingenela khona emfuleni iMatigulu. Umuzi kaPhakathwayo omkhulu wawakhe lapho kwagcina sekungumuzi waseHabeni khona. Igama lomuzi kwakuseMasundwaneni. Unina wakhe uPhakathwayo kwakunguZunguse wakwaMngadi. Umnawa kaKhondlo kwakunguGodolozi. Amanye amagama ayebizwa ngawo kungu Nkunzembi noZinwedlana. Iqhawe elagqama lawedlula wonke amaqhawe akwaQwabe ngesikhathi soNomo, nguMkhonjwa kaMhlaba Sishi:

uNomaxoko!

uMhlabisandlovu!

uMnumzan’ ozihlabanelayo.

Usendis’ umkhonto nodadewabo,

Udadewabo uNomaxoko. [kwaliwa mhla egana kwagwazwana]

AbakwaQwabe bawela uThukela

Ngesikhathi seziNgonyama oDingane noMpande, isizwe sakwaQwabe sawela uThukela. Lokhu kwakulandela ukuhlatshwa ngomkhonto engalweni kweNgonyama uShaka, izinyanga eziyisithupha ngemuva kwabelungu befike kwaZulu ngoNhlaba 1824. Lowo mkhonto wawuqhamuka esixukwini. Kwasolwa abantu bakwaQwabe ngoba isibambo sawo sasenziwe njengemikhonto yakwaQwabe. Empeleni lokhu kwakungukuqala kokusebenza kwesandla sesithathu kwaZulu okwakuhlelwe yilona idlanzana lamaNgisi ukudala ukungethembani phakathi kwamaZulu. Abelungu base bekwazile ukuxabanisa izizwe zamaXhosa phesheya kweNciba. Laba abanikwa iziza yiNgonyama uShaka babeyinto eyodwa nalabo ababelwa kwaXhosa futhi benezinjongo namaqhinga afanayo okuxabanisa. AbakwaQwabe bagcina besukile lapho babakhe khona bahamba bayokwakha kwaMaphumulo lapho bakha khona umuzi waseMthandeni.

9 thoughts on “Umlando wakwa Qwabe”

  1. Bengicela ukucaciselwa kahle udaba lwaka Makhathini ngoba khona abathi bawo Xulu uma bezithakazela mina thina ekhaya if sithakazela singo Mncwabe,Mnguni omhlophe ka Noyaba,Sgwili,Nkomeni, Khathini,khuhla phansi kweguwa ndlovu,thina esadla umkhakha wenkomo ihamba,magwaza ebheke phansi njengesikela,Dumemtholeni ka Mflipha….mnje sihlobene kanjani?

    Reply
  2. Ngicela ukwazi kabanzi ngo Gumbi owayeyiwele lika Phahla, inzalo yakhe nokuthi waphelelaphi.

    Reply
  3. Ngicela ningikhanyisele ngabakithi kwaWela abazuthakazela ngezithakazelo zasemaNkwanyaneni

    Reply

Leave a Reply