isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Magwaza

Okuphakathi

  • Umlando wabantu bakwaMagwaza
  • Izithakazelo zesibongo sakwaMagwaza

Ekuqaleni babebizwa ngabakwaMagwazwa

Isibongo sakwaMagwaza siyihlubuka lesibongo sakwaMhlongo. Phambilini ngesikhathi sokubusa kukaMakhendana, ngaphansi kwakhe kwakukhona indlu encane yesizwe saseLangeni kaMabhulubhense owayaziwa kakhulu ngelikaQumbumbethe. UMakhendana wenza isehlo esaba imbedumehlwana ngokungamukeleki kwaso osikweni lwesiNguni, okwaba ukugwaza ekhaya ngesikhathi ethatha indodakazi kaMazwana esizweni saseLangeni wayenza unkosikazi wakhe. Igama lale nkosazana kwakunguSozidade. Umphumela walesisehlo wenza abantu bakaMabhulubhense baziwa ngokuthi bangabakwa ‘Magwazwa’ ngoba begwazwe indoda yasekhaya.

Sebebizwa ngabakwaMagwaza

Ukugwinywa kwamagama kanye nezinhlamvu obekujwayeleke kakhulu olimini lwesiNguni njengendlela ekhombisa ukuhlonipha ezintweni ebezingazwakali kahle noma ezinokudelela, kanye nokushintsha okulethwe ukukhula kolimi, lokhu kwaholela ekutheni abantu bakaQumbumbethe bayeke ukubizwa ngabakwaMagwazwa kwabe sekuthiwa bangabakwaMagwaza.

Izindawo okutholakala kuzo abantu bakwaMagwaza

Ngokokuhlala abantu bakwaMagwaza batholakala eMthinemide endaweni yaseNkandla, okulapho namanje kusabusa khona inkosi yakwaMagwaza uMandlenkosi Magwaza. Baphinde batholakale eMelmoth kanye naseMzinyathi okuseNdwedwe.

Ubukhosi ngokokuphatha

ULugoloza wazala uMabhulubhense owaziwa ngoQumbumbethe, yena owazala uMavundla owazala uSibude, uMabhulu. UMabhulu wazala uYengwayo ozale uMazwana, yena owabe esezala uManqondo okunguyena owaba ngonegalelo elikhulu emlandweni walesisibongo.

Udumo uManqondo waluthola ngesikhathi eba isilomo ekubuseni kweNgonyama uDingane, okuthiwa wabeka inkomo wabe esebiza amadoda wathi ozophumelela ukuyithwala ahambe nayo kuzoba ngeyakhe. Lelijoka lahlula amadoda amaningi kepha uManqondo waphumelela ukuyithwala, wabe eseduma ngelikaMathwalinkomo. UManqondo wabe esezala uQethuka owenza okwakungalindelekile ngesikhathi enqaba ukuthatha ubukhosi bakwaMagwaza ngesikhathi sekukhothame uyise. Lokhu kwaholela ekutheni ubukhosi bugcine buthathwe ngamabamba.

Amabamba ngokulandelana kokuphatha kwaqala kwaba ngumfowabo kaQethuka omncane, kwabe sekulandela uNdube owayezalwa nguManqondo. Ngemuva kwakhe kwabe sekulandela uMphathesitha ezalwa nguNdube kwase kugcina uGogodwayo naye owayezalwa nguNdube. Ngemuva kwalokho uMaseyana ozalwa uQethuka wabe esethatha ubukhosi bubuyela kuyena. UMaseyana wazala uMkhulumeli yena ozala inkosi ebusayo manje uMandlenkosi Magwaza.

Ukululeka komlando wesibongo

Abanye ababalwa njengemixhantela enonise umlando walesi sibongo kubo kubalwa uNohadu ozalwa endlini yaseKhohlo nguMazwana. Udumo lwakhe lwaba ngukuba umphathi wezinceku zesilo, uShaka kaSenzangakhona esigodlweni sakwaBulawayo nakwesakwaDukuza. Ijoka lomsebenzi wakhe lihambe laze lafika nasekubuseni kukaDingane kanye nesilo uMpande.

Izithakazelo zakwaMagwaza

 

Leave a Reply