isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wabantu bakwa Mpontshane

Emandulo kwakunenkolelo yokuthi inkosi ebusayo kwakumelwe ibe nenyanga yayo. Kwakuthi lapho inkosi ikhothama, leyonyanga yenkosi iyiswe kwagoqanyawo. Lokho kwakwenziwa phela ngoba kuthiwa uma leyonganga iqhubeka iphila, yayiba wuhlupho emphakathini ngoba yabe ingumuntu ngaphambilini owayeke wasondelana kakhulu nenkosi, ngakho yazi izimfihlo kanye nezitha zenkosi kuhlanganise nezinyathelo ezazithathwa ezindabeni zasebukhosini.

Imvelaphi yesibongo sakwaMpontshane

UJeqe Buthelezi wayengomunye wabantu ababesondelene futhi eyinyanga yeNkosi uShaka. Emveni kokudlula kweNkosi uShaka emhlabeni, inkosi eyamlandela kwaba uDingane. Ngokwenjwayelo-ke uDingane wahlela ukwakha itulo lokuyisa uJeqe kwagoqanyawo. Nokho-ke lelotulo aliphumelelanga ngenxa yokufadalala kwamacebo kaDingane.

UJeqe ubalekela kwaMhlabuyalingana

Wanele wezwa uJeqe ukuthi iNkosi uShaka usekhothamile, wabutha okungamasakana akhe ebusuku wathi nyawo zami ngibelethe, ngoba wayazi phela ukuthi uma epholisa amaseko babezomvimbezela bangene ngendlov’ iyangena bambulale. Hhayi-ke wakhala wemuka umfoka Shenge enqamula amahlathi namahlathikazi, imifula nemifudlana. Wahamba waze wayofika kwaMhlabuyalingana. Emuva lapho ayesuka khona athi efika amabutho kaDingane afica elawini lika Jeqe itshe selome inhlama.

UJeqe bayamemukela kwaMhlabuyalingana

Wathi uma efika kwaMhlabuyalingana uJeqe wazithela phezu kwamadoda endawo ambuza athi: “Wahamba umpontsha, ufohla lapha emahlathini nje mfokazana ulibamgisephi?”

UJeqe wabe esewazekela amadoda lonke udaba olwalumumpontshisa ezikhaleni nasemahlathini. Amadoda endawo amzwela abe esemnika indawo yokulala, kwadingidwa udaba lwakhe kwaphunywa nesu lokuthi afihlwe khona kwaMhlabuyalingana.

Ukuqala kwesibongo sakwaMpontshane

Amadoda akwaMhlabuyalingana athi kuJeqe: “Lalela lapha-ke mfoka Shenge, ngoba usuzibikile, thina singabantu abalungile, ngakho-ke sithe uma sibhunga ngodaba lwakho sabona ukuthi uzoba wusizo emphakathini wethu njengoba unomlando omuhle wokuba inyanga yenkosi yethu uShaka. Njengoba bengandile abantu bakwaButhelezi kulendawo sibona kungaba kuhle ukuthi ushintshe isibongo ozibiza ngaso okwesikhashana kuze kudlule lesisiwombe sokuthungathwa kwakho. Njengoba wazi nawe mfoka Shenge ukuthi izibongo ziqanjwa ngenxa yezenzo zomuntu, nawe-ke sibone kungaba isu elingcono ukuthi sikubize ngoMpontshane ngenxa yokuthi ubuhamba umpontshampontsha izwe lonke”. Nempela-ke lokho kwaba isivumelwano phakathi kukaJeqe Buthelezi nabantu bakwaMhlabuyalingana.

UJeqe welapha iNkosi uDingane

Sidlule isikhathi bese nyakeni mumbe igule iNkosi uDingane, izihambe zonke izinyanga kodwa lutho ukuthola usizo. Ngaso lesosikhathi saleso simo, bese kuqhamuka umuntu thizeni ayalele uDingane ngenyanga ayezwe kuthiwa ilapha kwasani, nokuthi leyonyanga yabe itholakala kwaMhlabuyalingana.

Nempela uDingane nabantu bakhe babophe imithwalo yabo balibhekise khona kwaMhlabuyalingana ukothola usizo lwaleyonyanga. Bafike laphaya kuJeqe Buthelezi owayesezishintshile waba uJeqe Mpontshane, nempela enze adume ngakho, ayelaphe iNkosi uDingane, kubongwe kungcongcozwe, uJeqe aze axoshiswe ngezinkomo nangezimbuzi.

UJeqe ubalekela eSwatini

Esamangele uDingane ezibuza eziphendula ngokugula nokwelashwa kwakhe, kubuye engqondweni yakhe ukuthi akekho umuntu owayengakwazi ukumelapha ekuguleni okwabe kumphethe ngaphandle komuntu owabe enolwazi lokuthi inkosi ilashwa kanjani. Wathi engafikelwa yilowomcabango, washintsha uZulu wabamnyama sengathi ukhuza izulu, wadinwa wagana unwabu ngoba kwasekumcacela ukuthi kahle kahle abantu bakwaMhlabuyalingana babemenze isilima, babemfihlele umuntu okwakufanele ngabe ngokwesiko wayeyiswe kwagoqanyawo.

UDingane wabe esebophela ibutho lakhe, waliyala ukuba liyothungatha uJeqe Buthelezi lo owayesezibiza ngoJeqe Mpontshane. Wathi angawuhosha umoya uJeqe, ezwe ukuthi sekuphinde kwasuka lokho, usefunwa ngapha nangapha, wabaleka waya eSwazini. Yingakho nje nanamuhla kusatholakala oMpontshane abangamaSwati abavela eSwatini. Kusukela khona lapho kumfokaShenge ngoba eSwatini wafike wakhonza enkosini yakhona ngesibongo sakwaMpontshane, akangayithi vu eyokubaleka kwakhe kumbe eyesibongo sakwaButhelezi. ESwatini uJeqe wafike wazakhela igama elihle nakhona, waba nabafazi nezingane, kwagcina sekunengqwaba yabantu bakwaMpontshane kulelozwe laseSwatini. Amabutho kaDingane agcina ephindele emuva elambatha.

UJeqe ubuyela kwelakwaZulu

Emveni kokukhothama kweNkosi uDingane, uJeqe wakhetha ukulishiya elaseSwazini ngoba ethi ayikho indawo emnandi ukuhlala kuyo njengasekhaya.

Wayenamakhosana namakhosazana ayewashiye emuva kwelakwaZulu, esingasho ukuthi wayesewakhumbule kakhulu kangako. Fuhti-ke, kwasekuphephile, kwazise inkosi eyayikade imzingela yayingasekho. Umbuso owawumlindile kwelakwaZulu kwabe kungukudla izinyoni zabazukulu bakhe.

Uma kulandelwa umlando kuyatholakala ukuthi uJeqe wayehlobene nawokhokho abazala isizukulwane esazala inkosi yakwaButhelezi ebusayo njengamanje, iNkosi uMangosuthu Buthelezi.

Leave a Reply