isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Mbokazi Clan Names

Donda,
Nxele, Sontuli,
Lwandle aluwelwa,luwelwa zinkonjane,
Zona eziphapha phezul’emafini,
Phangela kobhongo, nakoqhoqhoqho,
Mlamulankunzi ngab’uziyekile, zabulalana,
Hlamukazi kaMdaka, umdaka usezintangeni,
Wen’owephul’umuth’uphekiwe endlini kaMantombase,
Wena kaPhangela, owaphangel’izinkomo zamadoda!

27 thoughts on “Izithakazelo zakwa Mbokazi Clan Names”

 1. Bafwethu nodadewethu mina ngingu Mbokazi uMkonyeni, Makhabane,uSitshani samasingila wena ncasuyakhatha,wena owagijima ngendlela endala kaHoyela, wena china ladla liguqile, wena msikazi webululu,uLwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zon’ endiza phezulu,Donda kaSoNtuli Mbokazi

  Inamba yam: 072 805 9093 Siya Mbokazi from Daggakraal Mpumalanga Ku Facebook sesha uthi: Umthwalo Uyabanjiswana Yim loyo.

  Bafwethu nodadewethu izithakazelo zinde futh zibayindida ngoba lamakhehla yiwona awasewazenzela izithakazelo zemilando yawo nangenkambo yawo.

  Reply
 2. Mina ngingu Ziningi Mbokazi ekhaya kuse Mpangeni kwesakwa Mthethwa Ngyathanda ukwazana nabantu bakit ke sidingide udaba ngalezizithakazelo zakithi ke sbuzane nje ngazo ukut ezinye zazo zivelaphi kanjan I number yam ithi 073 549 2180

  Reply
 3. Nam ngowaka Mbokazi eMzimkhulu. Ezam ke zisho kanje: mbokazi jali ncemani masina gebekwan thangweni mququ ngejane mpiyelawu magangadudonga kuvuleke indlela zibaya ezikhulu.
  Inamba yam ithi: 0631248128

  Reply
  • Siyabonga ngolwazi osicobelela lona ngezithakazelo zakini! Siyabonga “Wena kaPhangel’ owaphangel’ izinkomo zamadoda!”
   Uthi bewazi nje ukuthi kulenkundla sinolwazi olunzulu ngamasiko esintu? Siphendula imibuzo esihlule abaningi. Thatha nje isiko lokulobola: Kulotsholelwani? Kulotsholwa ngamalini? Kulotsholwa ngezinkomo ezingaki? Kwenziwani uma kulotsholwa? Zonke izimpendulo zilapha: https://iafrika.org/ukulobola-isigaba-emshadweni-wesintu/ Ubuye phela uzotapa ulwazi “Magangadudonga kuvuleke indlela!” ngoba kulelisonto esiliqalayo nje, liyothi liphela kuzobe sekuphume ulwazi olunzulu mayelana nezinkomo zamalobolo.

   Reply
   • Mbokazi, Shingwane, Masina Ngebesithole, Jal’omhlophe Gebebekwane Thangweni ……kanjalo kanjalo inkosi ayiqedwa. yimina nakelo Patrick Ntobeko Mbokazi

    Reply
    • Siyabonga Shingwane! Ake usicobelele, konje uma kuthiwa kwabakwaMbokazi-“Wen’owephul’ umuth’ uphekiwe endlini kaMantombase”, kusukelaphi? Ithini indaba? Siza bo! Ulwazi lwakho luzosiza abaningi.

     Reply
 4. Sanibonani bo Donda,igama lami ngiwu Siyabonga wakwa Nhlumayo egamalakhe,ngifun ubaba wami wakwa Mbokazi ,since yagcinana ngo 1999 mesazwan no Ma Lana ethekwin,mekhon ongangisiza cela angi whatapp plz0840949206

  Reply
 5. Ngiyanizwa nithi azefani izithakazela zoMbokazi bakwaZulu. Lalelani ke, kubi kakhulu uma usuziqhathanisa nezomuzi wakwaBhaca. Mina ngingowaseMzimkulu emaBhaceni. Izithakazelo zakithi zihamba kanje: Mbokazi, Jali, Ncamane, Masina, Ngejane, MlamlaNkunzi ngabe uziyekile zabulalana, Ngcwecwe, Masiphula… lunqamuka lapho ulwazi lwami.

  Reply
 6. Ngidinga usizo mayelana nokuthile ngizalwa ngumaMbokazi ongasekho akashadanga nobaba ngiwu Thandeka Mbokazi ino. yam 0797429807 ekawhatsaap 062 001 0691

  Reply
  • i m nompilo mkhonza umama umambokazi opongolo kwashoba inxiwa elikhulu lwakwa Mbokazi lisekhaya kithi nqo umlando wenxiwa lakithi usuka la khona uMbokazi wathi usuka eNgoje kwaNgenetsheni naseMpumazi wahlala opongolo entabeni zasemagudu wase uyasuka uyokwakha esigodini sakwaShoba engwabe.wahlala khona wase uyasabalala k ENgwabe yonke abanye baya kwaNongoma ebanye eTshaneni ,abanye e Newcastle,mpumalanga nasezindaweni eziningi.kunokhokho wakwaMbokazi owahola ibutho empini kaMbabhatha wabuya ephila okungu mlando omkhulu noma ngimlibala igama lakhe lebutho ayebizwa ngalo. Nina boHlumakazi kamdaka,sontuli, lwandle kaliwelwa liwelwa zinkonjane zona eziphapha phezulu

   Reply
   • Ubani umawakho cc mina ngowakhona kwambokazi kwavumaliphi.baba wami umkhundundu omncane ukhekhe

    Reply
 7. ngicela ungipha inamba yakho vs mbokazi kukhona efuna ukubuza mina ngingu sboniso mbokazi enkandla

  Reply
 8. Ngicela ukubuza ukuthi bavelaphi kanti,oMagembe,Mbuyazi ngoba bengavezwa kulezibongo.unxele uxhumanakanjani noMbokazi

  Reply
  • ABANTU BAKWA NXELE/MSWELI/­SEME: Abantu bakwaNxele badabuka esizweni sakwaMthethwa eZululand. Inkosi uMadango wakhona kwaMthethwa owabe ebusa ngalesosikhathi wayalela ukuba abantwana bayo okwabe kuyinkosana yasendlini enkulu uKhayelihle(uKhaya) nodadewabo wasendlini encane uNokhubazi baganane. UNokhubaze wayelamana noMendu owabe eyinkosana yasekhohlwa (nxele), kuthe uMendu angezwa lokho kukhuluma kwenkosi eyabe inguyise waphuma nendlu yakwabo kanye noNokhubaze bayozifunela indawo yokwakha umuzi wakwabo, babehamba behla benyuka ezinkalweni bengayitholi indawo, abantu babethi uma bebabuza ukuthi ngoba bangabantwana benkosi nje yini beyimihambima ezintabeni uMendu waphendula kuqala ngokuthi ‘Seswele, seswele indawo yokwakha”, okusukela lapho igama lakhe kwabe sekuthiwa uMsweli. Bagcina beyitholile indawo laphaya enhla neMfolozi bawakha-ke umuzi wakwabo. Lomuzi bawuqamba ngokuthi iseZiphazini. Kwathi bonke ke abantu bakhona base bebizwa ngokuthi bngabakwaNxele kwazise babephuma ekhohlwa lakwaMthethwa sebenesibongo esisha, waphuma-ke uNokhubazi wayogana inkosi uKhayelihle kusukela lapho abantu bakwaMthethwa noNxele babeganiselana, uNokhubazi wazibula ngomntwana wentombazane wabuye walanywa ngumfana abamqamba ngokuthi uJobe nokuwuye owaba yinkosi emva kokukhothama kukayise uKhaya. Abantu bakwaNxele sibathola sebakhe laphaya enhla neMfolozi maphakathi nomfula iNyalazi nechweba e-St Lucia. UMsweli lona wayengesiyo inkosana endlini yakwabo kodwa ngokwesekwa yindlunkulu yakwaMthethwa kwazise wayeganiselene nayo nguye owagcina esengamele konke okwalendlu yakwabo umnewabo omdala nabantu bakhe bebona sebeqonelwa indlu encane bathutha bayokwakha laphaya e-St Lucia. Kulapho laba abasendlini enkulu abahlaselwa yinkosi uShaka nokwabaphoqa ukuthi kumele baphile njengesizwe sabaThwa esitholakala eKulunga Swamp kwelakwaMzilikazi ( Zimbabwe) ababephila ngokuzingela izinyoni ezibizwa ezaziwa ngokuthi iziseme ngalokho basebengasabizwa ngokuthi bangabakwaNxele basebebizwa ngokuthi bangabakwaSeme besekuthi abesende likaMsweli bona kwasekuthiwa bangoMsweli. OMsweli sibathola sebeholwa nguMandeku kaMendu owabuye wabashiya wabaleka noMveli kaDingiswayo waya enyakatho nezwe. AbakwaSeme ngoNdebe(Ndaba) yena owazala uSotiti yena wazala uMlotshwa.

   Reply
  • AKE-NGIZIHLAHLELE LEZITHAKAZELO
   •KHUBAZI/SE. MAZALANKOSI wena owazala uJOBE kaKHAYI MTHETHWA.
   Lezi zithakazelo ezindala kakhulu kwaNxele, yizona ezimumethe ingqikithi yomlando wabantu bakwaNxele nabakwaMsweli/ Seme. KHUBAZI leligama bathakazela ngalo kwaMthethwa, abanye bathi inkosi yakhona endala bengasuki lapho kudabuka khona abantu, abanye bathi inkosazana uKHUBASE eyayizalwa inkosi uMADANGA/O Mthethwa okuyiyona eyaqinisa ubukhosi bakakwaMthethwa ngokugana kubo kwaMthethwa. MAZALANKOSI wena owazala uJOBE, lokhu kukhuluma akucaci kahle ukuthi kuvele kanjani kodwa kusolakala ukuthi kuvele lapho oMthethwa Nxele bezishaya isifuba ngokuthi yibo abazala uJOBE Mthethwa ngenxa yesenza sokugana kukaKHUBASE kubo, Kodwa esebiza isibongo uNxele. Lezithazithazela yizona futhi ezihlanganisa abantu bakwaMsweli nakwaNxele/Seme/Mbokazi. Umuntu ubiza okhokho bakhe ebese ebiza lethakazelo zengqikithi yesibongo kuze kubelula ukuthola ukuthi udabukaphi, sixhumana kuphi njengoba sekubizwa izibongo ezahlukene nje. Abantu abasaziqhakambisayo/abazibizayo lezithakazelo oNxele base Mpangeni, eShowe, kwaDukuza, kwaMaphumulo.

   Reply
   • Ulwazi enginalo ngesithakazelo sakwa Mbokazi , Mbokazi Donda Mhwebi Majiza Khamose Magembe Wena kaMguduza kantizimlunge ziya kumntwinimunye wena ongathekeli kandlwana othekela emanxulumeni Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona zibhabha phezulu .
    UMbokazi lona nanguya sekwahlotshiswa ngaye laphaya (kune Tray elinaMakhosi akwa Zulu lendoda ebizwa ngoMnguni lapho esithele khona iNkosi ilanga ngesihlanguesikhulu ) Wabe eyisethenjwa laphaya koMkhulu kuthiwa waye nodadewabo owayegane iNkosi njengoba aye yisethenjwa lapha ekhaya bathi uye owaye hlelela INkosi lapho izolala ngakhona. Kwasekuqala khona laphoke kanti sezikhona izingede zeNkosi ezibonayo ukuthi hashi kukhona okushaya amanzi.
    Kunesenzo ke okuthiwa wasenza endlunkulu . Nango esezokwenziwa isilosengubo base bemncinza waphuma ubusuku ebheke eMozambique eyowela umfula uMzivubu kulapho ke la afikekhona wadida ababemhubha wawelala ngaphesheya . Ma esenga phesheya wahlehla nyovane wabuyela khona kwaZulu wabadida wabaqeda abangabe besaqhubeka nokumlandela.

    Reply

Leave a Reply