Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi wena uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ikubona kodwa ingenandaba nawe, lokho kusho ukuthi uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile, kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude.

Ukuphupha ingulube futhi kungabika ukuvela kwemfihlo enokungcola phakathi. Uma uphuphe ingulube kubalulekile ukuthi uqaphele indawo ekuyona leyongulube kulelophupho lakho, ngoba kukuleyo ndawo lapho imfihlo esuke izovela khona. Uma uphupha izingulube zilumana, lokho kubika ukuthi ukuvela kwaleyo mfihlo kusuke kuzoletha ingxabano, inzondo noma ukungazwani kulabo abathintekayo kuyona. Uma izingulube zingalumani, lokho kusho ukuthi leyo mfihlo izoletha ukudumala nje kuphela.

 

7 thoughts on “Amaphupho ngengulube”

Leave a Reply