isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wesibongo sakwa Shezi

Abantu bakwaShezi ababuye babizwe ngokuthi ngamaChube bayisizwe esinomlando obalulekile KwaZulu. Imvelaphi yabo iseNkandla, ingxenye enkulu yendawo yaseNkandla kuhlanganisa nehlathi lakhona kungokwakwaShezi.

Ikhono labantu bakwaShezi

Abantu bakwaShezi babeyisizwe esiphiwe benekhono ekusebenziseni insimbi bakha ngayo amageja nemikhonto. Uma benza lomsebenzi wokwakha amageja nemikhonto, babeya endaweni ekhona ngaphakathi kwayo iNkandla, entabeni eyayibizwa ngokuthi kukwaNomachi, lapho babefike khona baphale amadwala qede bawancibilikise kuze kuphume insimbi ababeyisebenzisa ukukhanda ke amakhuba nemikhonto leyo. Lomsebenzi wokukhanda ngensimbi babengawenzi bodwa abantu bakwaShezi, babesebenzisana nesizwe sakwaWosiyana (abakwaNzama).

Kukulo lelihlathi lakwaNomachi lapho ngesikhathi sempi kaZwide inkosi yakwaNdwandwe elwa neSilo uShaka, iNkosi uShaka yafihla khona abesifazane, izingane kanye nezinkomo. Lelihlathi lakwaNomachi lihlukaniswe izigaba eziyishumi, futhi likhulu impela ngoba maphakathi nalo kunentaba eyaziwa ngokuthi iManziphambana, ngoba kuphambana khona amanzi.

USigananda kaZokufa

Isizwe sakwaShezi saziwa kakhulu ngenkosi yaso uSigananda kaZokufa owaphila iminyaka ecela ekhulwini ngoba wayezalwe ngonyaka ka 1810 kodwa waze wakhothama ngonyaka ka 1906. USigananda waphila ngesikhathi lapho abona khona umlando ngamehlo, ukwakhiwa nokukhula kobukhosi bakwaZulu waze futhi waphinda wabubona lobobukhosi bucekelwa phansi. USigananda yena wayezalwa uZokufa owayengukanina weSilo uShaka ngoba wayezalwa yintombi yakwaMhlongo eNguga, eLangeni.

Ngesikhathi sokulwa kwezimpi zeSilo uShaka, iNkosi uSigananda yayiba udibi.Ngesikhathi seSilo saseMgungundlovu, uDingane kaSenzangakhona, iNkosi uSigananda wayesebuthweni elalibizwa ngokuthi iNkulutshane. Futhi wayekhona esigodlweni kwaMatiwane eMgungundlovu ngesikhathi kubulawa uPiet Retief nabanye ayehamba nabo mhla ziyisithupha kuNhlolanja (February) ngo-1838. INkosi uSigananda yayikhona futhi kanye nesizwe sayo samaChube ngesikhathi sempi yaseSandlwana eyayiphakathi kwamaZulu namaNgisi eyaqala zingama-22 kuMasingana (January) ngo-1879. INkosi uSigananda wayekhona futhi ngesikhathi iSilo uCetshwayo kaMpande egwazwa ethangeni kushiswa nesigodlo sasOndini okwesibili. Kukuso isizwe sakwaShezi, kulo ihlathi laseNkandla lapho khona iSilo uCetshwayo sagcina sifihla khona ikhanda ekhona ngemuva kokwehlulwa ngamaNgisi empini yasOndini. Isidlule emhlabeni iNkosi uCetshwayo ngemuva kokuzinikela emaNgisini ifihle ikhanda eShowe, yatshalwa khona futhi ngasehlathini laseNkandla endaweni yabo abantu besizwe sakwaShezi.

Isizwe sakwaShezi nempi yaMakhanda

Isizwe sakwaShezi sabamba iqhaza elikhulu nasempini yaMakhanda kaBhambatha kaMancinza Zondi ngoba abalandeli bakaBhambatha babecashe khona eMome, eNkandla emhhumeni ngesikhathi kuliwa namaNgisi. Inkosi uSigananda wahlomisa esakhe isizwe waze wahlabisa abalandeli bakaBhambatha ababebizwa ngabashokobezi inkomo ngesikhathi befika eNdlamadoda emzini weNkosi uSigananda kaZokufa. Kwagcina ngokuthi iboshwe iNkosi uSigananda yaze yakhothamela ejele eseneminyaka engu-96 ubudala. Wayaziwa ngobuqhawe bakhe ezimpini. Kwathi indodana yakhe uNdabayakhe wadingiselwa emaNgangeni. Isizwe sakwaMajozi (abasemaQamini) bahlobene nabantu bakwaShezi.

Izithakazelo zakwaShezi

Chube!
Sigananda phum’ eNkandla
Dlaba!
Wena kaMvakela!
Dlab’ odl’ amadoda!

13 thoughts on “Umlando wesibongo sakwa Shezi”

 1. Ngiyabonga ngezithakazelo zakwa Shezi, ingabe abantu bakwa Shezi bangabantu basebukhosini yini?

  Reply
  • AbakwaMyaka phela bango:

   “Madamu ayadonselana,
   Omabhala ngozipho abanye bebhala ngamapensela.
   Shidelimhlophe.
   Qwabe ngonyama!’

   Hlala uqaphile nje kuye lenkundla ziyeza izithakazelo zakwaMyaka eziphelele. Wena iziphi ozaziyo?

   Reply

Leave a Reply