isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wesibongo sakwa Jiyane

Abantu bakwaJiyane bazalwa kwaMtshali, ngokwezigaba zabaNguni bangaMaNtugwa Nguni.

Imvelaphi yesibongo sakwaJiyane

Kuthiwa enye indoda yakwaMtshali yenza okungajwayelekile yakhulelisa udadewabo. Ngaleso senzo yaxoshwa ekhaya ngoba kuthiwa ijiyise ekhaya. Kusukela kulesosenzo isizwe noma abantu baleyondoda babizwa ngokuthi bangabakwaJiyane. Igama laleyo ndoda  eyagila leyomikhuba kwakunguMkhathini Mtshali. Lowo Mkhathini wazala uMkhabisanyathi owagcina edume ngelikaMagolwana, owakha umuzi wakhe eNhlanzatshe.

UMkhabisanyathi kaMkhathini, imbongi yamakhosi

Kusadliwa ngoludala KwaZulu ubumbongi kwabe kuhambisana nobuqhawe. UMkhabisanyathi wawunothisa kakhulu umlando wesizwe sakwaJiyane ngoba yena luqobo wabe eyimbongi yeSilo saseMgungundlovu iNkosi uDingane kaSenzangakhona. Akagcinanga lapho waqhubeka futhi nenkosi eyalandela, waba yimbongi yeSilo sakwaNodwengu iNkosi uMpande kaSenzangakhona. UMkhabisanyathi wagcina esebizwa ngomama wazo zonke izimbongi ngoba wayezedlula zonke.

UMkhabisanyathi wafela emzini wakhe ebulawa ngomlayezo weNkosi uMpande owabe eyimbongi yayo ngalesosikhathi. Isizathu sikhonjwa ezinkomeni zikaJiyane okuthiwa zanda zaba ziningi kakhulu wagcina uMkhabisanyathi engasayihloniphi inkosi.

Kuthiwa uMkhabisanyathi waba nezingane ezingaphezu kwamakhulu amabili. Enye yamadodana akhe kwabe kunguMshayankomo

Abantu bakwaJiyane batholakala endaweni yaseMazungeni ngaseBabanango lapho kutholakala khona nenkosi yabo, bahlobene futhi nabakwaMahlinza.

Izithakazelo zakwaJiyane

Mkhathini,
Magolwana, Zikode,
Mzilankatha,
Phangela koqhoqhoqho,
Mashishwana,
Mbopha kaSithayi,
Gome kaMshebe,
Mandlazi othab’ izolo,
Mahlinza!

2 thoughts on “Umlando wesibongo sakwa Jiyane”

    • Phela abakwaSangweni bango “Masinga sileke, abangaweli ngezibuko kodwa abawela ngezimpande zomfula!”
      Cupha nje kuyo lenkundla uzozithola zonke izithakazelo zakwaSangweni.

      Reply

Leave a Reply