isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Ngcobo Clan Names

Isibongo sakwaNgcobo, ngokuhlukana kwaso nokuhlobana nabakwaShangase

Isibongo sakwaNgcobo siyinzalo kaVumezitha owabe eyindodana kaMthebe. Yena waba namadodana amaningi phakathi kwawo okubalwa uNgcobo noMkheshana obuye aziwe ngoShangase, okuyibona abaziwa kakhulu kumadodana akhe nasemlandweni wesibongo sakwaNgcobo. Ukuhlobana kwabantu bakwaShangase nabakwaNgcobo ngungumphumela owalethwa yilezi zelamani ngokuba zibe ezegazi elilodwa. Lesi sibongo sakwaNgcobo sihlukene kane: kukhona oNgcobo abangama Qadi, kube khona abangama Nyuswa, kube khona amaFuze kanye nabaseMalangeni. Phakathi kwalezizingxenye ezine zesibongo sakwaNgcobo, ingxoxo yalesisigaba ibheka kuphela umlando owodwa: umlando wabantu bakwaNgcobo abangama Nyuswa.

Inzalo kaNgcobo ngokulandelana

UNgcobo oyindodana kaVumezitha ungumuntu owabe aziwa kakhulu ngokuthanda abantu besifazane, wayeganwe ngabantu besifazane abaningi kakhulu futhi enabantwana abaningi. Phakathi kwabantwana bakhe kwakukhona inkosana yakhe uDingile kanye noGasela ababezalwa yindlunkulu. Bona bazala amadodana kepha avela kakhulu ngasohlangothini lukaDingile, amagama abo kungo Nyuswa kanye noZonca. Lamadodana nawo athola izindlalifa zawo. UNyuswa wazala uYemesi kanti uZonca yena wazala uMaguya. UMaguya wangena unkosikazi kaYemesi owayebusa futhi engayitholi indlalifa, kwabe sekuzalwa uMbhele yena owazala uMapholoba odume kakhulu kulesi sibongo. UMapholoba wazala amadodana amane okunguMiswayo, uMavela, uMgabi kanye noSihayo.

UMiswayo njengendlalifa okwakumele ibuse ngemuva kokukhothama kukayise washeshe wadlula emhlabeni. Lokho kwadala umbango phakathi kuka Mgabi noSihayo, bobabili befuna ukuthatha isihlalo sobukhosi. Ingxabano yabo yaze yaxazululwa yiLembe, uShaka kaSenzangakhona, ngokubeka uSihayo. Ekubuseni kwakhe uSihayo wayehlala ethumelela uShaka ugwayi. UMgabi wabe esesebenzisa lokho ukuqamba amanga kuShaka ukuthi uSihayo umthakatha ngawo ugwayi, uShaka wakukholwa lokho wabe esembulala. Ubukhosi baba nokuhixiziseka ngesikhathi sezimpi zikaDingane kepha bagcina buwele ezandleni zendlalifa kaSihayo uDubuyane. Yena wazala amadodana amathathu oXhegwana, uDeliweyo kanye noGobosi. Indlalifa kwabe kungu Deliweyo yena owazala uMqedisi, ahlangana naye baba yingxenye empini kaBhambatha. Lokho kwabangela ukuthi agcine eboshiwe u Deliweyo ubukhosi base buwela kumfowabo uXhegwana.

Ngokokuhlala

Abantu bakulesi sibongo sakwaNgcobo baziwa njengengxenye yamalala Nguni, baqhamuka enyakatho nezwe okuyilapho uVumezitha ayehlala khona ngokusho komlando. Yena wayevela endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaTembe ezweni lase Mozambique. Kepha esikhathini samanje abantu bakwaNgcobo sibathola bakhe endaweni yase Delagoa Bay okuyilapho basusa khona uDlamini inkosi yama Swati ngesikhathi sika Ngcobo no Mkheshana.

4 thoughts on “Umlando wakwa Ngcobo Clan Names”

  1. Ngiyabingelela .ngicela ongangisiza ngolwazi .ngenzalabantu yethu lapha endaweni yaseZingolweni.insizwa eyayisuka kwelaseNdwedwe .nguRhuqu kuthiwa wayezalwa nguMagulagula .khona lapho eNdwedwe sicela ongasisiza

    Reply

Leave a Reply