Ukwabelana

Ubuhlobo yinto ecuswa kakhulu kubantu abaphilelanayo, kanti ke futhi buyinto eyakheka kalula kubantu. Kukhona izihlobo zegazi lapho sibala abantu abahlobene ngokuzalwa, njengokuthi umuntu uwumzala wakho ngenxa yokuthi nizalwa ngokuhlobana. Bese kuthi obunye ubuhlobo bakhiwa ikona ukuganiselana kwemindeni eyahlukene. Kukho konke lokho uma abantu beyizihlobo kusho ukuthi kukhona okubahlanganisayo, lokho okusho ukuthi uma kukhona owenze umcimbi othile labobantu bayakwazi ukululelana izandla ngokuthi baphekisane baphinde babelane.

Kunomehluko ke kodwa phakathi kwesipheko nokwabelana. Ngokujwayelekile isipheko asinamkhawulo ngokuthi noma ngabe ubani angamuphekisa omunye umuntu uma kunomsebenzi. Futhi isipheko siya ngamandla omuntu osuke ephekisa ngaso. Uma kungabantu besimame abasuke bephekisana kujwayeleke ukuthi kube izinto zasexhibeni. Lapho sibala izinto eziphekwayo isikhathi esiningi, bese kuthi abantu besilisa bona baphekisana ngotshwala isikhathi esiningi. Kukonke lokhu kuqinisa ubungani, ukuzwana kanye nobuhlobo.

Umabo/ukwaba

Uma imindeni emibili yakha ubuhlobo noma isibakhile mhlambe ngokuthi bayaganiselana, kunezinto ababelana zona imindeni yomibili kanti ke nezihlobo zakuleyo mizi kuyenzeka zabelane. Lelisiko lokwabelana liqala nje uma intombi izomisa iduku ekhaya izoqoma. Uma intombi izomisa iduku iza nezipho ezisuke ziphethwe izintombi eziyimele, ziphatha imbenge enkulu enezithelo, kanye nezinye izinto zasexhibeni, mase kuba izimpahla zikababa wensizwa eqonywayo ekhaya, kube izimpahla zikaninazala wayo intombi leyo kanye nezimpahla zabafowabo nodade bayo insizwa leyo. Akugcini ke ngokuthi kwabelwe abozalo kuphela bensizwa, kepha nabanye abayizihlobo zakhe bayabelwa kanti futhi nezindlu zakuloyo muzi ngokwehlukana kwazo kuba into eyodwa. Isibonelo nje, ake sithi intombi iqoma kwaMkhize, kaMkhize kunezindlu ezinhlanu zakhona. Uma isiyaba intombi indlu nendlu izoyabela okungaba ingubo nephinifa noma okuthile kokugqoka. Ngokujwayelekile kwabelwa abazali bakuleyondlu bese kuba nenkosana noma inkosazane yakuleyondlu ngokwehlukana kwazo. Nezalukwazi kanye namakhehla akwezinye izindlu ayabelwa nawo.

Kahle kahle nje umabo awugcini uma kuqonywa kuphela uma kwakhiwa ubuhlobo, kepha ngisho sekwenziwe eminye imisebenzi nemcimbi ekhaya kuyenziwa. Kodwa ke umabo omkhulu uba ngelanga lezibizo. Lapho abasekhweni lensizwa babhale uhlu lwezinto ezibizwa ngokuthi izibizo ngoba phela basuke bezibize bona ngentombi yabo. Izibizo kusuke kwabelwana ngazo ke izinto ezibiziwe, noma ke esikhathini samanje sekuthe ukwehluka ezintweni ezibizwayo. Nangawo umgcagco umakoti uyaba esigcawini abela abasemzini wakhe. Umabo singasho nje ukuthi kusuke kuphiwana ngezipho kubala abayizihlobo noma abakha ubuhlobo. Noma sekukuningi osekushintshile ezintweni ezithinta amasiko kepha leli lokwabelana kubukeka kuseyilona elikhona futhi elingayi ndawo. Asikho isikalo sokuthi uma wabela umuntu kumele uhambe ugcine kuphi, uthenge kuphi ungakuthengi kuphi kepha kuya ngamandla omuntu ngoba phela lena into esuke enhliziyweni yakhe. Umabo nakho ukuphekisana kusengezinye zezinto ezikhombisa ubuntu ebantwini kanti futhi izinto ezasetshengisa izandla ziyagezana.

Leave a Reply