Sesha

uMabo (isigaba emshadweni wesintu)

Njengeningi lezinkolo ezahlukene kanye nezizwana zakhona, umshado wesiZulu nawo unezigaba zawo. Esilungwini kuqala ngesicelo somshado phecelezi “Engagement”, kulandele idili likamkhipheni elibizwa ngokuthi “Kitchen tea”, bese kuza i “Bulls Party” bese kugcina wona ke umshado loyo. Emshadweni wesintu ke kuqala kuyo indaba yamalobolo noma sesiyikhela phezulu ke njengoba kuqalwa ngokuqonywa noma ukumisa iduku. Emva kwamalobolo, kulandela … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.