Ukuvuswa komuzi emndenini

Kubalulekile ukuthola abantwana kumuntu noma kubantu asebeganene. Abantwana bayisibusiso esivela kuMdali nasemadlozini, futhi isibongo somndeni kunenkolelo yokuthi ngeke sishabalale uma kunezingane zabafana kulowomuzi. Kunezinto esiningi ezingaba yimbangela yokungabikho kwabantwana kulabo abasuke sebeganene, okungaba amaphutha enzeka ekhaya kamakoti noma amaphutha enzeka emzini (ekhaya kwamkhwenyana). Okusho ukuthi kungaba ulaka lwabaphansi. Kwezinye izindawo umuntu akayekwa kodwa uyageqwa ukuze azale. Uma egcina engazalanga, sekungayekelwa kuwo umndeni ukuthi uthathe isinqumo ngokufanele kwenziwe. Kokunye kuyavunyelwana ukuthi kukhishwe udadewabo kamakoti ukuba ayovusa indlu kadadewabo. Lezizaba akusizo ongaqala ngazo ngoba ngesinye isikhathi lokhu kuyabaqhatha abantwana belamana sebebanga indoda. Lelosiko lokuvusa indlu, kuyisiko elimileyo kusukela emandulo. Kulelisiko udadewabo kamakoti wayefika emzini azalele udadewabo izingane kodwa azishiye lapho ekhaya zikhuliswe udadewabo njengezakhe ngoba phela kwakungenzeka aphelelwe umendo uma engabatholi abantwana. Kwezinye izikhathi isithembu siqhamuka esimweni esifana nalesi.

Kusemqoka ukuqikelela amasiko uma kunemicimbi yokuganiselana. Kuyenzeka kuthi kanti amasiko abeqikelelwe, kudlule kube nobunzima. Izinkinga eziningi ikakhulukazi ukungazali kungabangwa ukungawagcini kahle amasiko okufanele alandelwe ukuze umakoti athole abantwana. Abanye badlula bengabatholi abantwana nakuba sebewagcinile onke amasiko kanti nje kunesiko elilodwa elingagcinwanga noma elingahanjiswanga kahle. Kunenkolelo yokuthi amadlozi akubo kwentombi okudinga agqugquzele ukuthola abantwana. Kubalula uma abakwamkhwenyana bewakhiphile kahle amalobolo nezibizo nemibondo efaneleyo. Kwabanye bayithole ingane kodwa ingaphili kahle ize idlule emhlabeni. Njengoba sesishilo kuningi okungaba yimbangela, njengokuthi umakoti akayenzanga ingqibamasondo, okungukuthi akazibonganga izinkomo alotsholwa ngazo kwabaphansi (izinkomo zamabheka). Uyohlupheka baze babe khona abantu abathi akenze umbondo emva kwawo kuvele asibambe isisu.

2 thoughts on “Ukuvuswa komuzi emndenini”

  1. Kusho ukuthin uma umama wentombi yakho ephupha ugogo wakho emile ehlane ekhala ngokuthi uzoze age elinde umzukulu wakhe ukuthi ambone eshada (but esho umcimbi osondelene nomshado not umshado exactly)

    Reply

Leave a Reply