isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Okusha ngokuhlawula

Siphila esikhathini samatende uma kunemcimbi, ubona ngetende limisiwe nje ukuthi kukhona okwenziwayo kulomuzi. Ayikho into embi ngalokho ukuthi kumiswe amatende kodwa sekukhona okungaqondakali ngawo, ikakhulukazi kuzinto ezithinta ukwenza izinto ngendlela yesiko lesintu. Ziningi izinto eseziguqukile ezithinta ukwenza izinto ngendlela yesintu nesiko futhi aziqhamuki kuthina bantu kuphela, kepha ngisho nakhona komkhulu endlunkulu siyakubona kwenzeka ebesikwazi njengesiko lwethu likaZulu kuphenduka nakhona. Isibonelo nje udaba lweSilo uMisuZulu indlela okwenzeke ngayo ekutheni ahlale esihlalweni sombuso kaZulu. Yize singeke sigxile kokuphethuke ngaphambi kokuba agcotshwe ngokusemthethweni wezwe kube nezinxushunxushu eziningi ezinye zazo bezithinta yona indlela yokusebenza kwesiko.

Indlela yokuhlawula

Kepha ke la asikho ezindabeni zakomkhulu endlunkulu kepha sikulento yokuthi seluluningi ushintsho oluthinta kakhulu amasiko ethu nendlela esiphila ngayo. Ngokwesiko elijwayelekile uma kuhlawulwa ekhaya noma kugezwa umuzi womnumzane uma koniwe umuzi wakhe akungenwa ngisho egcekeni. Uma kulethwe isilwane sokugeza umuzi imbuzi ihlatshwa khona ngaphandle, ayingeni ekhaya futhi abafana bakuloyo muzi abayidli imbuzi yenhlawulo – idliwa amantombazane esigodi. Noma ngabe yisiphi leso silwane esisuke silethiwe – ngisho ngabe iyona inkomo – ikhulekwa ngaphandle. Ngisho labo abasuke belethe yona leyonkomo nembuzi ababonwa ngoba bafika ezintatha babophe lezo zilwane ngaphandle kothango lakuloyo muzi bese beyahamba. Abakubo bentombazane babona ngazo izilwane eziboshwe ngaphandle ukuthi lezinto ezokugeza umuzi owoniwe ngokuthi kukhulelwe obeyintombi yakuloyo muzi.

Ukuhlawula kwesimanje

Osekuxakile manje ukuthi uma kuzogezwa umuzi noma kulethwe inhlawulo sekubekwa itende egcekeni bese befakwa ngaphakathi ekhaya abafana labo abalethe inhlawulo. Kushukuthi ukuhlawula lokhu sekufana nokuthi kusuke sekuwumcimbi loyo. Kuyamangaza ke nokho ukuthi into eyihlazo njengokona umuzi wendoda igcina isiphenduka umcimbi. Mhlambe okunzima kakhulu kuthina bantu besintu yikhona ukwamukela ukuthi esikhule ngakho sikwazi ukuthi kuyisiko lethu sekushintshe kakhulu. Ingakho kuthusa ukuthi uma kuzogezwa umuzi sekuba umcimbi loyo kuze kuqashwe nabantu abazohlobisa egcekeni ngamatende. Kuthusa ngisho kwakhona lokhu okuthi kuze kuphekwe impela kube umcimbi onesasasa kube kuzogezwa umuzi.

Leave a Reply