Izithakazelo zakwa Zikhali Clan Names

Zikhali,
Ngwane kaNgwadi,
Masumpamasenga,
Silekanduku zinobulongwe,
Nina besizwe sikaMatiwane,
USozisela kaMasumpa noTshaninina bebutho likaSangweni
Uzikhali ezingalingani nezamaxhegwana
Sangw’ elibanzi elingawelwa ngabantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
Luwelwa Izinkonjane ngoba zona zihambela phezulu!

5 thoughts on “Izithakazelo zakwa Zikhali Clan Names”

 1. Zikhali,
  Khanyile,
  Ngwane,
  Hlongwana,
  Sinqand’ abantu njengenkomo, sabona udonda sekushubile.
  Mthiyane,
  Sangweni,
  Mtungwa

  Reply
 2. Ay kusobala boNgwane ukuthi sesilihambe sacishe saliqeda izwe lobabomkhulu ngoba eSwatini siyatholakala,kaZulu siyatholakala Kanti futhi nasemaMpondweni.

  Reply
 3. 1.Ngwane kaNgwadi
  2.Kepha lolala ngengubo yempongo
  3. Nine’ le’ nibahle kuhle kwetihlabatsi telulwandle.
  4.Kepha lu welwa tinkonjane kuphela, ngobe tona ti hambela’ etulu.
  Ninenadle’ manye emaNgwane ngekulamba
  Ngwalwendze.

  The rest is good.

  Thank you
  Ngwane lelihle.

  Reply
 4. Ngwane kangwati
  Mswati lomkhulu lo ongalali ngengubo
  Kepha Lo Lala ngeti khumba tembongo
  Usozisela kamasumpa notshani
  Masenga sileka
  Nina enibahle njengez’ nhlabathi zolwandle
  Sangw’elibanzi elingawelwa ngabantukazana
  Ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda
  Kepha luwelwa izinkonjane kuphela ngoba zona zihambela phezulu
  Zikhali ezingalingani nezamagxegwana
  Nina abebutho Likamatiwana
  Nduku zinobulongwe
  Sangweni
  Songobese

  Reply
  • Ucale kahle ngesiSwati. Nasewufika ekhatsi watiloba ngesiZulu. Engatsi Unga chubeka ngelulimi lolilodwva.

   Nyalo kuveta lentfo letsi tsine maNgwane asitati nekutsi siwela kephi.
   Singakwati yini kukhetha lokukodwva esingiko yini?

   Reply

Leave a Reply