Izithakazelo zakwa Ndlazi Clan Names

Ndlazi kaLokothwayo!

Swebelele,

Somlibo umahog’ uyababa unjengetshongwe lomlambo,

Incem’ ende eyengamel’ iziziba abathi bayayibamba ayangadonseka bayishiya ivele phakathi kwesiziba.

NguSomlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela.

Ushiyampahla, wena owahlinza inkomo qede wathuth’ umswane wabashiya bedla.

Ngababamba umsingizane badonsisane ngawo bethi yincema.

Indlaz’ inyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela.

Ondlubu zamil’ ebubini bamadoda ngokuswel’ indawo,  omafuz’ afulele okwelifu lemvula, abashwabadel’ inkomo.

Nina bakwamfaz’ obele lide omuncis’ umntwana engaphesheya koThukela.

Sihlabathi soNdi noThukela ngifike besihlenga besiphalaza, nam ngasihlenga ngaze ngaguzubala.

Nina mahlahlandlela ngokuhamba izintaba zoLundi zingenandlela nazenza indlela yokuhamb’ uBhungane.

Ndlaz’ inyoni nina mabinda nkosi ngoku binda uRhadebe inkosi ingakaze yabindwa.

Ndlazi phum’ ethunzini abantwana bafa wukuthuthumela.

Nyoni yeSilo kaMthimkhulu omuhle onje ngeNdlazi yakwaLokothwayo wena wengwazi emnyam’ abayinqinde izimpondo.

Umphuhlan’ ophuhle wavelela phezu kwamaHubi, maHlubi ‘ amahle, omashubel’ esavela.

MaNgelengele anzipho zimnyama ngokuqhwayana.

Bayede thole leSilo!!!

Leave a Reply