isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izibongo zikaMsongi kaNgwanase

Umsongi wensimba
Ayithwal’ ekhanda,
Ath’ amagwal’ amanhlwenga’
Azobaleka.
UDukade olwaduka nomoya.
USigoloza esimehlo abomvu,
Esibuka umuntu,
Kungathi sijamile.
USihlahla soMdlebe
Esingahlalwa nyoni,
Inyon’ ehlala kusona,
Kuthiw’ ibhobok’ amehlo,
Injoja-mehlo.
UMabheka phansi njengengulube,
Ungqungqul edl’ amadoda,
Ingadla abafazi,
Nga ilambile.
Ikhaliwa kwangathi liyanyazima,
Uthunzi elimahengazana,
Abalibuke balisola,
Kodwa bayongena kulona bonke,
‘Ze bangashiswa yilanga.
Uphondo lomziki,
Luhlezi nje ethunzini,
Luhlalele amankengana.
Mbabazan’ egoqeleke,
Ezihlahleni kwakhamba,
Kodwa liyayayzi iminwe,
Ukunwayiza kwayo.
Umhlomisi wempi,
Iyoshona kuMangulwane,
UMangulane ozala uVundisa
Walishanela waze,
Wayofika eMarakwini
Lapho ababembiza bethi
Akamshay’ idolo,
Ngoba uma edubuka
Phezulu bothi ikhanda,
Kanti isidlukulu,
Ngathi ngibashanela bonke,
Ngathatha abancane,
Nazobabeka ekhaya kwami,
Bakhula khona
Kodwa abantu
Bathi abakwaTembe
Kanti izidlukulu.

Leave a Reply