isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Inyosi yesizwe nezimbongi 

Izihasho Izithakazelo kanye nezihasho kuyahlukana. Izithakazelo ezomuntu nje ubuyena nesibongo sakhe. Azithinti yena yedwa kepha zithinta nomndeni wakhe uqobo, okungumlando wasekhaya. Bese kuthi izihasho zobunsizwa zona ezokukhula komuntu kanye nje nobunsizwa bakhe. Uma insizwa ishaye ijongosi lesibongo esithile ekade isigobile izinsizwa ziyeshela inqaba nocu lwayo. Kujwayelekile ukuthi izibongo zaleyonsizwa kungene kuzona ukuthi ithole intombi yakwabani … Read more

Izibongo zikaMsongi kaNgwanase

Umsongi wensimbaAyithwal’ ekhanda,Ath’ amagwal’ amanhlwenga’Azobaleka.UDukade olwaduka nomoya.USigoloza esimehlo abomvu,Esibuka umuntu,Kungathi sijamile.USihlahla soMdlebeEsingahlalwa nyoni,Inyon’ ehlala kusona,Kuthiw’ ibhobok’ amehlo,Injoja-mehlo.UMabheka phansi njengengulube,Ungqungqul edl’ amadoda,Ingadla abafazi,Nga ilambile.Ikhaliwa kwangathi liyanyazima,Uthunzi elimahengazana,Abalibuke balisola,Kodwa bayongena kulona bonke,‘Ze bangashiswa yilanga.Uphondo lomziki,Luhlezi nje ethunzini,Luhlalele amankengana.Mbabazan’ egoqeleke,Ezihlahleni kwakhamba,Kodwa liyayayzi iminwe,Ukunwayiza kwayo.Umhlomisi wempi,Iyoshona kuMangulwane,UMangulane ozala uVundisaWalishanela waze,Wayofika eMarakwiniLapho ababembiza bethiAkamshay’ idolo,Ngoba uma edubukaPhezulu bothi ikhanda,Kanti isidlukulu,Ngathi … Read more