Ingoma yokuvulisa abasekhweni amasango

Uma kugiywa, kuyiwa le nale kugujwa ukuhlangana ngokothando nangokomshado ngokwesintu esizweni samaZulu, iculo elithi ‘Sivulele singene’ alivamile ukusala ngaphandle.

Leli culo livame ukuculwa ngabasekhweni uma bezocela isihlobo esihle emndenini womakoti. Abasekhweni basuke bezicelela  kuyise kamakoti ukuthi abavumele bengena emagcekeni ukuze kuxoxwe indlela eyaphambili nezohlanganisa imindeni yombili.

Uma nje bevulelwa isango, abasekhweni basho ngengila, becula leli culo batshakadule, bathi “Sangena sangena.”

Leli culo lihumushwa kanje:

Abaholi                 : Baba Mnumzane

Abuvumi 1           : Uye ye ye

Abuvumi 2           : Wu wu wu

Bonke                   : Sivulele singene

x2

 

Bonke: Iyo sangena sangena,

Bonke: Iyo sangena phakathi

x2

 

Abaholi: Sivulele Mnumzane

Abavumi 1           : Uye ye ye

Abavumi 2           : Wu wu wu

Bonke                   : Sivulele singene

 

 

Leave a Reply