IJiki lamaPiki

IJiki lamaPiki lingenye yemicimbi yesintu okusukela kudala yayenziwa futhi kuze kube nanamuhla isenziwa kakhulu esizweni samaZulu.

Liyini iJiki lamaPiki?

IJiki lamaPiki wumcimbi owenziwa wumndeni osuke udlulelwe ilunga lawo emhlabeni.

Wenziwelani umcimbi weJiki lamaPiki?

Umcimbi weJiki lamaPiki wenziwa ngoba umndeni usuke uqaqa noma unqamula inzilo kanye nenkathi yokuzila. Akubi wumcimbi womphakathi, abantu bangaphandle noma abangahlobene nomndeni abavumelekile kulomcimbi obizwa ngeJiki lamaPiki, kuhlangana kuphela umndeni nezihlobo.

Izinto ezenziwayo ngosuku lomcimbi weJiki lamaPiki

Ngousuku lomcimbi weJiki lamaPiki kuyaye kuwashwe amathuluzi abekade esetshenziswa ngosuku lokufihla umufi. Lamathuluzi  awashwa ngejiki lesiZulu, kungakho nje umcimbi ubizwa ngokuthi ngoweJiki lamaPiki.

Ngesikhathi kwenziwa umcimbi weJiki lamaPiki kuyaye kuphinde kuhlungwe izimpahla zikamufi, kukhethwe futhi kwabelwane ngalezozimpahla zikamufi labo abasaphilayo abangaqhubeka bazisebenzise bese kuthi lezo ezinganakusetshenziswa futhi ezingakhethwanga zishiswe.

Wenziwa nini umcimbi weJiki lamaPiki

Uma umufi ebengayona inhloko yomuzi, umcimbi weJiki lamaPiki wenziwa emva kwezinyanga ezintathu umufi adlula emhlabeni. Uma umufi bekuyinhloko yomuzi, ewuMnumzana wekhaya, umkakhe uzila unyaka wonke. Ngalesosizathu umcimbi weJiki Lamajiki lapho kushone uMnumzana wekhaya wenziwa ngemuva konyaka umufi adlula emhlabeni.

Leave a Reply