Amaphupho ngezimfijoli

Asho ukuthini amaphupho ngezimfijoli? Lokhu kuhlanganisa insimbi ekhencezayo, izigubhu, imitshingo, izigingci, opiyano, amaxilongo namavayolini.

2 thoughts on “Amaphupho ngezimfijoli”

Leave a Reply