Amagama asuselwa enkolweni yobuKrestu

Ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande, amaZulu akholelwa ekutheni umntwana uyisipho esivela kuMvelingqangi. Umntwana uyaye ethiwe igama njengendlela yokubonga ubukhulu namandla kaMvelingqangi ekuphumeleliseni ukuzalwa komntwana.

Njengasemazweni amaningi ezwenikazi i-Afrika, inkolo yobuKrestu ilandelwa izinkumbi zabantu eNingizimu Afrika. UbuKrestu bunomthelela omkhulu kusikompilo lakuleli kanye nakwezepolitiki. Impande yalomthelela wukufika kwemikhumbi yongxiwankulu kuleli ngeminyaka yo-1600.

Izibonelo, ngokuthulwa nguNdimande, zamagama asuswa enkolweni yobuKrestu yilawa:

Nkosinathi: Igama lomuntu wesilisa elichaza ukuthi inkosi ibe nathi ekuzalweni komntwana.

Musawenkosi: Igama elethiwa umuntu wesilisa eliveza umusa inkosi ebe nawo.

Bonginkosi: Leli gama lethiwa umuntu wesilisa libonga inkosi ngamandla ayo.

Thandazile: Igama elethiwa umuntu wesifazane elichaza ukuthi kube ngenxa yemithandazo ukuze umntwana abe khona.

Kwingosi elandelayo, siloba ngamagama abantu asuselwa yisimo umntwana azalelwa kusona.

Leave a Reply